ၸၢႆးမွင်ႇ ထွင်းၻီး လႆႈလိၵ်ႈၵမ်ႉယၼ်တီႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆးၵေႃႉၵဝ်ႇ ၶုၼ်းဢၽိသိတ်ႊ

ၸၢႆးမွင်ႇ ထွင်းၻီး ၵေႃႉယၢမ်ႈတၢင်တူဝ်မိူင်းထႆး ၵႂႃႇၶႅင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် မိူင်းၵျပၢၼ်ႊၼၼ်ႉလႆႈႁပ်ႉ လိၵ်ႈၵမ်ႉယၼ်တီႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆးၵေႃႉၵဝ်ႇ ၶုၼ်းဢၽိသိတ်ႊ ဝဵတ်ႊၶျၶျီႊဝႃႊ တႃႇယိုၼ်ႈယွၼ်းဝႂ်ထႆး။

ဝၼ်းတီႈ 09/08/2018 ၶုၼ်းဢၽိသိတ်ႊ ဝဵတ်ႊၶျၶျီႊဝႃႊ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆး ၵေႃႉၵဝ်ႇ ႁူဝ်ၼႃႈပႃႇတီႇပရႃႊၶျႃႊထိပတ်ႊ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၵမ်ႉယၼ်ပၼ်ၸၢႆးမွင်ႇ ထွင်းၻီး တႃႇယိုၼ်ႈယွၼ်းႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ထႆး လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လၢႆလၢႆ  ႁွင်ႈၵၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈယိုၼ်ယၼ်ပၼ်ဝႃႈ ၸၢႆးမွင်ႇ ထွင်းၻီးၼႆႉ လႆႈ  သၢင်ႈၽွၼ်းပၢင်ႈပၼ်မိူင်းထႆး၊ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းထႆး။

ၸၢႆးမွင်ႇ ထွင်းၻီး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၶုၼ်းဢၽိသိတ်ႊ ဝဵတ်ႊၶျၶျီႊဝႃႊ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပၼ်ယဝ်ႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉလၢႆလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ယူႇတီႈသုၼ်ႇတူဝ်သေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၵမ်ႉယၼ်ပၼ် ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းတႄႉတႄႉၶႃႈ ယိၼ်းၸူမ်း ထိုင်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈၵူႈၵေႃႉဢၼ်ပၼ်ဢဵၼ်ပၼ်ႁႅင်းၶႃႈ ၊ ဝႂ်ထႆးၼႆႉတေလႆႈမိူဝ်ႈလႂ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ ယွၼ်ႉသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ် မၢင်တီႈမၢင်ဢၼ်ၵေႃႈပႆႇလႆႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးမွင်ႇ ထွင်းၻီးၼႆႉ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 02/05/1997 ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸၢႆးၺုၼ်ႉလႄႈ ၼၢင်းမွၼ်း မီးပီႈၼွင်ႉ  ႁူမ်ႈတွင်ႉ 2 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ ပေႃႈမႄႈမႃးႁဵတ်း ၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးသေ မၼ်းၸၢႆးၶဝ်ႈႁဵၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈသၢႆး ။ မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉတူပ်ႉၸေႈႁဵတ်းႁၢင်ႈၶိူင်ႈမိၼ်သေ ၶဝ်ႈၶႅင်ႇၼႂ်းမိူင်းထႆးပေႉပိူၼ်ႈမူတ်း ။ ၽွင်းယူႇၸၼ်ႉ (ပေႃး) 4 မိူဝ်ႈဢႃယုလႆႈ 12 ပီ ၼၼ်ႉလႆႈတၢင်တူဝ်မိူင်းထႆးသေ ၵႂႃႇၶႅင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ၸေႈ တီႈဝဵင်းၶျီႊၿႃႊ မိူင်းၵျပၢၼ်ႊ ၸုမ်းမၼ်းၸၢႆးလႆႈႁပ်ႉသူးတီႈ 1 သုၼ်ႇတူဝ်မၼ်း ၸၢႆးလႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်းတီႈ 3 ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထႆးႁပ်ႉႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here