Saturday, June 22, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ တႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းမိူင်း တႃႇၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ပီ 2024 ၼႆႉမႃးသေ ၸဵမ်ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်း/ ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ် သၢၼ်ၶတ်းသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇထွမ်ႇၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ တဵၵ်းႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႉႁူၺ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵႂႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းသေတႃႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၽွမ်ႉၸွမ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇၵေႃႈ သမ်ႉၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉ ၸႃႉတေႃႇလႄႈ ၵႃႈတေလႆႈႁႃၸၢင်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇတႅၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ႁွင်ႉၵၢင်ႉၵႄႇၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ဢွၵ်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းႁူၺ်းသူၼ်း ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႃႇၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်ပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈၸူၵ်းဝႂ် ၺႃးၽႂ်ၵေႃႈ တၵ်းတေလႆႈၵႂႃႇ။ ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈလႂ် 2 ၵေႃႉ ႁႂ်ႈလႆႈသူင်ႇၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၸွမ်းၼင်ႇၶဝ် မၵ်းၶၢၼ်း ႁွင်ႉမႃး။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇတႄႉ ဢွၵ်ႇသဵင်လဵဝ်ၵၼ်ဝႃႈ တိုၼ်းတေဢမ်ႇယွမ်းႁႂ်ႈ လုၵ်ႈလၢၼ်ၵႂႃႇ ပေႃးၶဝ်ႁိပ်ႇ တဵၵ်းတဵင်ၸႂ်ႉမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းတႄႉၵေႃႈ တေႁႃၸၢင်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇတႅၼ်းၵူၺ်း ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ၶဝ်ႁွင်ႉၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇ လွင်ႈတႃႇၵႂႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆဢေႃႈ။ ၽႂ်ပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၸူၵ်းမႄး ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼႆဢေႃႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢွၵ်ႇသဵင်လဵဝ်ၵၼ်ဝႃႈ တိုၼ်းဝႃႈ တေဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇ။ တေၶၢမ်ႇၸူႉငိုၼ်း ၵၼ်သေ ၸၢင်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇတႅၼ်းပၼ်ၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈ ၼႆ။

ၼိုင်ႈပီလႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တေႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း 3 ပွၵ်ႈ ၊ လႆႈဝႃႈ 4 လိူၼ်လႂ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ တိုၼ်းတေလႆႈၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း။ ၶၢဝ်းၼႆႉသမ်ႉ မႅၼ်ႈၽွင်းၶၢဝ်းၽုၵ်ႇႁႆႈၽုၵ်ႇသူၼ်လႄႈ ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၽၢတ်ႇႁိူၼ်းယေး။

တႃႇတေၸၢင်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇတႅၼ်းၼႆႉ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် တူၵ်းငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 60 သႅၼ်ပျႃး။ ပေႃးၸၢင်ႈ 2 ၵေႃႉ တေတူၵ်း 120 သႅၼ်ပျႃး ။ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉလႄႈ ႁႃငိုၼ်းၵေႃႈယၢပ်ႇသမ်ႉ တေလႆႈၸၢင်ႈပိူၼ်ႈၵႂႃႇ လူၺ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်သင်ယွၼ်ႉမၼ်း – ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်းပွင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ပွၵ်ႉဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်း တီႈမိူင်းသၢတ်ႇၼႆႉ မီးမႃးလၢႆပွၵ်ႉယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – ပွၵ်ႉဝဵင်းၼိူဝ်၊ ပွၵ်ႉဝဵင်းၵွင်း၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵလႃး (ၸၢဝ်းဢႃးၶႃႇယူႇဝႆႉ)၊ ဝၢၼ်ႈဢွင်ႇၶျၢမ်းသႃႇ (ၸၢဝ်းလႃးႁူႇလႄႈ ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈလေႃးၵၼ် ယူႇဝႆႉ) ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉၼႆႉ မီး 10 ပၢႆ ။ လွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းၸိူင်ႉၼႆ လႆႈဝႃႈမိူင်းသၢတ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“ပေႃးဝၢၼ်ႈပိူၼ်ႈတႄႉ လႆႈၸၢင်ႈပိူၼ်ႈ သႅၼ်ႁွမ်း 60 သႅၼ်ပျႃး ။ ပေႃး 2 ၵေႃႉၵေႃႈ 120 သႅၼ်ပျႃးၼႆဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁဝ်းတႄႉ တေလႆႈၵဵပ်းၵၼ် ႁိူၼ်းၵႃႈႁိုဝ်ပႆႇႁူႉ။ ၼႂ်းဢိူင်ႇဢၼ်ႁဝ်းယူႇၼႆႉ တႄႉ လင်ႁိူၼ်းၼမ်ယူႇလႄႈ တေၶႅၼ်းယူႇႁိုဝ် ဢမ်ႇပႆႇႁူႉ။ၵူၼ်းဢၼ် တေၵိၼ်ၸၢင်ႈၵႂႃႇမၼ်းၵေႃႈ လႅပ်ႈတေပဵၼ်ၸၢဝ်းဢႃးၶႃႇ လႃးႁူႇၶဝ်ၸိူင်ႉ ၼႆၵူၺ်း။ တႆးတႄႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၶႂ်ႈၵႂႃႇ ပေႃးပဵၼ်ၸၢဝ်း မၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 11/4/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတင်း လဝၵလႄႈ ၽူႈ ၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၶဝ် ၸီႉသင်ႇၵၢင်ႉၵႄႇ တီႈပွၵ်ႉဝဵင်းၼိူဝ် ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ႁႂ်ႈၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၵၼ်တင်း ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵႄႇပၢၵ်ႇႁိူၼ်း ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းလႄႈ ၺႃးတီႉ ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်ယဝ်ႉ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။

ပွၵ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပၼ်ၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ဢၼ်ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ တႃႇပၼ်တၢင်းႁူႉ လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄၽေး သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁႄႉၵင်ႈၾႆးမႆႈပႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ငဝ်းလၢႆး ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းတႆးသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်သင်ၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းထၢင်ႇပဵၼ်လွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းၵူၺ်း။ ပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ ၶဝ် တိုၼ်းတင်ႈႁူဝ်ၶေႃႈပၢင်ၵုမ်ဝႃႈ တႃႇၵဵပ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပိူင် ၵဵပ်းသိုၵ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တိူဝ်းပၢႆႈၶဝ်ႈၼႂ်း လၢႆးၵၢၼ်လုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇ NUG  လႄႈ PDF တင်းၼမ်တင်းလၢႆ။ ၾၢႆႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႆၵေႃႈ ဝူင်ၶဝ်ႈ ၼႂ်းတပ်ႉလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်း ၼမ်လိူဝ်ၵဝ်ႇ။ မၢင်ၸိူဝ်း ယွၼ်ႉလူဝ်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်လဵင်ႉလူတူၺ်းထိုင်ၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၽၢတ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵႃႈလႆႈၸၢင်ႈၵူၼ်း ၵႂႃႇတႅၼ်း သဵင်ႈငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းသႅၼ်ၵေႃႈမီး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း