ၸဝ်ႈႁႆႈ/ၼႃး 9 ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်

0

ၸဝ်ႈႁႆႈ/ၸဝ်ႈၼႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်း ႁႃလွၵ်းလၢႆး တႃႇတၢင်ႇယွၼ်းၶိုၼ်းတီႈလိၼ် လႄႈ ဝႂ်ၽိုၼ်မိူၼ်တီႈလိၼ် ပိူင် 7 (ပုံစံ ၇) လႄႈ ပိူင် 105 ၸိူဝ်းၼႆႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်။

Photo by – ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး/ ပၢင်ႁူပ့်ထူပ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး တီႈၵဵင်းတုင်

ဝၼ်းတီႈ 15-17/09/2018 ယူႇတီႈၸုမ်းမဵတ်ႉတႃႇၾွၼ်ႊတေႊသိၼ်ႊ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸဝ်ႈႁႆႈ/ၼႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တႃႇ 9 ၸႄႈဝဵင်း။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁူင်းႁေႃတႆးလိုဝ်ႉ ပွၵ်ႉၼွင်ၶမ်းတႂ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးၼၼ်ႇတိ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ“ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းမဵတ်ႉတႃႇၾွၼ်ႊတေႊသိၼ်ႊၶဝ်မႃးၼႄပၼ်လွၵ်း လၢႆးတၢင်ႇ ယွၼ်းဝႂ်သူၼ် ဝႂ်ႁႆႈ ဝႂ်ၼႃး။ ၽိုၼ်မိူၼ် ပိူင် 7 တင်း ပိူင်မၢႆ 105 ၼၼ်ႉ တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်တၢင်ႇယွၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သင်ဝႃႈ ယွၼ်းၾၢႆႇတီႈလိၼ်ၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈၸိုင် ႁႂ်ႈသူင်ႇပၼ် တီႈၸုမ်းမဵတ်ႉတႃႇၾွၼ်ႊတေႊသိၼ်ႊသေ ၶဝ်တေ ၸွႆႈၶပ်းၶိုင်ပၼ်။ မိူၼ်ၼင်ႇ ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းမိူင်းသၢတ်ႇႁဝ်း 100 ပၢႆ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈၵႂႃႇယဝ်ႉ 30-40 ၵေႃႉ။ ၵိုတ်းထႅင်ႈ 60 -70 ၵေႃႉတႄႉ တိုၵ်ႉတၢင်ႇဝႆႉယူႇ သဵၼ်ႈမၢႆမၼ်း။ မိူၼ် တပ်ႉသိုၵ်းယိုတ်းဝႆႉ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယိုတ်း ဝႆႉၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တေလႆႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်တေၸွႆႈၶပ်းၶိုင်ပၼ်။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ် ၽွၼ်းလီတႃႇၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးတႄႉတႄႉ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေဢွၼ်ၵၼ်မႃးၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊ ၸႄႈဝဵင်း ၽႂ်မၼ်းသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်းတၢင်ႇယွၼ်းတီႈၾၢႆႇတီႈလိၼ်ၶဝ် ၽိုၼ်မိူၼ် 7 တင်း 105 သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇ လႆႈၸိုင် ၸင်ႇတေတၢင်ႇ ယွၼ်းၵႂႃႇတီႈၸုမ်းမဵတ်ႉတႃႇၽွၼ်ႊတေႊသိၼ်ႊၶဝ် ႁႂ်ႈၶဝ်ၸွႆႈၶပ်းၶိုင်ပၼ်ၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵႂႃႇ ပဵၼ်ၶၵ်ႉပဵၼ်တွၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸဝ်ႈႁႆႈ/ၼႃး 9 ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼႆႉ တင်းမူတ်း မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 120 ၵေႃႉ။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

9 ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ မိူင်းသၢတ်ႇ၊ မိူင်းယွင်း၊ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ၊ ၵဵင်းတုင်၊ မိူင်းၶၢၵ်ႇ၊ မိူင်းယၢင်း၊ မိူင်းပဵင်း လႄႈမိူင်းတူၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here