ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸတ်းပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ တီႈတူၼ်ႈတီး ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 ႁဵင်ၵေႃႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယူႇၶွပ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် လွင်ႈတေဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ၵမ်ႉ ထႅမ် တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ ၵူၼ်းမိူင်း ပႆတၢင်းၵမ်ႉထႅမ် တီႈတူၼ်ႈတီး

ဝၼ်းတီႈ 14/11/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ယူႇတီႈၸုမ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁွင်ႉဢဝ် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်း ယူႇၶွပ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မွၵ်ႈ 5 ႁဵင် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵမ်ႉထႅမ်လွင်ႈတေဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ၵမ်ႉထႅမ် တပ်ႉသိုၵ်းလူင် ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ။ ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈဝတ်ႉၵျွင်းမိၼ်းၵုၼ်း ပွၵ်ႉၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်းသေ ပႆမႃးၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ပူဝ်ႇၶျုၵ်ႈ ဢွင်ႇသၢၼ်း ႁွတ်ႈထိုင် တီႈဝၢင်းလၵ်းသဝ်ႁိၼ် ဝၢင်းလဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း တီႈပွၵ်ႉပႃႇမႆႉ (သစ်တော) ၸႄႈဝဵင်း တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ ၵူၼ်းမိူင်းပႆတၢင်းၵမ်ႉထႅမ် တီႈတူၼ်ႈတီး

ၶုၼ်ႇမွင်ႇဢေး ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် တီႈတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈမႃး ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် ၼိုင်ႈၵေႃႉ။ မႃးၵမ်ႉထႅမ် ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇဝႃႇ။ လွင်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇငိုၼ်းတွင်းတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈ ဢွၵ်ႇ မႃးႁင်းၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် လွင်ႈတေဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်း တူၼ်ႈတီးၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းပႃးပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ တီႈႁူင်းႁေႃ ၼႂ်းဝၢင်းလၵ်းသဝ်ႁိၼ် တီႈပွၵ်ႉပႃႇမႆႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ ပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် တီႈတူၼ်ႈတီး

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထတ်းသၢင်ဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးလိူၼ် 12 မူၼ်းၵေႃႈၸႂ်ႈ သင်ဝႃႈ ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈၶၢဝ်းတေပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပွႆးလိူၼ် 12 မူၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇ ၸႂ်ႈပွႆး ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်း။ မၼ်းပဵၼ်ပွႆးၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 19 လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး တင်း ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢွၼ်ၵၼ် လူင်းလၢႆး မိုဝ်း သေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တၢင်ႇထိုင်တီႈၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းတႆး ယဝ်ႉ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈတၢင်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢမ်ႇတုမ်ႉတွပ်ႇသင်ၶိုၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/11/2018 တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here