ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢွင်ႇဢႅင်ဝႆႉ

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Mr. Larry Jagan ႁၢႆးငၢၼ်းတီႈ ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇပၢင်ၵွၵ်ႇပူတ်ႉသ်ဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 22/10/2018 ၸွမ်သိုၵ်း လူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းတူၵ်ႇတၵ်ႉဝၢႆးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းတီႈ ဝၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီၼၼ်ႉဝႃႈ “ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်း ယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းမီးလွင်ႈၵွၼ်းၵိူင်ႈဢွင်ႇဢႅင်ဝႆ့ယူႇ” ၵွပ်ႈဝႃႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇဢွၵ်ႇမႃးလွၼ်ႉမွၼ်း ဢီႇသင်တႄႉတႄႉ။

Photo by – HsenPai/ မိူဝ်ႈၽွင်းၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ပွၵ်ႈပၢင်ၵုမ်သႅၼ်းၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မႃးလိုဝ်ႈတီႈတႃႈၵုင်ႈၼၼ့်

ၾၢႆႇ EAOs ၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးတူၺ်းလွင်ႈၼႆ – (1) ၼႆႉ ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်း သုင်သုတ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၼႆႉ ၼႂ်းၸႂ်မၼ်းမီးသင်မၼ်းလၢတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၸိူင်ႉၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈလီ၊ လႆႈႁူ့ၵၢင်ၸႂ်မၼ်းၼၼ့်ၼႃႇ။ (2) သမ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵမ်းၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇယဝ်ႉသေ ၶဝ်ၵေႃႈတူၵ်းလူင်းၵႂႃႇ တေသိုပ်ႇဢုပ်ႇ ဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်ထႅင်ႈလိူၼ်ၼႃႈ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်ဢၼ်လီ လႆႈဝႃႈတၢင်းမၼ်းပိုတ်ႇမႃး။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းႁဵတ်း ဢွင်ႇၼႆတႄႉ JICM ဢၼ်တၢႆယူႇၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈတေမီးၸႂ်မႃးၶိုၼ်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ JICM မၼ်းဢမ်ႇမီးၸႂ်။ သင်ၸိူဝ်ႉ ဝႃႈ ႁဝ်းမေႃၶိုင် 10 + 10 ၽူႈၼမ်းသုတ်းယွတ်ႈ ၸုမ်းၵိုတ်းသိုၵ်း ၸုမ်းပႆႇၵိုတ်းသိုၵ်း မႃးၶဝ်ႈၸွမ်း။ တေႃႇဢွင်ႇ သၢၼ်းၸူႉၵျီႇ၊ ၽူႈၵွၼ်း သိုၵ်းသုင်သုတ်း၊ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၶဝ်ႈၸွမ်းၸိူင်ႉၼင်ႇၵမ်းၼႆ့ၸိုင် ပၢင်ၵုမ် ဢၼ်တေၸတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈၼၼ်ႉ ယူဝ်ၸင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ JICM မီးၸႂ်မႃးၶိုၼ်းဢိူဝ်ႈ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA ၶႆႈၼႄ ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်ၵုမ် သုတ်းယွတ်ႈ ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈမႃး ၼၼ်ႉ- “ မၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵျႃႉ”၊ တွင်ႈထၢမ်တူၺ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တၢင်ႇၵေႃႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈၸွမ်းၼႂ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိူၼ်ႈၵေႃႈႁၼ်ထိုင် မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉလႆႈၸတ်းႁႅၼ်းပုၼ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈပေႃးၸင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈလႆႈၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်၊ တၢင်းဢၼ် တၼ်ယူႇၼႆႉ ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးလူင်ႉပွင်ႇၵႂႃႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈ မၼ်းယဵၼ်းပဵၼ်ၵႂႃႇ မိူၼ်ပၢင်ၶႅင်ႇထုပ့်ငဝ်း “တီမူၺ်းငဝ်း -Shadow boxing” ၵႂႃႇ။ ၼႂ်းၵႄႈၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း တင်း ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၼႆ့ – ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ယႂ်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈသေ ဢၼ်လႆႈလူင်း လၢႆးမိုဝ်း NCA မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ ပီ 2015 ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇပဵၼ်မႃးယူင်ႉၶၢပ်ႈတႃႇ တေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း – ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 15-16/10/2018 ၼႆႉ မီးတၢင်းမုင်ႈမွင်း ၸႂ်ယႂ်ႇဝႃႈ တေၸင်ႈပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶၢမ်ႇ ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သုင်သုတ်း ၾၢႆႇ EAO-S ၶဝ်၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သုင် သုတ်းတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သုင်သုတ်းတင်းသိုၵ်းၶဝ် လႆႈမႃးတေႃႇၼႃႈႁူပ်ႉၺႃးၵၼ်။ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ပၢင် ပိၵ့်ၽၵ်းတူဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်၊ ဢဵၼ်းဢၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ တေလႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း၊ မီးသင်ၵေႃႈလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ် တႅၵ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းလႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးတင်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် တူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈၵႂႃႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်မႃးတႄႉတႄႉသမ်ႉ ပဵၼ်သင်လႃႇၼႆ ပေႃးဝႃႈပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၼႆၵေႃႈ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ထၢႆႇသူတ်ႇ (Live) ၵမ်းလဵဝ်။ ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးထၢႆႇသူတ်ႇၵေႃႈ တင်းလုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈလႆႈငိၼ်း၊ တင်းၼႂ်းမိူင်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းၵေႃႈလႆႈ ငိၼ်း။

မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်းမၢၼ်ႈ ပေႃးမႃးတႄႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၵေႃႈဝႃႈ “ RCSS ၼႆႉလုၵ်ႉတီႈ ၶုၼ်သႃႇ (ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ) မႃး၊ ၶဝ်ဢဝ်တိုဝ်းတၢင်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်သေယဝ်ႉ။ မႃးၵေႃႇသၢင်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶႂၢၵ်ႈၼႃႈ လိၼ်” ဝႃႈၼႆ။

ဢမ်ႇပႆႇဝႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တေႃႈၼင်ႇ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သူဝ်းဝိၼ်း ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်းမၢၼ်ႈ ၵူၺ်းၵေႃႈ လၢတ်ႈတီႈ RCSS ဝႃႈ “ ပေႃးသူ ၸဝ်ႈဢမ်ႇမူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၼႆတႄႉ ႁဝ်းတေလႆႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉသူၸဝ်ႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၸွမ်းသိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၼႆႉ (1) ဢမ်ႇသိုဝ်ႈ ယူဝ်း၊ (2) မၼ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တႄ့/မီးၸႂ်ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်၊ (3) မၼ်းတိုၼ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈဢူၼ်ႈ ဢွၼ်ႇ ယွၼ်ႇယၢၼ်းဢီႇသင်။ ႁဝ်းမႃးဢုပ်ႇ ဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ်ၼႆႉ တႃႇလႆႈသဵၼ်ႈတၢင်းလီ ႁဵတ်းႁိုဝ်မႃးႁဵတ်း မိူၼ်ပၢင်ႁွင်ႉတႃႉၵၼ်လႃႇ၊ ပေႃးပတ်ႉၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈ တႃႇႁႂ်ႈတင်းသွင်ၾၢႆႇပိုတ်ႇဢူၵ်း၊ ပိုတ်ႇၸႂ်ၵၼ်လၢတ်ႈၼႆၵေႃႈ တိုဝ်ႉတၢင်းမၼ်းတေ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၵမ်းၼႆႉႁႂ်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ႁဝ်းၶိုပ်ႈၼႃႈၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၼႆၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈတေဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုပ်ႈ ၼႃႈယဝ်ႉ။ တီႈတႄႉမၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းဢုပ်ႇၵၼ်၊ ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ မီးတွၼ်ႈလႂ်လၢႆလၢႆ ႁဝ်းၸၢင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်း ၵၼ်ႁဵတ်း၊ မီးတွၼ်ႈလႂ်ႁဝ်းၸင်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇႁႃတီႈမိူၼ်ၵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။ မဵဝ်းလႂ် ႁဝ်းယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ၊ မဵဝ်းလႂ်ႁဝ်းတေယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ်ၵၼ်လႆႈ မၼ်းတေပေႃႇမႃးဢိူဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်းမၢၼ်ႈ မႃးလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၵေႃႈ တႄႇႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်မီး ပၼ်ႁႃ ၵမ်းလဵဝ်။ မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်/တပ့်သိုၵ်းဢၼ်လဵဝ် ၊ လွင်ႈတေဢမ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵမ်းလဵဝ်။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 1947 ၼႂ်းပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃးဝႆႉ ၊ ယူႇတီႈၸွမ်သိုၵ်း လူင် ဢွင်ႇသၢၼ်းၵေႃႉတူၵ်းလူင်းပၼ်ဝႆႉ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႂ်ႈႁူႉဝႃႈ ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈတပ်ႉ သိုၵ်းမီးဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ၵူၺ်းၵႃႈတင်းၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်းလၢတ်ႈလႃးလႃး ဝႃႈၼႆ။

ၵမ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈတပ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈမႃးပဵၼ်တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ တင်း ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢမ်ႇႁပ်ႉလႆႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈပဵၼ်တူသ်ၵွပ်ႈ။ မၼ်းလူဝ်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်မူတ်းမူတ်း၊ မိူၼ်ၼင်ႇ မၢၼ်ႈႁဵတ်းဝႆႉၼႆႉသမ်ႉ တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်ၼႆႉ ဝႆႉပဵၼ်ဢၼ်ၵွပ်ႈၼွၵ်ႈမၼ်းၵူၺ်း။ ပေႃးပဵၼ်လၢႆး ၼႆႉတႄႉ တၢင်းၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတေႁပ်ႉယၢပ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ မႃးယူႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင်မၼ်းသေ လၢတ်ႈပၼ်ဝႃႈ “ သူၸဝ်ႈဢမ်ႇတူၵ်းလူင်း ၵၼ်လႆႈ ဢမ်ႇပဵၼ်သင် ႁဝ်းယူႇတီႈၾၢႆႇတၢင်းသၽႃးသေ တေမႃးထတ်းသၢင်သေလႄႈတႅပ်းတတ်းပၼ်” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ၊ ၾၢႆႇ EAO-S ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉလႆႈၼင်ႇၵၼ်၊ ႁဵတ်း သင်လႄႈဝႃႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉလႆႈၼင်ႇၵၼ်ၼႆ။ ပေႃးဝႃႈၾၢႆႇသၽႃးတႅပ်းတတ်းသေ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁပ်ႉၼႆၵေႃႈ ၶဝ်သမ်ႉ တေလႆႈသုမ်းဢႃႇၼႃ ယွၼ်ႉၼၼ် ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်သုမ်းလႆႈ။ တင်း EAO-S သမ်ႉဢမ်ႇႁပ်ႉလႆႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၵၢၼ် ၵူႈသမ်ႇၵူႈပိူင်ၼႆႉ တေယူႇတီႈသၽႃး ဢမ်ႇပႃး EAOs သေ တေတႅပ်းတတ်းၵႂႃႇ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သူဝ်းဝိၼ်း ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်းလၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ ႁဝ်းတိုၼ်း ပၼ်ၽႂ်ဢုပ်ႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၼႃႈၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ၶွင် တပ်ႉသိုၵ်း ၵူၺ်းမၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵၼ်တင်းၽႂ်” ဝႃႈၼႆႇ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႆႉၸမ်ႉ ၼႂ်း NCA ၼႆႉၵေႃႈလၢတ်ႈဝႆႉယူႇယဝ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်းလူင်(3) ပိူင် (အရေးသုံးပါး) ဝႃႈယႃႇႁႂ်ႈၸိုင်ႈ မိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉတႅၵ်ႇယၢႆႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ။ တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉတိုၵ်ႉဝႃႈ တင်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တေလႆႈႁပ်ႉႁွင်းဝႃႈ တိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ၼႆထႅင်ႈ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ပူၵ်းတင်ႈလႆႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇလႆႈၸႂ်ၵၼ်ၼႆ ၸိုင် လွင်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇမႆႈၸႂ်သင်ယဝ်ႉ။ လွင်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ပၼ်ႁႃ ဢီႇသင်ယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇသမ်ႉ တိုၼ်းဝႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈသႂ်ႇပႃး လွင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ။ လွင်ႈဢၼ်သႂ်ႇပႃးၼႆႉ မၼ်းမိူၼ် ၸိူင်ႉ မႃးႁဵတ်းႁႂ်ႈၸုမ်း EAOs ၶဝ်ၼင်ႇၵၼ် မႃးတႅၵ်ႈၵၼ်ထႅင်ႈ။ ၵမ်းၼႆႉ ၾၢႆႇ EAOs ၶဝ်ၵမ်ႈ ၽွင်းၵေႃႈဝႃႈ လီ ႁပ်ႉဢိူဝ်ႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇလီႁပ်ႉ မၼ်းတေမီးမႃးယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းတင်ႈၸႂ်မႃးႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸုမ်း EAOs ၼင်ႇၵၼ် တႅၵ်ႇၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႈၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၼႆႉ မႃးၶဝ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ တႃႇ တေၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈပၼ်ႁႃမႂ်ႇထႅင်ႈတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်း။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇ ၵၼ် ၾၢႆႇၼိုင်ႈလႄႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ မၼ်းၵေႃႈပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼၼ်ဢိူဝ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ တီႈတႄႉမၼ်းလွင်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႆႉ ၼႂ်း NCA ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈတႅမ်ႈဝႆႉလူး၊ ဢမ်ႇပႃးလူး ႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇလၢတ်ႈၶိူဝ်းမၼ်း တူၵ်ႇၶိူဝ်းမၼ်းလီဢိူဝ်ႈ။ ဢၼ်ဢမ်ႇလူဝ်ႇလၢတ်ႈလႄႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လၢတ်ႈမႃးၸိူင်ႉ ၼႆၼႆႉ မၼ်းတေမီးဢဵၼ်းဢၢၼ်းလပ်ႉမၼ်းသေသမ်ႇ သေပိူင်ၵူၺ်းယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇယူႇ ယၢပ်ႇ ၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ။ ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇၼႆႉ မိူဝ်ႈၶဝ်တိုၵ်ႉ ၵိၼ်ၶဝ်ႈၸွမ်းၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်းယင်း လၢတ်ႈဝႃႈ။

“ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၸိူင်ႉၼႆႉ လူဝ်ႇပႃး ဢမ်ႇပႃးဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၶႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈသူၼ်ၸႂ်” ဝႃႈၼႆ။

(ၵူၼ်းထတ်းသၢင်ႈတၢင်းၼွၵ်ႈမၼ်းသမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ “ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇၼႆႉတႄႉ မိူဝ်ႈဢမ်ႇယူႇ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆ မေႃႁဵတ်းၵေႃႉၵူႈၾၢႆႇ မေႃယိၼ်းၸူမ်းၵူႈၾၢႆႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈသမ်ႉၸုၵ်း ၸွမ်းတပ်ႉသိုၵ်းၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ) ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်း တိုၼ်းတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပႃးလွင်ႈဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႆႉ မၼ်း ပဵၼ်သင်လႃႇၼႆ တႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈဢႃႇၼႃႇၾၢႆႇသိုၵ်းမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေႁဵတ်းဢီႇသင် မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈတပ်ႉသိုၵ်း ပဵၼ်ၼႆဝႆ့။ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်း သူင်မဝ်း ဢႃႇၼႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼင်ႇၵဝ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တေယူႇၼႂ်း လွၵ်း NCA သေလႄႈ သိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ တေႃႇပေႃးလႆႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းလၢတ်ႈပိူင်မၼ်း 6 ၶေႃႈၼၼ်ႉယူႇတိၵ်းတိၵ်း ပေႃးဝႃႈ ဢဝ်လၢႆးၼႆႉသေႁဵတ်းၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းၼႆ မၼ်းၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ်တင်းၵႂႃႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူ NCA ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ ၽၵ်းတူ NCA ၼႆႉ ပိၵ်ႉယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ မၼ်းၵေႃႈတေပဵၼ်ၶိုၼ်းသိုၵ်းသိူဝ်ထႅင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးပဵၼ်ၶိုၼ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵမ်းၼႆႉ တၢင်းၾၢႆႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇမီးတၢင်းလိူၵ်ႈယဝ်ႉ ၵႃႈတေလႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်း လၢႆး လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈယွတ်းသိုၵ်းလၢတ်ႈဝႃႈ “ ပေႃးႁဝ်းတိုၵ်းၵၼ်ၵမ်းၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းတေဢမ်ႇယိုဝ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇယဝ်ႉ ႁဝ်းတေၶဝ်ႈ ယိုဝ်း ၼႂ်းဝဵင်းၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

(ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသ်ႂ ၸႂ်ယဵၼ် ထတ်းသၢင်ဝႆ့)

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here