ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ

0

ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD  ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ ၸေႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ လုၵ်ႈၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 50 ပၢႆ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းတီႈ 27 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းထိုင် 3 မူင်း ။ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈလုမ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။  မီးၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်လႄႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 50 ပၢႆ ။

ပႃႈၼၢင်းၶိၼ်ႇသူၺ်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ် လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – ၼႂ်းပၢၵ်းပိူင် ပႃႇတီႇႁဝ်းမီးဝႆႉ သွင်ပီ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ တေလႆႈလၢႆႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ႁဝ်းၼႆလႄႈၸတ်းႁဵတ်း။ ႁူဝ်ပဝ်ႈတႄႉ ၶိုၼ်းလိူၵ်ႈ လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇ  ၵူၺ်း။ ၽူႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵေႃႈလႆႈၸႂ်တင်းၼမ်လႄႈ ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ် လုၵ်ႈၸုမ်း ၸိူဝ်းဢၼ် ၶဝ်ႈပႃးပၼ်သဵင်သေ လိူၵ်ႈၶႃႈဢေႃႈ- ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ  လႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 1 ပဵၼ် လုင်းၸၢႆးလႅင်ႇ ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 ၸၢႆးၸူဝ်းမိၼ်ႉ ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 1 ၸၢႆးလႃႉထူၺ်း၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 ၸၢႆးၵွင်၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 3 ၼၢင်းၶိၼ်ႇသူၺ်ႇ၊ ၽူႈယိပ်းငိုၼ်း လုင်းၸၢႆးထုၼ်းတိၼ်ႉ ၊ ၸၢႆးထုၼ်းသူၺ်ႇ၊ လုင်းၸၢႆးၶမ်းလႅင် ပွၵ်ႉ 6 ၊ ၽူႈထတ်းသဵၼ်ႈငိုၼ်းပဵၼ် ၸၢႆးထုၼ်းၼႃး မၢၼ်ႈဢၢႆႇ၊ ၸၢႆးလႅင်ႇ မၢၼ်ႈသူႈလႄႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် 13 ၵေႃႉ ၊ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း 12 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ – ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵေႃႈမႃးၸွႆႈထႅမ် ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၵူၺ်း။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈလႆႈငိုၼ်းလိူၼ်သေႁဵတ်း။ ဢဝ်ၼမ်ႉၸႂ်သေ ႁၢပ်ႇႁၢမ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈ- ဝႃႈၼႆ။

ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၼႆႉ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015 ၼၼ်ႉ ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼမ်သုတ်းထိ 2 ၼႂ်းမိူင်းတႆး ။ လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃး   42 တီႈၼင်ႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸေႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼင်ႈၵႂႃႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here