ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ထၢမ်ၼႂ်းသၽႃး ၽႅၼ်ၵၢၼ်တၢင်းလူင်ငိူင်ႉဝႄႈ ႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 4 တွင်ႈထၢမ် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃး လွင်ႈၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈ သဵၼ်ႈ တၢင်းမႂ်ႇ ၶူဝ်မႂ်ႇ ၵၢႆႇၶၢမ်ႈႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ ဝူင်ႈၵၢင် ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် – ၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ ၶူင်းၵၢၼ်တၢင်းလူင်ငိူင်ႉဝႄႈႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ လႄႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်။

ဝၼ်းတီႈ 05/09/2018 ၸၢႆးဢုင်းၵျေႃႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 4 ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈတွင်ႈထၢမ် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ပွၵ်ႈတီႈ 2 ၵမ်ႈထူၼ်ႈ 9 ၼၼ်ႉ လွင်ႈတေႁဵတ်းတၢင်းမႂ်ႇလႄႈ ၶူဝ်မႂ်ႇထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေမီးၽႅၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢုင်းၵျေႃႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 4 တွင်ႈထၢမ် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးဝႃႈ “ ဢၼ်လူင် ပွင်ၸိုင်ႈ မီးၽႅၼ်ဝႆႉဝႃႈ တေသၢင်ႈတၢင်းလူင်ငိူင်ႉဝႄႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်လႄႈ ႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမီး ၽႅၼ်ႁဵတ်း။ လႆႈႁၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းပီ 2016 ၼႆႉ တေႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇ ဢၼ်ငိူင်ႉဝႄႈဝဵင်း ၼွင် ၶဵဝ်။ ၼႂ်းပီ 2017 သမ်ႉ တေႁဵတ်းသၢင်ႈၶူဝ်ၵိုတ်ႈထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇႁၼ်သၢင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်း လွင်ႈတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ႁုပ်ႈယိုတ်းဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇယွၼ်း ၵႃႈ သၢႆႈတႅၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မီးဝႆႉၽႅၼ်ၵၢၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ဢူးၵျေႃႇလိၼ်း ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈ တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၶူင်းၵၢၼ်ဢၼ်တေသၢင်ႈ ၶူဝ်ၵိုတ်ႈမႂ်ႇၼႆႉ မၼ်းပႃးလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ။ တွၼ်ႈတႃႇလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း 221 ၵေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈသၢႆႈတႅၼ်းယဝ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ၵိုတ်းထႅင်ႈ 62 ၵေႃႉၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ သၢႆႈတႅၼ်းယဝ်ႉၵႂႃႇၸိုင် တေႁဵတ်းသၢင်ႈၶူဝ်ၵႂႃႇ ၵမ်းလဵဝ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီၶိုင်ႈ တေသၢင်ႈႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇဢၼ်တေႁဵတ်းငိူင်ႉဝႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉ တေမီး 21 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊ၊ ယူႇတီႈ IEE လူင်းၵူတ်ႇထတ်းသေ မၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ တေႁဵတ်းၸွမ်း ဢၼ် IEE (ၸုမ်းလူင်းပိုၼ်ႉတီႈတူၺ်းတီႈလိၼ်) မၵ်းမၼ်ႈၼၼ်ႉၵႂႃႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တေယူႇတီႈ IEE တင်း ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် တေတၢင်ႇၼႄၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈတၢင်း မူႇၸေႊ – လႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်ၵၢႆႇၸူး တင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃႉၶၢႆ ၸူးတင်းမိူင်း ၶႄႇဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ် တီႈႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈၼၼ်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႅပ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး ဢိုတ်းၶမ်တၢင်း တင်း ႁိုင် ဝႃႈၼႆ။

တွၼ်ႈတႃႈ တေႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇလႄႈ ၶူဝ်ၵိုတ်ႈမႂ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈယိုတ်းပႃးတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈလိၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈပႃးၵႂႃႇ 169.99 ဢေႊၶိူဝ်ႊ၊ ၼွင်ၶဵဝ်သမ်ႉ 329.74 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်း 499.74 ဢေႊၶိူဝ်ႊ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 36.35 ဢေႊၶိူဝ်ႊသမ်ႉ ပႃးဝႆႉလိၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo FB – အမျိုးသားလွှတ်တော်

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here