Saturday, June 22, 2024

သိုၵ်း TNLA တေႃႉသိုၵ်း SSPP ထုင်ႉမၢဝ်း သူင်ႇၸူးမူႇၸေႊ

Must read

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတၢင်းၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ မၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ထႅမ်ၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသေ ဢဝ်ၵႃးတေႃႉ သိုၵ်း SSPP ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉၸွမ်း သၢပ်ႇၼမ်ႉမၢဝ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတၢင်းမူႇ ၸေႊ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 27/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ဢဝ်ၵႃးမႃးတေႃႉဢဝ် သိုၵ်းတႆး SSPP ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ မၢၼ်ႈႁွင်း၊ ၼွင်မႃႉ လူင်၊ ၼွင်တိူၼ်း၊ ၼွင်ၶမ်း၊ ၵုၼ်ႁႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇတၢင်း မၢၼ်ႈႁဵဝ်း မုင်ႈၸူးတၢင်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းလွႆၶဝ် ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ၵႂႃႇတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်း SSPP တီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉတီႈၼိုင်ႈ ၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉမၢဝ်းၼႆႉ။ ၼႂ်းၵုၼ်ႁႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈ ဝႃႈ SSPP မီးၼမ်။ ယူႇတီႈ သိုၵ်းလွႆၶဝ်သမ်ႉ ၵႂႃႇတတ်းၶႅၼ်ႈႁူဝ်ႉပႅတ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈၼွင်ၶမ်းလႄႈ ၵုၼ်ႁႆး။ ဝၼ်းတီႈ 27 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းလွႆၶဝ် ဢဝ် ဢဵၼ်ႁႅင်းၵႂႃႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ သိုၵ်း SSPP သေ ၸႂ်ႉၶိုၼ်ႈၵႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ သဵင်ၵွင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇတႅၵ်ႇသေၵမ်း။ ထိုင်ဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်းၼႆႉ ၸင်ႇတေႃႉ SSPP ဢွၵ်ႇၵႂႃႇဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/5/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်း TNLA  ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 50 လွမ်ႉႁူဝ်ႉႁႄႉၶႅၼ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ႁႆး။ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ လွမ်ႉၼႆ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် သိုၵ်းၶဝ် ပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၵႂႃႇမႃးႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ႉ ဢၼ်သိုၵ်း TNLA လွမ်ႉႁႄႉၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း - ၵုၼ်ႁႆး
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁူဝ်ႉဢၼ်သိုၵ်း TNLA လွမ်ႉႁႄႉၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း – ၵုၼ်ႁႆး

ဝၢႆးလွမ်ႉႁူဝ်ႉယဝ်ႉ ထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁၼ် သိုၵ်း SSPP ၶီႇၵႃးသိုၵ်း TNLA ၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၶဝ် ဢမ်ႇလႆႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေၵေႃႉ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ်ဢၢမ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ သိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇ ဢုပ်ႇၵုမ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉလူင်ႈၼႃႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

“တီႈတႄႉမၼ်း သိုၵ်းလွႆၶဝ် ၸႂ်ႉ SSPP ၶၢႆႉဢွၵ်ႇမူတ်းမူတ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃး ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သမ်ႉဢမ်ႇၶၢႆႉသေ ယူႇဝႆႉ တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၼႆႉ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ဢုပ်ႇၵၼ်ဝႆႉလူင်ႈၼႃႈယဝ်ႉ ၵွၼ်ႇတေၶၢႆႉ တေထွၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉႁိုဝ်ၼႆဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်းၼႂ်းၶဝ်တႄႉ ႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းၸူးၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP တင်း TNLA ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ။

ဝၢႆးၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းထုင်ႉမၢဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢင်ႉၵႄႇၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ ယၢမ်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ယိုၼ်ႈထိုင် သိုၵ်း SSPP ဝႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈထွႆၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်တွပ်ႇသင်မႃး။ မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉ ႁၼ်သိုၵ်း TNLA ၶဝ် ႁဵတ်းၼႄၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ် ဢၼ်ဝူၼ်ႉၵႂင် မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၽႂ်မၼ်းဝႆႉ ယွၼ်ႉၵူဝ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 မႃးၼႆႉ သိုၵ်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – ၵုမ်းလႆႈဝႆႉ 7 ဝဵင်း ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃးထႅင်ႈ – ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ သင်မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းလႂ် ၶႂ်ႈပၵ်းလုမ်းသင်သေ ဢမ်ႇဝႃႈ တၵ်းတေလႆႈယိုၼ်ႈလိၵ်ႈ တၢင်ႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉတီႈၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်း TNLA ၵမ်းသိုဝ်ႈ။ လွင်ႈတေပၼ်ၶႂၢင်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း တေ တႅပ်းတတ်းပၼ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼၼ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၸႂ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA ထွၼ်လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ဢွၵ်ႇဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ သင်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး SSPP ထွႆဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉ မၢဝ်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း