Wednesday, July 17, 2024

မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း လူႉလွၼ်ႇတူၼ်ၼိုင်ႈ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းယၢင်းလႅင် KNDF ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်းသေ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၵပ်းၵၢႆႇသင် လႆႈတုၵ်ႉၶယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸွမ်းလႄႈ ထိုင်တီႈလႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ လူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း ၸွမ်းၵေႃႈမီးလႄႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ တီႈဝတ်ႉလွႆၵဵင်ႈ ၺႃးမၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းသႂ်ႇသေ လႆႈလူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းတီႈ 17 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈမႃးၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တင်း ၼမ်သေ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 18 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းလႅင် KNDF တၢင်းၾၢႆႇ ၸၢၼ်းဝဵင်းပၢင်လွင်း ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 40 လၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸႂ်ႉတရူၼ်ႊသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၵၼ်ၵေႃႈမီးလႄႈ လွင်ႈပေႉလွင်ႈသုမ်း ၶဝ်တင်းသွင်ၾၢႆႇတႄႇပႆႇႁူႉ ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉလႆႈႁွင်ႉလႆႈႁႆႈတႄႉ ပဵၼ် ၵူၼ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 19/6/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉတရူၼ်ႊမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉလွႆၵဵင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်းသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸဝ်ႈၸၢင်း ဢႃယု 38 ပီ လူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၽူင်ႉသဵၼ်သႂ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ တီႈႁိမ်း ၽၵ်းတူဝတ်ႉ ယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသဵၼ်တိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈဢူၵ်းမၼ်းၸဝ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လွင်း လၢတ်ႈၼႄဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ –

“တေတိူဝ်ႉပႃးပွတ်ႇမၼ်း ႁူဝ်ၸႂ်မၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ ၸင်ႇဝႃႈဢမ်ႇလွတ်ႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈလွၼ်ႇၵႂႃႇသေ သၢင်းၵျူဝ်ႇပၼ် ၶႃႈယဝ်ႉ။ မၢၵ်ႇဢၼ်မႃးတူၵ်းသႂ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်သိုၵ်းၶဝ် ၸႂ်ႉတရူၼ်ႊသေ မႃးပွႆႇဢေႃႈ။ မၢၵ်ႇတႄႉ မႃးတူၵ်းသႂ်ႇတၢင်းႁွင်ႇၵျွင်း။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ မႃးတူၵ်းထႅင်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉတႄႉ ၸၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ 5-6 ၵေႃႉဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉလွႆၵဵင်ႈ ဢၼ်တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေ လွၼ်ႇၵႂႃႇၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸဝ်ႈၸၢင်း ၼေႇ မိၼ်ႇတ (ႁွင်ႉ) ၸဝ်ႈလၢဝ်ၶမ်း ဢႃယု 38 တိုၵ်ႉမႃးၼုင်ႈၽႃႈလိူင် တိုၵ်ႉလႆႈမွၵ်ႈ 2 ဝႃႇ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်း တီႈ 20 ၼႆႉ ယူႇတီႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃး ႁူမ်ႈၵၼ် သၢင်းၵျူဝ်ႇၵႂႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝတ်ႉလွႆၵဵင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ မီးႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 240 ၵေႃႉ  ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင် မႃးတူၵ်းသႂ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽူင်းပၢႆႈၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းသေ ယၢမ်းလဵဝ် ၵိုတ်းဝႆႉ 2 မုင်ႉႁေႃႈႁိူၼ်း ၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉတေပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းလႂ် ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈမူဝ်းဢူးၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ 2 ၵေႃႉ မဢေႃးလႄႈ မွင်ႇၽူဝ်းတွၵ်ႉၵျႃႇ တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းဝႆႉ တင်းသွင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ တေဢႃယုမွၵ်ႈ 8 ၶူပ်ႇ ၼင်ႇ ၵၼ်။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉလုင်းတၢဝ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽႃမူ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၺႃးမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းထႅင်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၸွႆႈၵၼ်သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင် တူၼ်ႈတီးဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈတီႈသေ လၢမ်းလိမ်းပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ မီးၸုမ်း PDF ၶဝ် ယူႇသွၼ်ႈၸွမ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ ၸင်ႇဢဝ်တရူၼ်ႊပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၵူႈဝၼ်း။ ဢွင်ႈတီႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇဝႆႉ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇတႃႇသေႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈတၢင်းလႂ် ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးတီႈလွတ်ႈၽေးယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ –

“ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တင်းသိုၵ်းၸုမ်းလႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ ၸႂ်ႉတရူၼ်ႊမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၸုမ်း PDF ၶဝ် မႃးမူၵ်းယူႇၸွမ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆသေ ၸင်ႇဢဝ်မၢၵ်ႇမႃးပွႆႇသႂ်ႇ ႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ။ တေႃႈၼင်ႇ ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉတေလႆႈပၢႆႈသွၼ်ႈယူႇတီႈလႂ်ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်းလႆႈပၢႆႈပဵၼ်လၢႆဝၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ (ဗန်းမောက်) ၊ ၵုင်းပဝ်း ၊ ၼမ်ႉၽႃမူ ၊ သွင်လၼ် (ဆောင်လှန်) ၊ဝၢၼ်ႈလွႆၾႆး ၊ ဝၢၼ်ႈလွႆၸၢင်ႉ ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၸူင် ၊ ဝၢၼ်ႈလွႆပုၺ်း ၊ ဝၢၼ်ႈမူဝ်းဢူး (မိုးဉီး) လႄႈ ဝၢၼ်ႈလွႆၵဵင်ႈ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးၼပ်ႉပႃး ဝၢၼ်ႈဢၼ်ၸၢဝ်းပဢူဝ်းလႄႈ ၸၢဝ်းယၢင်းၶဝ် ယူႇဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈသဵင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 30 ဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းဢမ်ႇယွမ်း 3 မိုၼ်ႇ လႆႈပၢႆႈသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၶိူဝ်းလႄႈ သူၼ်ႁႆႈၼႃး။

မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ပၢႆႈထိုင်ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လွင်း မၢင်ၸိူဝ်း ပၢႆႈထိုင်ထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ၊ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ၵေႃႈ တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်ယူႇၸွမ်း သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း