ၵူၼ်းမိူင်း 3 ႁဵင်ပၢႆ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း သၢၼ်ၶတ်း မိူင်ၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈထႅင်ႈ

0

ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ 3,383 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်း သၢၼ်ၶတ်း ထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 2 ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ တေလူင်းၵူတ်ႇ ထတ်းၶုတ်းတူၺ်းၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ တႃႇ 1 သႅၼ် 5 မိုၼ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ။

Photo by – ၸၢႆးၶမ်းၸၼ် မိူင်းၽျၢၵ်ႈ/ မိူဝ်ႈၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လွင်ႈတေၶိုင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ တၢင်ႇၸူးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႅင်ႈ မိူဝ်ႈပူၼ့်မႃး ဝၼ်းတီႈ 23/07/2018 

ဝၼ်းတီႈ 12/09/2018 ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊဢၼ် တေလူင်းၵူတ်ႇထတ်း ၶုတ်းၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တႃႇ 1 သႅၼ် 5 မိုၼ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ။ ၽိုၼ်လိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းၼႆႉ တေႁၢင်ႈႁႅၼ်းသူင်ႇၸူး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈ သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၸွမ်ၸိုင်ႈလႄႈ တီႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးၶမ်းၸၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ/ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႊမတီႊ သၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တေသူင်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း ၸူးထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်း မိူင်း 3 ႁဵင်ပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ၊ လၢႆးမိုဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း 2 လိူၼ်ပၢႆသေ ၵဵပ်းမႃး။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 12 လၢႆးမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးမူတ်း။ လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေတၢင်ႇၸူးထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ယဝ်ႉ။ ၼႂ်း 1-2 ဝၼ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေတၢင်ႇၸူးယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းယူႇသေတႃႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသမ်ႉပၼ်ၶႂၢင်ႉ လူင်းၵူတ်ႇထတ်းၶုတ်းတူၺ်းၶမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁဝ်း ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈငိၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၼႆႉတႄႉ ပႆႇယိုၼ် ယၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/10/2017 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈ တေၶုတ်းၶမ်းၼႆႉသေ တၢင်ႇထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ။

ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢၼ်တေလူင်းၶုတ်းၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ Access resources Asia Co.Itd (မိူင်းဢေႃႊသတြေႊလီႊယိူဝ်ႊ)။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း 13 ဢိူင်ႇ တေၺႃးၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉၼႆသေ ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းမႃး လၢႆလၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here