ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ

0
50

ၾႆးၾႃႉသႅင်လႅတ်ႇသျွတ်ႉလႄႈ မႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

ဝၼ်းတီႈ 05/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈတွင်ႇတူင်းလူင်း (တောင် သုံးလုံးရွာ) ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ၾႆးသႅင်လႅတ်ႇမႆႈႁႅင်း သေသျွတ်ႉမႆႈ ႁိူၼ်းဢူးမွင်ႇသူဝ်း လႆႈလူႉသုမ်းတင်းလင် ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၾႆးမႆႈၼႆသေ ၵူၼ်းႁိူၼ်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇမီး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾႆးတႄႉ ႁုပ်ႇမႆႈတင်းႁိူၼ်း သေ ဢမ်ႇၵႃး လၢမ်းမႆႈပႃးထႅင်ႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းလုင်းမွင်ႇသူဝ်း ဢၼ်ၺႃးၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းမီး ၵူၼ်းႁိူၼ်း 7 ၵေႃႉ။ တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈပိုင်ႈယူႇသဝ်းၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉႁိမ်းႁွမ်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုလ်း – The Voice

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here