ၽွင်း RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢီႇၼၢႆးလႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် သွၵ်ႈႁၼ် တူဝ်တၢႆ ၸၢႆးသၢမ်မူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပဵင်း ႁၢႆၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၽွင်း RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်း လီပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ကံသာ Website DVB/ ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပဵင်း ထုၵ်ႇၺႃးၾင်လိၼ် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး လႃႈသဵဝ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 07/11/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁၼ်တူဝ်တၢႆ သၢမ်မူၼ်း (ၸၢဝ်းၶၢင်) ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈပဵင်း ၼိူဝ် – ပဵင်းတႂ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ – ၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ မၼ်းၸၢႆး ၼႆႉ ႁၢႆၵႂႃႇမိူဝ်ႈၽွင်း တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 26/10/2018 ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးမွင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ မၼ်းၸၢႆး မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး ၼႆႉ ၶႃႈ။ မၼ်းၸၢႆးႁၢႆၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်သွၵ်ႈတဝ်ႁႃ လႆႈငိၼ်း ဢၢႆ တူႇသေ ၸွမ်းၶႆႈငိူၼ်ႈမၼ်း ႁဵတ်းၼၼ်သေ ၸင်ႇၵႂႃႇၶုတ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆမၼ်းၸၢႆး ဢၼ်ၾင်လိၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ။ ထူပ်း ႁၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိူဝ် – ပဵင်းတႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ်တႄႉ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ သၢမ်မူၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းမၼ်းၸၢႆး ဢဝ်ၵႂႃႇလုမ်းလႃး ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈ ႁိတ်ႈႁွႆးၸၢဝ်းၶၢင်မီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။
သၢမ်မူၼ်းၼႆႉ ၵူပ်ႉၵူႈၵၼ်တင်း ၶွၼ်ႇမႂ်ႇ (မေးၼၢင်း) မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် 4 ၵေႃႉ ဢႃယု ၼႂ်း ၵႄႈ 2 ပီ ထိုင် 10 ပီ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းပွတ်း မိူင်းၵိုင်၊ ၵေးသီး၊ ၼမ်ႉတူႈ၊ သီႇပေႃႉလႄႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ၺႃးၸၢၵ်ႇသိုၵ်းသိူဝ်၊ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ၊ ဢမ်ႇ လႆႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်း လႄႈ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇ၊ မၢင်ၸိူဝ်းပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်း မိူင်းထႆး ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here