ၸူဝ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA မႃး 3 ပီၼႆႉ မီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈ ထိုင်ၸၼ်ႉလႂ်ယဝ်ႉ

ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် CEC ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်း တီႈ 11-12/11/2018 ဢုပ်ႇၵၼ်ၼႂ်းလၢႆလၢႆႁူဝ်ၶေႃႈ။ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽိုၼ်ၼိုင်ႈ- ပိူင်လူင်ပႃးဝႆႉလွင်ႈ ၸုမ်းပၵ်း တႃပႂ်ႉတူၺ်းၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း JMC။ ယူႇတီႈၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်း ၼႂ်းမၢႆ 3 RCSS/SSA ထတ်းသၢင် လၢတ်ႈၼႄဝႆႉ ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းၼင်ႇၼႆ။

Photo by – NCA-S EAO/ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းမၢႆ 3 RCSS/SSA

ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ပွင်ၵၢၼ်လူင် CEC ႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၶေႃႈထီႉ1)                  ႁဝ်းၶႃႈၼႅၼ်ႉ လွင်ႈဝႃႈ ပၢင်ၵုမ် JMC ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်တႃႇၵႄႈပၼ်ႁႃ ပေႃးမီးပၼ်ႁႃမႃးတင်း 2 ၾၢႆႇ။ မၼ်းပဵၼ်ၾၢႆႇလူလွမ် ပႂ်ႉ တူၺ်းလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်တႄႉတႄႉမၼ်း ဢမ်ႇဝႃႈ ပၢင်ၵုမ် JMC ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈလီ၊ ၸၼ်ႉ ၸႄႈမိူင်းၵေႃႈလီ၊ ၸၼ်ႉပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈလီ ႁဝ်းၶႃႈမႃးတူၺ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၵႄႈပၼ်ႁႃလႆႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် ႁဝ်း ၶႃႈတႄႉဝႃႈ ဢၼ်မၼ်းပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ်ၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း၊ ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ႁဝ်းၶႃႈၸုမ်းတေႃႇၸုမ်း သွင်ၾၢႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵၼ်ဝႆႉၵေႃႈမီး။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တၢင်းႁၼ်ထိုင် လွင်ႈပွင်ႇၸႂ်၊ လွင်ႈႁႃၵႂၢမ်းမၢႆ(တီႈပွင်ႇ) မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ် ၵၼ်၊ ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉတေ ပွင်ႇမဵဝ်းၼိုင်ႈ၊ ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်သမ်ႉ တေပွင်ႇၸႂ်မဵဝ်းၼိုင်ႈ။ ဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ ပေႃးၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ ဢၼ်မႃးၶမ်ၵၼ်ယူႇၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း၊ ၸၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈႁဝ်းသွင်ၾၢႆႇၶိုၼ်းႁူပ်ႉၵၼ်သေလႄႈ ၶိုၼ်းဢုပ်ႇၵၼ်လီလီ ႁႂ်ႈပေႃးလူင်ႉလူင်ႉ လႅင်းလႅင်းၵၼ်။

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း RCSS ႁဝ်းလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸဵမ်ယွႆႈယွႆႈယႅမ်းယႅမ်း မီးမွၵ်ႈ 80 ပၢႆ။ ပေႃး ဢဝ်ပိူင်ႁဝ်းဝႃႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ တႄႇဢုပ်ႇၵၼ်ၵိုတ်းသိုၵ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈမီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉၵဝ်ႇၵဝ်ႇ၊ ၶေႃႈ တူၵ်း လူင်းတင်းသူပ်းတင်းၵႂၢမ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ် ၽွင်းလူင် ဢူးဢွင်ႇမိၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်။ ပေႃးဝႃႈ ဝၢၼ်ႈ ၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇၼႆႉ RCSS တေယူႇ တေတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းထိူၼ်ႇတီႈဢၼ်ႁဝ်းႁွတ်ႈၽႅဝ်ယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ ၼႂ်း ဝဵင်းၸွမ်းတၢင်းၵႃး ႁႂ်ႈတပ်ႉမတေႃႇယူႇ မၼ်းမီးဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ် ပေႃးၽႂ်ၵႂႃႇႁႃၽႂ်ၵေႃႈ တေလႆႈပွင်ႇၵၼ်လူင်ႈၼႃႈ။ ၶဝ် တေ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁဝ်း ၶဝ်ၵေႃႈတေလႆႈပွင်ႇႁဝ်း၊ ႁဝ်းတေၵႂႃႇ ၼႂ်းဝဵင်း တေၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်းၵႃးၵေႃႈ ႁဝ်းတေလႆႈ ပွင်ႇၶဝ် မၼ်းမီးဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ဢၼ်မၼ်းပဵၼ်ပၼ်ႁႃၼႆႉ မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇပွင်ႇႁဝ်း ပေႃးဢမ်ႇပွင်ႇၵေႃႈ မႃးၵိုင်ႉၵၢင်ႉႁိုၵ်ႉ ၺႃးၵၼ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ ပၼ်ႁႃမၼ်းတႄႉ လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႈမႃးၵူၺ်း ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ယွႆႈယွႆႈယႅမ်းယႅမ်းၵၼ် ၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇ ပၢင်တိုၵ်းလူင် မၼ်းႁိုၵ်ႉၺႃးၵၼ် ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။

ပေႃးလၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ လွင်ႈ NCA ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး မၼ်းၵေႃႈပိုတ်ႇ ၽၵ်းတူဝႆႉတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း မၼ်းတေမီးတင်းသွင်ၾၢႆႇ ဢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းၵေႃႈၸႂ်ႈ၊ ဢၼ်ဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵၢၼ် မိူင်းၵေႃႈၸႂ်ႈ ပေႃးဢဝ် NCA ဝႃႈတႄႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ပေႃးမႃးၼပ်ႉသၢင်ႈတူၺ်း ၶၢဝ်းတၢင်းႁဝ်း လူင်း လၢႆးမိုဝ်း NCA 3 ပီၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈ ၵိုၵ်းၵၼ်မႃးတင်း 2 ဢၼ် ၽွၼ်းလီၵေႃႈမီး၊ လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉၵေႃႈမၼ်းမီး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA မႃးၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေယၢင်ႈၸွမ်း NCA ၼင်ႇႁိုဝ် မၼ်း ပေႃးတေလီ၊ တေၶတ်းၸႂ်ငူပ်ႉငီႉၵၼ်ယူႇ။ ပိူင်လူင်မၼ်း ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ မၼ်းၵႃႈတေလႆႈယူႇၼိူဝ်ၽိူၼ် သေ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈ ဝၢႆႇၼႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃၵၼ် ပေႃးဢဝ် NCA ဝႃႈၵေႃႈ ငဝ်းလၢႆးမၼ်းပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉ ၼၼ်။

လွင်ႈတေဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉယူႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၼႂ်း NCA မၼ်းဢမ်ႇပႃး။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းဢမ်ႇပႃးလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တေၸုၵ်း ၸွမ်း NCA ၵႂႃႇၵူၺ်း။ ပေႃးဝႃႈ လွင်ႈဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ တေဢဝ်မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း ၸုမ်းလဵဝ် တႅပ်းတတ်း ဢမ်ႇလႆႈ။ မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ် ၽူႈၼမ်းသႅၼ်းသုင်သုတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈဝႃႈၵၼ်ယူႇၶႃႈလူး ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇယဝ်ႉတီႈမုၵ်ႉၸုမ်း RCSS ဢၼ်လဵဝ်။ မၼ်းဢမ်ႇယဝ်ႉ ဢၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း 10 ၸုမ်း။ မၼ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လၢႆၾၢႆႇ လၢႆၸုမ်းလႄႈ မၼ်း တေလႆႈ ငူပ်ႉငီႉတင်းလၢႆၾၢႆႇလၢႆၸုမ်း ပေႃးလၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈၵေႃႈ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း မၼ်းတေလႆႈဢဝ် ၵူၼ်းမိူင်း တင်းလၢႆ ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းဝႃႈ၊ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ မၼ်းတေပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် ၸိူင်ႉၼႆ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ယူႇတီႈၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ မၼ်းတိုၼ်းတႅၵ်ႇလႅင်းယူႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၼႂ်း NCA ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇပႃး ႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁပ်ႉ ပေႃးလၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ ၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။

လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ တင်ႈတႄႇပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း ဝၼ်းတီႈ 15-16 လိူၼ်ပူၼ်ႉ မႃး တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ဢၼ်ၼႆႉ ပေႃးဢဝ် NCA ဝႃႈတႄႉ တပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၼႂ်း NCA မၼ်း ဢမ်ႇပႃးဝႆႉ။ ၼႂ်း NCA ၼၼ်ႉ မၼ်းပႃးဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေဢုပ်ႇၵၼ် တပ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇၼၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၾႅတ်ႊၻ ရႄႊ မၼ်းပႃးဢၼ်ၼၼ်ႉဝႆႉၵူၺ်း ပေႃးဢဝ် NCA ဝႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ ဢၼ်ၶဝ်ၶႂ်ႈဢုပ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်း လုၵ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇ မႅၼ်ႈၸွမ်းပိူင်မၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ႁိုဝ် ၵေႃႈလီ ပေႃးဢဝ်ပိူင် ၵူႈမိူင်းမိူင်းဝႃႈ၊ ပိူင်လုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ ၼိုင်ႈမိူင်းမီးတပ်ႉသိုၵ်း လုၵ်ႈလဵဝ် မၼ်းတိုၼ်းပဵၼ်ပိူင်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် ဢၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ ပေႃးဢဝ်ပိူင်မၼ်းဝႃႈ တႄႉ ႁပ်ႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေႃႈလဵဝ် ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢမ်ႇႁပ်ႉၼႆႉ ပႆႇဢုပ်ႇၵၼ်ဝႃႈ တပ်ႉၼႆႉ ႁဝ်းတေၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ တပ်ႉမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် တေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁဝ်းပႆႇဢုပ်ႇၵၼ် ႁူဝ်ယွႆႈႁူဝ်ယႅမ်းမၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈႁပ်ႉတပ်ႉလုၵ်ႈလဵဝ် ပၼ်ႁႃမၼ်း မၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်း တပ်ႉ လုၵ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တင်းမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈလႄႈ တင်းတပ်ႉမတေႃႇ ႁဝ်းၶႃႈတေဢုပ်ႇၵၼ်ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈမၼ်း ဢၼ်သူၸဝ်ႈ ၶႂ်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်သူဝႃႈတပ်ႉလုၵ်ႈလဵဝ်။ ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈ သေဢမ်ႇၵႃး တင်း EAOs ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၵေႃႈ ၶႂ်ႈပဵၼ် တပ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းဝႃႈ တပ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်။ မၼ်းတေလႆႈမႃးငူပ်ႉငီႉၵၼ် မိူဝ်ႈလႂ်လူင်ႉလႅင်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇဝႃႈ တေႁဵတ်းၸိူင်ႉ ႁိုဝ်၊ တေၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ် မၼ်းၸင်ႇတေဢွၵ်ႇမႃး။ ပေႃးဢဝ်တေႃႈလဵဝ်ဝႃႈ ယင်းပႆႇဢုပ်ႇၵၼ်သင် သမ်ႉဝႃႈသူ ႁပ်ႉလႄႈ တပ်ႉလုၵ်ႈလဵဝ်ၼႆ မၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁပ်ႉ ငဝ်းလၢႆးမၼ်းပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ။

တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းဝႆႉဝႃႈ ပေႃးဢဝ် NCA ၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ တီႈ JMC ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ပေႃးတေၸၢင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈမႃးႁဵတ်းသၢင်ႈ၊ မႃးၶဝ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈလီ မႃးၸွႆႈၵဵဝ်ႇၵပ်း လွၵ်းလၢႆးပၢႆး ပၺ်ၺႃ၊ မႃးၵမ်ႉၸွႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ မၼ်းတေလႆႈပႃး။ ပေႃးယူႇတီႈႁဝ်း တင်း 2 ၾၢႆႇတႄႉ မၼ်းတေၶႂ်ႈဢုပ်ႇၵၼ် ယၢပ်ႇ။ မၼ်းပႆႇမီးၵူၼ်းၵၢင်မၼ်း မႃးၸွႆႈတူၺ်း၊ မႃးၸွႆႈၸီႉၸမ်ႈ၊ ထိင်းပၼ်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ တုၵ်းယွၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉၼႆတေမီး ၶေႃႈၼိုင်ႈ။

တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ပႆႇၸၢင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း ၶႃႈ တႄႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇ NCA မီးဝႆႉၼၼ်ႉတေလႆႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း၊ ၾၢႆႇ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တေၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃး သၢင်ႇထုၵ်ႇၵူႈၾၢႆႇ၊ မၼ်းတေလႆႈၸႂ်ႉလၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းသေ ဢမ်ႇဝႃႈ လူင်ပွင် ၸိုင်ႈ၊ ဢမ်ႇဝႃႈ တပ်ႉမတေႃႇ၊ ဢမ်ႇဝႃႈ ၾၢႆႇ တၢင်းႁဝ်းၶႃႈ EAOs ၼႆႉ ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈပေႃး လူင်ႉလႅင်းၵၼ်၊ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈၾၢႆႇ ၾၢႆႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈၵေႃႈလီ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တၢင်းၵၢၼ်ၵေႃႈလီ မၼ်းတေလႆႈၸႂ်ႉလၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈ ၶတ်းၸႂ်ၵႄႈၶႆၵႂႃႇႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးထိုင်ၼင်ႇယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်ႁဝ်း ၶႂ်ႈလႆႈ ၶႂ်ႈပဵၼ်သေ ယွၼ်းၾၢၵ်ႇထိုင်ပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်း မိူင်းဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here