ပလိၵ်ႈၵဵင်းႁၢႆးလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ

0

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉ ၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလႄႈ လွင်ႈဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။

Photo by CM News/ပလိၵ်ႈၵဵင်းႁၢႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ

ဝၼ်းတီႈ 14/11/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း လႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈဝႃႈ တီႈႁိမ်းႁွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းမႄႈၸၼ်း – ၾၢင် မူႇတီႈ 19 ဢိူင်ႇပႃႇတၼ် ၸႄႈဝဵင်းမႄႈၸၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းယူႇသဝ်းဝႆႉတင်းၼမ်ၼႆသေ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 57 ၵေႃႉၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈ ၸင်ႇၼႄတူဝ်သေၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်ၶဝ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇမီးဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် – ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၸဵမ်း ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းဢၼ် ၺႃးတီႉၺွပ်းၼၼ်ႉ ယင်းလႆႈႁူႉဝႃႈၵမ်ႈၽွင်ႈမီးပပ်ႉ Passport ပွမ်ၼႆလူးၵွၼ်ႇ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၶဝ်လႆႈၶၢဝ်ႇဝႃႈတၢင်းမိူင်းထႆး တေႁဵတ်းပၼ်  ဝတ်းဝႂ်ၼႆလႄႈ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈမႃးတၢင်းမိူင်းထႆး ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ တေဢမ်ႇထုၵ်ႇၺႃး ပႅတ်ႉလႅၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ထွမ်ႇၶၢဝ်ႇငၢဝ်းယူႇတႃႇသေႇ သေၵမ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပီ 2018 ၼႆႉမႃးၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈလႄႈ လွင်ႈဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းၼႂ်းမိူင်းမႃးၶိူဝ်းယႂ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈထႆး တီႉသူင်ႇပွၵ်ႈတၢင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉတႄႇ ဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊမႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 ၼႆႉ မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ ၽူႈၸၢႆး 706 ၵေႃႉ၊ ၽူႈယိင်း 311 ၵေႃႉလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 31 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ ၵၼ် တင်းမူတ်း 1,048 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here