ၾႆးမႆႈဝတ်ႉဝိႁၢရ် မၢၼ်ႈသၢႆး ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈသၢႆး ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Tang Yan News/ ၾႆးမႆႈ ဝတ်ႉမၢၼ်ႈသၢႆး တၢင်ႉယၢၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 07/11/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈသၢႆး ဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉ ယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၾႆးႁုပ်ႇမႆႈတင်းလင်သေ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းဝိႁၢရ်ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် သေပိူင် ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးပႃႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈၾႆးမႆႈတႄႉ ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈမႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉလီလီ။ ယွၼ်ႉၾႆးတဵၼ်းႁႃႉ၊ ၾႆးသႅင်လႅတ်ႇ(သူဝ်ႊလႃႊပျႃႊ) ႁႃႉ ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾႆးၾႃႉဢၼ်လူင်ပွင် ၸိုင်ႈပၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ ယင်းပႆႇၽႅဝ်မၢၼ်ႈသၢႆး။ ၶူဝ်းၼႂ်းၵျွင်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်။ ရူတ်ႉၵႃးတႄႉ တၼ်းလႆႈယူႇ။ ၵူၼ်း တႄႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢႆး လၢတ်ႈဝႃႈ “ မႆႈၵၢင်ၶိုၼ်းပဵၼ်ၶၢဝ်းၵူၼ်းၼွၼ်းယဵၼ် ၽိူဝ်ႇဝႃႈၾႆးမႆႈၼႆၵေႃႈ ၼႅတ်ႈလုၵ်ႉမႃး ၸွႆႈၵၼ် ႁူတ်းၾႆး/ၶႄၾႆး။ ႁဵတ်းသင်လႄႈမႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈႁူႉလွင်ႈတၢင်းမၼ်းလီလီ။ လွင်ႈလူႉ သုမ်းၵေႃႈ ပႆႇႁူႉ ဝႃႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈၵႃႈႁိုဝ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇတေသၢင်ႈဢၼ်မႂ်ႇၶိုၼ်းမႃးၶိုၼ်းတႄႉ ၶႂ်ႈယၢပ်ႇဝႆႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ဝတ်ႉမၢၼ်ႈသၢႆးၼႆႉ မီးၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း ၸမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းပၢတ်ႇ မီးၾၢႆႇတူၵ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 20 လၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here