Wednesday, July 17, 2024

ယိင်းဢွၼ်ႇဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ ၺႃးပေႃႈထဝ်ႈသိုပ်ႇ ဢႃယု 44 ပီ ၵၼ်ႉၸၼ်

Must read

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ၊ ဢမ်ႇမီးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၾၢႆႇ ၽွင်းငမ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်လႄႈ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းတဵင်ႈထမ်း တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီး။ ၵူၼ်းမိူင်း ၸဵမ်လဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈယူႇၵတ်းယဵၼ် လွတ်ႈၽေးၵတ်းၶဵၼ်။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ႁၢင်ႈႁၢႆႉသုတ်းၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ႉ လူလၢႆၼၢင်းယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မီးလိူင်ႈၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃယု 44 ပီ ၵၼ်ႉၸၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢၼ်တိုၵ်ႉမီးဢႃယု 3 ၶူပ်ႇမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/06/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၼႆႉ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ ၺႃးပေႃႈထဝ်ႈ သိုပ်ႇမၼ်း ဢႃယု 44 ပီ တဵၵ်းၵၼ်ႉၸၼ်ၼႆသေ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈထဝ်ႈ ဢွၼ်ယိင်းၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇတိူင်ႇ လၢတ်ႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ်သေ ယၢမ်းလဵဝ် ၵေႃႉပူၼ်ႉပႅၼ်ၼၼ်ႉ ၺႃးတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယိင်းဢွၼ်ႇ ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၺႃးၵၼ်ႉၸၼ် တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ယိင်းဢွၼ်ႇ ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၺႃးၵၼ်ႉၸၼ် တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ ဢၼ်ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး လၢႆလွင်ႈသေ  ဢမ်ႇလႆႈယူႇၸွမ်း မႄႈတႄႉမၼ်း မႃးၸဵမ်လဵၵ်ႉၸဵမ်လႅင် လႆႈယူႇၸွမ်းမႄႈထဝ်ႈမၼ်းၵူၺ်း။ မႄႈထဝ်းမၼ်းသမ်ႉ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းမႂ်ႇဝႆႉ။ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈထဝ်ႈသိုပ်ႇၼႆႉ ပေႃးလပ်ႉတႃမႄႈထဝ်ႈမၼ်းၼႆ လၵ်ႉတဵၵ်းၵၼ်ႉၸၼ် ယိင်းဢွၼ်ႇၼႆႉတႃႇသေႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဢႃယုလႆႈ 1 ၶူပ်ႇပၢႆ 7 လိူၼ် ပုၼ်ႉလူးၵွၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။  

ထိုင်တီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇယဵၼ်ႉၵၼ်ႈလႆႈ လွင်ႈၸဵပ်းသႅပ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉလႄႈ ၶၢင်းၼႄမႄႈထဝ်ႈမၼ်းသေ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်ၵႂႃႇၼႄမေႃယႃ ။ မႄႈထဝ်ႈမၼ်း လၢတ်ႈၼႄလွင်ႈတၢင်းမၼ်းတီႈ မေႃယႃၶဝ်သေ ၾၢႆႇမေႃယႃ ၸင်ႇဢီးသူၼ်းႁႂ်ႈမႄႈထဝ်ႈၼႆႉ ၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈၸုမ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ – ၸင်ႇတေႁူႉဝႃႈပဵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈထဝ်ႈသိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း ၵၼ်ႉၸၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉၼႆ ၵူၼ်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႆႉၼင်ႇၼႆ –

“လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ တိုၵ်ႉမီး 3 ၶူပ်ႇၵူၺ်း။ ၸဵမ်မိူဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႆႈ 1 ၶူပ်ႇပၢႆ 7 လိူၼ်ပုၼ်ႉၵေႃႈ လုင်းၵေႃႉၼႆႉ တဵၵ်း ၵၼ်ႉၸၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းၵေႃႉၼႆႉယူႇယဝ်ႉ ၼႆဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ ၸင်ႇၶၢင်းၼႄမႄႈထဝ်ႈမၼ်းသေ ႁွင်ႉႁႆႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မႄႈထဝ်ႈၼႆႉ ၵႆႉၵႆႉပဵၼ် သူပ်းပဵၼ်ၵႂၢမ်း ၽိတ်းမေႃးၵၼ်တင်းလုင်း ၵေႃႉၼႆႉ ယူႇၼႆဢေႃႈ။ မႄႈထဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ လႅပ်ႈတေႁူႉယူႇ တေဢမ်ႇႁတ်းလၢတ်ႈ ၸဵမ်ပိုင်းႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ။ ၸင်ႇဢဝ်ၵႂႃႇ ၼႄမေႃယႃၶဝ်သေ လွင်ႈၼႆႉ ၸင်ႇထိုင်တီႈၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ပလိၵ်ႈၶဝ် တီႉဢဝ်တူဝ်လုင်းၵေႃႉပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမူႇ ၸေႊယဝ်ႉ။ တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇသင်ၼႆတႄႉ ပႆႇႁူႉၸွမ်းတႅတ်ႈတေႃး။ ယိင်းဢွၼ်ႇ ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်ၼႆႉ ၵေႃႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ် ဢဝ်ၵႂႃႇလုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီသေ လူလွမ်ပၼ်ဝႆႉ တီႈလွတ်ႈၽေးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉမိူဝ်ႈလႅင်လႄႈ ဢွၼ်ႇယိင်းၵေႃႉၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ႁၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ၵူၺ်းၵေႃႈ တူၵ်းၸႂ်တူဝ်သၼ်ႇ တိူဝ်ႉပၢႆးတူဝ်လႄႈ ပၢႆးၸႂ်ဝႆႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း – ၸုမ်းဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉ လွင်ႈၼႆႉ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မႄႈထဝ်ႈ ၵေႃႉဢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယူႇၸွမ်းဝႆႉၼႆႉ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်းလုင်းၵေႃႉပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႆႉမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 8 ပီယဝ်ႉ။ လုင်းၵေႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပေႃႈထဝ်ႈတႄႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ဢမ်ႇမီးၸႂ်ဢေးလူ ၼိူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁိုဝ်။ ၾၢႆႇမႄႈထဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈ ႁၼ်ယူႇလႄႈ ဢမ်ႇႁတ်းပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၽႂ်ႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၾၢႆႇမႄႈထဝ်ႈလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ လၢတ်ႈႁႂ်ႈပလိၵ်ႈၶဝ် ဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵေႃႉပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႆႉဝႆးဝႆးၼႆ – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။  

“ၾၢႆႇမႄႈထဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵေႃႉပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႆႉ ဝႆးဝႆးၼႆဢေႃႈ။ ၵူဝ်ပလိၵ်ႈၶဝ် ၸၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းဝႆႉႁိုင်။ လုင်းၵေႃႉၼႆႉ လိူဝ်ၸႂ်ၼႃႇ ၵၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 – 4 ဝၼ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၼႆဢေႃႈ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ပေႃးႁၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးပေႃးသၼ်ႇလူင်ဝႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။  

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ လွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၵၼ် မီးၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ၵူႈပီ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းသေ ပႆႇမီးၸုမ်းလႂ် ႁႄႉၵင်ႈပၼ်လႆႈ။ ၼၢင်းယိင်း ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇဝႃႈဢႃယုလဵၵ်ႉယႂ်ႇ တိုၼ်းလႆႈၵူဝ်ၽေး ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ။ မၢင်ဢွင်ႈတီႈ ၼၢင်းယိင်းထူပ်းၽေး ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇမီးတီႈပိုတ်ႇဢူၵ်းပိုတ်ႇၸႂ်လႄႈ ၶၢဝ်ႇမၼ်းဢမ်ႇဢွၵ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်လိူင်ႈၵူၼ်းၵေႃႉပူၼ်ႉပႅၼ်။ လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပူၼ်ႉပႅၼ် ဢမ်ႇတၼ်းၺႃးတီႉၺွပ်း ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇသင်သေ ဢဝ်ယဵၼ်ႁၢႆၵႂႃႇၵေႃႈ မီးတင်းၼမ် ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဝႆႉၼႆႉ ၶႅၼ်းၼႃႇ တႃႇတေႁႄႉၵင်ႈၵႅတ်ႇၶႄၽေး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႅၼ်းဝႆႉၵႆယဝ်ႉ – ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် တူင်ႇၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ဢႃယု 25 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈတီႈၶၢဝ်ႇ DVB ဝႃႈ  – ဝၼ်းတီႈ 14 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃး မၼ်းၼၢင်း ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈၸမ်ႈႁူဝ်သေ ဢၢၼ်းၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းၼၢင်း ၵၢမ်ႇလီလႄႈ မီးၵူၼ်းၼႂ်းပၢင်သဝ်းမႃးႁၼ်သေ ဢမ်ႇတၼ်းထူပ်းၽေးပူၼ်ႉပႅၼ်ထိုင်တူဝ်။ ပဵၼ် ဢၼ်လီၵူဝ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေဢိတ်း – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း