Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ထုင်ႉသီႇၵိပ်ႇ

 ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉသီႇၵိပ်ႇ ပၢင်လွင်း ႁဵင်ပၢႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းလႄႈ ၵၢၼ်ပၼ်ႇၸၢၵ်ႈ ထၢၼ်ႇႁိၼ်ၵမ်းလဵဝ်

(ၸၢႆးဢိူမ်ႈၾႃႉ- သူင်ႇၶၢဝ်ႇ) ၵူၼ်မိူင်းထုင်ႉသီႇၵိပ်ႇ ၸေႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ်ႁဵင်ပၢႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢေႊတိၼ်ႊ ၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်လႄႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈထၢၼ်ႇႁိၼ် ၾႆးၾႃႉၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ  30/10/2019 ၵၢင်ၼႂ် ၶဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:00 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉသီႇၵိပ်ႇ တႆး၊ ပဢူဝ်း၊ ထၼု ပီႈၼွင်ႉယၢင်းလႅင်၊...

ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် ၸုမ်းပၵ်းတႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉတႆး ဢုပ်ႇ/တၢၼ်ႈၶႆႈ လွင်ႈၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

(ၸၢႆႈဢိူမ်ႈၾႃႉ-သူင်ႇၶၢဝ်ႇ)  ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းသီႇၵိပ်ႇ ပၢင်လွင်း ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈလွင်ႈ ယုၵ်ႉမုၼ်းပိုၼ်ႉႁူႉလွင်ႈႁၵ်ႉသႃ ၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် သၽႃႇဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉႁိမ်းႁွမ်း မွၵ်ႇပႃး ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် ၸုမ်းပၵ်းတႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ပၼ်တၢင်းႁူႉ။ ဝၼ်းတီႈ 29/10/2019 ပီႈၼွင်ႉသီႇၵိပ်ႇ ႁွင်ႉမွၵ်ႇလႄႈ ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် ၵႂႃႇဢုပ်ႇလၢတ်ႈၶႆႈၼေ  လွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်၊ လွင်ႈတူၼ်ႈမႆႉလမ်ႇလွင်ႈတႃႇၵူၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ လွင်ႈၵွင်ႉငူၼ်ႉထၢတ်ႈသၢၼ်ၶႄႊမီႊၵႄႊလ်လႄႈ လွင်ႈသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈထူပ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈၼႆႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img