ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ 20 ပၢႆၸႂ်ႉ Visa ပွမ်ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၺႃးတီႉ

0

ၾၢႆႇပလိၵ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 20 ပၢႆ ၸႂ်ႉဝႂ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးပွမ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း။

Photo by Siamrath/ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ 20 ပၢႆၸႂ်ႉ Visa ပွမ်ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၺႃးတီႉ

ဝၼ်းတီႈ 06/11/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Siamrath ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈသမုတ်ႇသႃႊၶွၼ်ႊ တီႉၺွပ်းလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ဢၼ်ၸႂ်ႉဝီႊသႃႊပွမ် 30 ၵေႃႉ ၊ ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း    မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ 21 ၵေႃႉ၊ လၢဝ်း 8 ၵေႃႉ ၊ ထႆးၵေႃႈၺႃးတီႉပႃး 1 ၵေႃႉ ၼႂ်းတူတ်ႈတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၸႂ်ႉဝီႊသႃႊ ဢၼ်တူႉဢၼ်ပွမ်၊ ၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ။ ၵူၼ်းထႆးသမ်ႉၼႂ်းတၢင်းၽိတ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈယူႇ ၵူၼ်းတၢင်ႇၸၢတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇမၢႆမီႈ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၼင်ႇႁိုဝ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းတေ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလႅၼ် ၼၼ်ႉႁႂ်ႈဝႆႉၶၢဝ်းယၢမ်းသေ ၵႂႃႇႁဵတ်းဢဝ်ႁင်းၵူၺ်း ယႃႇပေၸၢင်ႈၼၢႆးၼႃႈ – သင်ဝႃႈဢမ်ႇတၼ်းလႃးလႃးတိုၼ်းတေလႆႈ ၸၢင်ႈၼၢႆးၼႃႈၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈလိူၵ်ႈဢဝ်ၼၢႆးၼႃႈ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈသဵၼ်ႈမၢႆ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉသေႁဵတ်း ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆးၼႆႉ မီးပၵ်းပိူင်ဝႆႉဝႃႈ ပေႃးၸႂ်ႉဝတ်းဝႂ်ဢၼ်ပွမ်ၼႆ မီးတူတ်ႈတၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈ 1ပီတေႃႇ 10 ပီ မႂ်ငိုၼ်း 20,000 ၿၢတ်ႇတေႃႇ 200,000 ၿၢတ်ႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵေႃႈ တေၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ ၸွမ်း။ သိုပ်ႇၼႆႉၵႂႃႇၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈမီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တေၶဵင်ႈၶႅင်ၵူတ်ႇထတ်း ဢမ်ႇဝႃႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈ – ဢွၵ်ႇႁိုဝ်တၢင်းတႃႈႁိူဝ်းမိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

ၸုမ်ႈဝီႊသႃႊၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼႆႉ သင်ၵႂႃႇယိုၼ်ႈယွၼ်းႁင်းၵူၺ်းတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ လႆႈသဵင်ႈငိုၼ်း 40 US $ တူၵ်းငိုၼ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 5 – 6 မိုၼ်ႇၵျၢတ်ႉၵူၺ်းၼႆ ၵူၼ်းယၢမ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းလၢႆလၢႆၵေႃႉလၢတ်ႈ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here