ၵူၼ်းမိူင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းတၢင်းလီ ႁပ့်တွၼ်ႈပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃ့ 2019

ပီႈၼွင့်တႆး – ထႆး – မၢၼ်ႈလႄႈ လၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ယူႇၸွမ်းသၢပ်ႇလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႈၽြႃး ၊ လွင်းသွမ်းႁူမ်ႈၵၼ်ႁပ့်တွၼ်ႈပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃ့ 2019 ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈသၢမ်ႁဵင်ပၢႆ ။

Photo by CM News / ၵူၼ်းမိူင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းတၢင်းလီ ႁပ့်တွၼ်ႈပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃ့ 2019

ဝၼ်းတီႈ 01/01/2019 ၼၼ့် ၸၢႆးသူမ်ႊသၵ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၊ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး-မၢၼ်ႈ ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၾၢႆႇထႆးလႄႈ ၾၢႆႇတၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ႁဵတ်းတၢင်းလီလွင်းသွမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သွင် ၽႅၼ်ႇလိၼ် ၼႂ်းတိုဝ့်တၢင်းႁူမ်ၸူမ်းႁပ့်တွၼ်ႈပီမႂ်ႇ 2019 တီႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ မီးသင်ၶၸဝ်ႈထႆး၊ တႆးလႄႈ မၢၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 500 တူၼ် ဢွၵ်ႇတုင်းသွမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းသွင်ၽႅၼ်ႇလိၼ် 3,000 ၵေႃ့ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလွင်းသွမ်း ။

ၸၢႆးဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လွင်းသွမ်း ၊ ႁဵတ်းတၢင်းလီႁူမ်ႈၵၼ်သွင်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၼႆ့ ပဵၼ်လွင်ႈလီ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း   မိူင်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်ၼမ်တိူဝ်းမႃး ၵူၼ်းၵေႃႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈမႃး ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵေႃႈၶႅမ့်မႃး ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/12/2018 ၼၼ့် ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ်ထႆး – မၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶျႃႊတရီႊ သငူၼ်ႊထမ်ႊ ၾၢႆႇထႆး ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ဢွင်ႇလိၼ်းဢူးၾၢႆႇမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ဢဝ်ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ်တင်းသွင်ၾၢႆႇႁူပ့် ဢုပ်ႇၵၼ် တီႈႁွင်ႈပၢင်ၵုမ် တူၼ်ႈတီး ႁူင်းႁႅမ်း MaeKong Khong Delta Boutique Hotel သေဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်လၢႆလွင်ႈ ပႃးလွင်ႈဢၼ်တေၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ႁူမ်ၸူမ်းႁပ့်တွၼ်ႈပီမႂ်ႇ 2019 ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here