ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 400 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈ

0
124

သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တင်း သိုၵ်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းပွတ်းဝၢၼ်ႈၸၢမ် မိူင်းမူႉ- ၼမ်ႉတူႈ လႄႈ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ 400 ပၢႆ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးတီႈဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ တင်း ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၸၢမ်။

Photo by – Lun Sai/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ဝၼ်းတီႈ 02/01/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝၢပ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 47 ၵေႃႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉပုပ်ႉ ပႃႇရူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

လုင်းၸၢႆးပႃႉၺၢၼ်ႇ ၵႅမ်ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႈတူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ လႆႈဢွၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး ႁူဝ်ၵူၼ်း 47 ၵေႃႉ တေႃႈလဵဝ်တႄႉ မႃးသွၼ်ႈ ဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ။ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉ တေႃႈလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵတ်းလႄႈ လူဝ်ႇၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း သိူဝ်ႈဢုၼ်ႇ ၵူၼ် ယၢဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵေႃႈလူဝ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ“ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးတီႈဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ၼၢင်းယိင်း လႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ။ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၸၢႆးတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉႁေႃ ပႂ်ႉႁိူၼ်းၵၼ်ဝႆႉၵမ်ႈၽွင်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပေႃးဢွၵ်ႇမႃး တင်း မူတ်းၸိုင် ၽႂ်ယႃႉၽႂ်တဝ်ၶူဝ်းႁိူၼ်းၵေႃႈတေဢမ်ႇၸၢင်ႈတူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တင်း သိုၵ်း RCSS ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉ တႄႇပဵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/12/2018 ထိုင် 01/01/2019 ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၸၢမ် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်လႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၸၢမ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးငူး၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးႁၢင်း၊ ဝၢၼ်ႈ ၼွင်ဢေႃႈ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးၵႅင်း။

တၢင်းပွတ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးယူႇတႃႇသေႇမီး တပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈ၊ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇတင်း သိုၵ်း RCSS ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ် (21/12/2018 – 30/04/2019) ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ယင်းၾၢင်ႉတိူၼ်ဝႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၵူၼ်းၽႂ်ၵူၼ်းမၼ်း၊ သင်ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းတေႃႇၵၼ် တေဢမ်ႇပွႆႇဝႆႉ၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းတပ်ႉမ တေႃႇမၢၼ်ႈ တေၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here