လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်မႂ်ႇ ၵၢၼ်တႃႇႁႅင်းၵၢၼ် 12 သႅၼ်း လႄႈႁၢမ်ႈဝႆႉ 28 သႅၼ်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈမႂ်ႇ ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတေၸၢင်ႈ ႁဵတ်းလႆႈလႄႈ ၵၢၼ်ဢၼ်ႁၢမ်ႈဝႆႉ။


ဝၼ်းတီႈ 21/06/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး TNA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ လႆႈၸႂ်တႅပ်းတတ်း ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၼႃႈၵၢၼ်မႂ်ႇတွၼ်ႈတႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်တေပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဵတ်းမီး 12 သႅၼ်းလႄႈ ဢၼ်ႁႄႉႁၢမ်ႈဝႆႉမီး 28 သႅၼ်း။

ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ပၼ်ဢၼုၺၢတ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဵတ်း 12 သႅၼ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇၵၢၼ်ႁပ်ႉၸႂ်ႉ (ၵမ်ႊမ ၵွၼ်ႊ) လဵင်ႉလူတူဝ်သတ်း၊ ၵၢၼ်သူၼ်၊ ၵၢၼ်လႃႈၼမ်ႉ(တမ်ႇငႃႈ)၊ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ၊ ၶိူင်ႈလိၼ်ၽဝ်၊ ႁဵတ်းမိတ်ႈ၊  ႁဵတ်းသွၵ်းတိၼ်ၶႅပ်းတိၼ်လႄႈ ႁဵတ်းသိူဝ်ႈၶူဝ်း (သိူဝ်ႈၽႃႈ) ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ဝႃႈမႃးတင်းမူတ်းၼႆႉ ႁႅင်း ၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတေလႆႈပဵၼ်လုၵ်ႈလဵင်ႉသေ ႁဵတ်းၸွမ်း ပေႃႈလဵင်ႉမႄႈလဵင်ႉ။တေလႆႈပဵၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ၵူၼ်းထႆး   ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ ဢၻုၼ်ႊ သႅင်သိင်ၵႅဝ်ႊ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၵၢၼ်ၼႂ်းႁၢၼ်ႉဢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်တေႁဵတ်းလႆႈၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇလၢင်ႉမေႃႈလၢင်ႉဝၢၼ်ႇ တမ်းၶဝ်ႈၽၵ်းတၢင်းၵိၼ်(ၻဵၵ်ႇသိူပ်ႇ) ၵူၺ်း၊ ႁၢၼ်ႉႁဵတ်းႁၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈၽဵဝ်ႈပတ်းၸဵတ်ႉထူၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၼႃႈၵၢၼ် 28 သႅၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဵတ်းၼၼ်ႉ – မိူၼ်ၼင်ႇၵၢၼ်ၶႅၵ်းမႆႉ၊ တေႃးၽႃႈ၊ သၢၼ်သၢတ်ႇ၊ ႁဵတ်းၸေႈသႃ ၊ ႁဵတ်းၶိူင်ႈငိုၼ်း ၊ ၶိူင်ႈၶမ်း၊ ၶိူင်ႈသႅင်၊ ႁဵတ်းတူဝ်တၢင်းလဵၼ်ႈ၊ ႁဵတ်းၶူဝ်းၶွင်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉ၊ ႁဵတ်းဝၢၼ်ႇ၊ မေႃႈ၊ သပိတ်ႈ၊ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ ႁေႃႈလူတ်ႉၵႃး၊ ၶၢႆၶူဝ်း ၶွင်၊ ၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁၢၼ်ႉ၊ ၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ်၊ ႁၢင်ႈၶိူင်ႈၼဵပ်ႉတိၼ်ၼဵပ်ႉမိုဝ်းၼႂ်းႁၢၼ်ႉ၊ ၵူၼ်းဢွၼ်ဢႅဝ်ႇ လႄႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇမၢႆမီႈ HRDF လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပေႃးမႃးတႅၵ်ႈတင်း မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၼႆ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉၶဝ်ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် 2 မဵဝ်းၵူၺ်းမိူင်းၼင်ႇ ၵၢၼ်ၵမ်ႊမၵွၼ်ႊလႄႈ ၵၢၼ်မႄႈဝၢၼ်ႈ ႁပ်ႉၸႂ်ႉၼႂ်းႁိူၼ်း မိူဝ်ႈလဵဝ်ၶဝ်ပၼ်ႁဵတ်း 12 သႅၼ်းယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဢၼ်ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေပွင်ႇလႅင်းထိုင်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသေ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ပီ 2018 ၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here