ၸုမ်း ILO လႄႈCBY ၸတ်းဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ၸုမ်း ILO လႄႈ ၸုမ်း CBY ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလုမ်ႈၾႃႉတီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မွၵ်ႇႁွင်ႉလၢႆမူႇၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 12/08/2018 ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ILOလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ CBY ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်း  ႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ  တီႈႁူင်းထမ်းၶမ်း CBY ၼွင်ပၢင်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။

ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လွင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ လွင်ႈတူဝ်ထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်ယၢမ်ႈတူင်ႉၼိုင်မႃး၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမေႃၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်၊ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈလႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႆယၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်။ မီးတႅၼ်းၽွင်း၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

ၸၢႆးလႅင်းႁိူင်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉ ၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈလီၶႃႈဢေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်ပၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း တေမႃးႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ပေႃးမီးႁႅင်းၸႂ် သိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 12 လိူၼ် August ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ International Youth Day တႄႇမီးမႃး မိူဝ်ႈပီ 2000  ယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတင်းလုမ်ႈၾႃႉ မီးသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် မီးသုၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလႆႈၵူႈပၢႆးပၢႆးလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here