မိူင်းမၢၼ်ႈ လၢႆႈပိူင်ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းလႄႈ ၶႄႇဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းတႆးၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ

လႅၼ်လိၼ် တႆး – ၶႄႇ တၢင်းမူႇၸေႊ ၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း Temporary Border Pass ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၾင်ႇတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပိူင်ၾၢင်လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇႁပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူင်းတႆးၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ လႆႈထုၵ်ႇဢိုတ်းပႅတ်ႈလွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။

Photo by – Muse Youth/ ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း 7 ဝၼ်း (Temporary Border Pass)

ဝၼ်းတီႈ 05/11/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶႄႇ လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ တၢင်း ပွတ်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၵူတ်ႇထတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း Temporary Border Pass ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း မၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇတၢင်းလႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊၽိဝ်ႊတိူဝ်ႊၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈမိူင်းၶႄႇဢမ်ႇဢၢၼ်ႇလႄႈ ဢိုတ်းပႅတ်ႈ ဝႆႉၸူဝ်ႈ ၶၢဝ်း ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသၢႆလႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် 7 ဝၼ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းၾင်ႇမိူင်း မၢၼ်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈမႂ်ႇလႄႈ ၸႂ်ႉဢမ်ႇလႆႈ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇဢိုတ်းပႅတ်ႈ ၵၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ပႆႇပၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေလႆႈမိူဝ်ႈလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉၵေႃႈ ပႆႇႁူႉ။ မၢင်ၵေႃႉ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉဝႂ်ၶၢမ်ႈ မိူင်း 7 ဝၼ်းဝႆႉၵူၺ်း။ သင်ဝႃႈ တဵမ် 7 ဝၼ်းၵေႃႈ လႆႈပွၵ်ႈမႃး ႁဵတ်းဝႂ်မႂ်ႇသေ ၸင်ႇတေၶဝ်ႈၵႂႃႇၶိုၼ်း။ တေႃႈလဵဝ် သမ်ႉ တၢင်းမိူင်းၶႄႇဢိုတ်းဝႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉ” ဝႃႈၼႆ။

Temporary Border Pass (ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း) ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၸဝ်ႈၵႃး၊ ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် ဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်း တွၼ်ႈတႃႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူဝ်ႇၵျေႃႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၶႃႈႁဝ်း ၸႂ်ႉဝႆႉဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈ။ ၶႃႈ ႁဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တေႃႉသူင်ႇၶူဝ်းၶွင်။ 7 ဝၼ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈပွၵ်ႈမိူဝ်းႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈမႃး ၶိုၼ်း။ တေႃႈလဵဝ် ၶႃႈႁဝ်းပွၵ်ႈမႃးႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းဝႆႉၶႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ႈမိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၶိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ လႆႈႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵေႃႈၶၢတ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း တီႈမူႇၸေႊ လၢတ်ႈဝႃႈ “Temporary Border Pass 7 ဝၼ်းၼႆႉ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈလႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပိၼ်ႇ ၽိုၼ်မိူၼ် ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းလႄႈ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ ယွၼ်ႉ ဝႃႈ သွပ်ႊဝေႊၶွမ်ႊၽိဝ်ႊတိူဝ်ႊ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း Temporary Border Pass 7 ဝၼ်းၼႆႉ လႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈလႂ် 1,000 ပျႃး။ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် မီး ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here