ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO) ပဵၼ်သင် ?

0

ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႆႈႁၼ်မီးၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (3) ၸုမ်း။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO), ၼႅင်ႇၶၢႆႇၵူၼ်း ၼုမ်ႇတႆး (TYN), တင်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇသျၢၼ်း (SYO) သၢမ်ၸုမ်းၼႆႉ။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတင်းသၢမ် ၸုမ်းၼႆႉႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း/တႃႇၾိင်ႇၵူၼ်း- ၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူၼ်မိူၼ်ၵၼ်။ ၵမ်ႈၼမ်တေပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းမီးဢႃယု (35) လူင်းတႂ်ႈၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းၼႂ်းၸုမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး။

ပိူင်လူင်မၼ်း ၸွႆႈႁဵတ်းပၼ်ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၽဝၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁဵတ်းႁင်းၵူၺ်းၸုမ်း လဵဝ်လႄႈသင်၊ ႁူမ်ႈတင်းတၢင်ႇၸုမ်း လႄႈသင်။ ၼႂ်းသၢမ်ၸုမ်းၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ယုၵ်ႉယွင်ႈတႃႇၾိင်ႈငႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၶေႃၶေႃလႂ်၊ ၸိူင်ႉၼင်ႇ- ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇသျၢၼ်း (SYO)။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇသျၢၼ်းၼႆႉ မီးလုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇတီႈ ဝဵင်းလူင်တွင်ၵီႈ(တူၼ်ႈတီး)၊ သွၼ်ပၼ်တၢင်းၵႃႈၼူၵ်ႉၵႃႈတူဝ်း၊ ၵႃႈလၢႆး မိုဝ်းလၢႆးလႅဝ်း၊ လၢႆးၶွၼ်ႉလၢႆးႁွၵ်ႇ ႁူမ်ႈတင်းလၢႆးႁႆႇၵွင်၊ တွႆႇမွင်း၊ ၸၢပ်ႇသႅင်ႇ- ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႅင်ႈၶၢႆႇၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYN) ပဵၼ်ၶိူဝ်းၶၢႆႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်မီးလၢႆလၢႆၸုမ်း၊ လၢႆလၢႆတီႈမႃးတင်ႈ ၶွမ်ႊမီႊတီႊႁူမ်ႈၵၼ်သေ တူင်ႉၼိုင်ပိူဝ်ႈတႃႇမိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ်၊ ပိူဝ်ႈတႃႇပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ်၊ ပိူဝ်ႈတႃႇယွမ်း ႁပ်ႉၽွၼ်းၵၢၼ်(ၵၢၼ်ႁဵတ်း)ၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လႆႈႁၼ်တူင်ႉၼိုင်ပႃးၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႂ်းတႆး၊ တင်းတၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းထႅင်ႈယူႇ။ ၼႅင်ႈၶၢႆႇၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYN) ၼႆႉလၵ်းၵၢၼ်ၶဝ်တေမီးဝႃႈ- ႁူမ်ႈၵၼ်ပႆၶိုၼ်ႈလွႆ၊ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႆသဵၼ်ႈတၢင်းယၢဝ်း၊ ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းသၢဝ်- ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵွပ်ႈလၢႆ လၢႆၸုမ်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်မိူၼ်တႅဝ်းႁူမ်ႈၵွႆးလႄႈ ပေႃးႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် (ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ) ယဝ်ႉ တူဝ်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းမိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၸုမ်းၽႂ်ၸုမ်းမၼ်းႁဵတ်းၼႆ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸုမ်းၼႆႉၵွပ်ႈပဵၼ် တႅဝ်းႁူမ်ႈ (fronts) ၵွႆးလႄႈ ပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းသေတႃႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇ(ၼႂ်းၾၢင်ႁၢင်ႈ) ၵွႆးလႄႈဢမ်ႇၵုမ်း ၵမ်ၵၼ်လႆႈမိူၼ်ၸုမ်းၼိုင်ႈၸုမ်းလဵဝ်။ လုမ်းငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇတင်ႈဝႆႉပဵၼ်တီႈ၊ ၵမ်ႈၼမ်တေမီးၼႂ်း လုမ်း (online office) ၵွႆးၼႆယူႇ။

မႃးတူၺ်းထႅင်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO) လူးၸွင်ႇမိူၼ်ၵၼ်တင်းသွင်ၸုမ်းၼၼ်ႉ။ ၸုမ်းၼိုင်ႈတင်း ၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လႆႈ၊ ၵွပ်ႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းႁူမ်ႈတင်းလၢႆးႁဵတ်းလၢႆး သၢင်ႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်ၼႆၼႆၼၼ်ႉ ႁူႉၵၼ်ၵူႈၵေႃႉယူႇ။ ၵွႆးၵႃႈ ဢၼ်ဢမ်ႇလီလိုမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးတင်းသၢမ်ၸုမ်း ၶဝ်ၵွင်ႉသၢၼ်ၵၼ်၊ မၢင်ၶၢဝ်းမၢင်ပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ပူၵ်းပွင်တႃႇၽဝၵူၼ်းၼုမ်ႇယူႇၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ၵွပ်ႈၸုမ်းဝၢႆႇ (Y) သၢမ်ဝၢႆႇၼႆႉ ယိူင်း ဢၢၼ်းဢမ်ႇ ၸႂ်ႈၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ပဵၼ်ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း (Social Affair) ၵွႆးလႄႈ ၵမ်ႈၼမ်တေႁဵတ်း ၵၢၼ်ၾိင်ႈငႄႈ၊ ၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆး၊ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၵွႆးယူႇ။ ၵွႆးၵေႃႈ သင်ဝႃႈၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်း၊ ၸုမ်းၾိင်ႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇၸုမ်းၶဝ် တုၵ်းယွၼ်းမႃးႁႂ်ႈၶဝ်ႈၸွႆႈ တီႈဢၼ်ၵိုင်ႇထိူၵ်ႈႁဵတ်းလႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၶဝ်ႈ ႁဵတ်းၸွႆႈယူႇပဵၼ်ပွၵ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်းယူႇ တင်းဝၢႆႇသၢမ်ၸုမ်း။

ၼႂ်းဝၢႆႇ (Y) ၸုမ်းၼႆႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO) ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လႆႈမၢႆၾၢင် (register) ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် (လႆႈလွင်ႈႁပ်ႉႁွင်းတီႈလုမ်းတြႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ)ၼၼ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈ။ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းပိူင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ၵၢင်တီႈ ပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(ၶွပ်ႈထိူမ်း)သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး။ ၸႂ်ႉလၵ်းပိူင်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းသေ ၵုမ်းၵမ်ၵၼ်မႃးတင်ႈတႄႇပီ 2013 ယဝ်ႉမႃးလႆႈမၢႆၾၢင်ပဵၼ်ၸုမ်း ၶဝ်ႈတြႃးပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မႃးမိူဝ်ႈပီ 2014 လႄႈတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းမီးၼၼ်ႉမႃးတေႃႇ ထိုင်ပီ 2018 ၼႆႉလႆႈမီးၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ်မႃး (3) ၸုပ်ႈပေႃးလီ။

ၸုပ်ႈၼိုင်ႈၸၢႆးၸၢမ်ႇ ၺုၼ်ႉ (ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ) ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ၊ ၸၢႆးသိူဝ်လူင် (ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ) ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း (2013-2014)။ ၸုပ်ႈသွင် ၸၢႆးလူင်ဝုၼ်း (ဝဵင်းၸဵင်းတုင်) ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ၊ ၸၢႆးၸေႃႇလတ်ႉ (ဝဵင်းၸဵင်းတုင်) ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း(2015-2016)။ ၸုပ်ႈသၢမ် ၸၢႆးထုၼ်းလ (ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ) ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ၊ ၸၢႆးပိုၼ်း ႁၢၼ် (ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ) ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း(2016–2018)။

ထိုင်မႃးၸုပ်ႈသီႇ(2018-2021- သၢမ်ပီ) လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(ပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈထိူမ်း)မိူဝ်ႈဝၼ်း တီႈ 15-16 လိူၼ်မေႊ ၼႂ်းပီ 2018 ၼႆႉမီးၽူႈတၢင်တူဝ်ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်သၢမ်ပွတ်းတွၼ်ႈ(ပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း) လိူၵ်ႈၵၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ (32) ၵေႃႉ။ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃ ၵမ်ၵၢၼ်မႂ်ႇ (15) ၵေႃႉ ပိူဝ်ႈတႃႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၵႂႃႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ပီ။ ၼႂ်းၵေႃၵမ်ၵၢၼ်မႂ်ႇ (15) ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းမႄးလိူၵ်ႈၽူႈၼမ်းတႃႇၵုမ်းၵမ်ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လႄႈလုမ်း ငဝ်ႈငုၼ်း (3) ၵေႃႉလူၺ်ႈသဵင်လပ်ႉ(ပၼ်ၶၼႅၼ်း-ပၼ်မႄးလပ်ႉ)။ ၸိူင်ႉၼင်ႇ (1) ၼၢင်းယိင်းၼွင်ႉ ဝဵင်းၵေးသီး ပဵၼ်ၽူႈၵုမ်းၵၢၼ် (Menagement Director=MD, မိူၼ်တၼ်းႁဵင်းႁူဝ်ပဝ်ႈ)။

ၸၢႆး တဵင်းဢွင်ႇ (ဝဵင်းမိူင်းပွၼ်) ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းၾၢႆႇၵပ်းသၢၼ် (Networking Director=ND, မိူၼ် တၼ်းႁဵင်းၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၼိုင်ႈ)။ ၸၢႆးပိုၼ်းႁၢၼ် (Programme Director), မိူၼ်တၼ်းႁဵင်းၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ သွင်)။ ယဝ်ႉၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈၽူႈၼမ်းၼႂ်းၸွမ်းပွတ်းတွၼ်ႈ၊ တွၼ်ႈလႂ် (2) ၵေႃႉ၊ သၢမ်တွၼ်ႈ (6) ၵေႃႉ တေလႆႈပၼ်မိုဝ်ႉၵၼ်သေ မႃးဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႃႈၵၢၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း မိူဝ်ႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းမီး ၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်းလူဝ်ႇႁဵတ်းလူဝ်ႇသၢင်ႈ။ လုမ်းငဝ်ႈငုၼ်းတီႈဝဵင်းလူင်တွင်ၵီႈ(တူၼ်ႈတီး) ပဵၼ်တီႈ ႁုပ်ႈတုမ်ၵဵပ်းႁွမ်လၢႆးငၢၼ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ႈၸႄႈတွၼ်ႈလႄႈ ပဵၼ်တီႈၵပ်းသၢၼ်တၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်း ၸုမ်းတင်းၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း။

တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO) တင်ႈဝႆႉဝႃႈ- (1)တႃႇပူၵ်းတိုၼ်ႇၵူၼ်း ၼုမ်ႇတႆး၊ (2)တႃႇမႄးၽိူမ်ႉထႅမ်ၶိုၼ်းပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႇ ႁႂ်ႈပေႃးၵႅၼ်ႇၶႅင်မၼ်ႈၵိုမ်းလႄႈ ပဵၼ်ပိူင်ဢၼ် ၵူၼ်းတင်းၼမ်လႆႈၸႂ်ႁၼ်လီ၊ (3)တႃႇႁႂ်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပေႃးတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇတိူဝ်းတွၼ်း ၶိုတ်းတၼ်းငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈ ယူႇတႃႇသေႇ- သၢမ်ၶေႃႈၼႆႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇၼႆႉ လႆႈမၵ်းမၢႆဝႆႉဝႃႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး မၵ်းမၼ်ႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ငဝ်ႈ ငုၼ်းၵဝ်ႇ(ၸိူဝ်းယၢမ်ႈႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်းႁူဝ်ပဝ်ႈ၊ ၸိူဝ်းမီးဢႃယုယႂ်ႇ 40 ပီၶိုၼ်ႈၼိူဝ်၊ လႄႈၽူႈႁူႉၼႃႈ ႁၼ်လင် ၸိူဝ်းၼႂ်းၾိင်ႈၵူၼ်းၼပ်ႉယမ်) ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႃႈ(ၼႃယၵ) မုၵ်ႉၸုမ်းၸွမ်းၼင်ႈ ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း(ပၢင်ၵုမ်)ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း(ၵမ်းလႂ်ၵမ်းၼၼ်ႉ)။ ပေႃးဢဝ်ၸွမ်း လၵ်းပိူင်ၵူႈမိူင်းမိူင်းဝႃႈ- ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢႃယုမီး 18 ပီထိုင် 35 ပီၼၼ်ႉ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇသၢဝ်။ ယႂ်ႇလိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၼပ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇသၢဝ်၊ ၵွႆႈၵေႃႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO) ၼႆႉယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁူႉပွင်ႇၶဝ်ႈၸႂ် လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ်/ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူၼ်း ၼုမ်ႇၼမ်တိူဝ်းမႃးလႄႈ ဢမ်ႇဢဝ်ႈဢႃယုဝႃႈ၊ တေဢဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ပွင်ႇၸႂ်၊ ၶဝ်ႈၸႂ်၊ ႁူႉလၢႆးႁဵတ်း လၢႆးသၢင်ႈလွင်ႈပူၵ်းပွင်ၽဝၵူၼ်းၼုမ်ႇဝႃႈသေ လိူၵ်ႈၵၼ်ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး- တူၵ်း လူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO) ၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇသၢဝ် ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၾိင်ႈၵူၼ်း(တူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်း) လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ။ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ဢမ်ႇယူႇပႃႈတႂ်ႈၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်းလႂ်၊ ပႃႊတီႊလႂ်၊ ၸုမ်း ယိပ်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းလႂ်။ ၵွႆးၵႃႈ ၵွပ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွႆႈၾိင်ႈၵူၼ်း(တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း)လႄႈဢမ်ႇဝႃႈ ၽႂ်၊ ပႃႊတီႊလႂ်၊ ၸုမ်းလႂ် တီႈဢၼ်ၶဝ်ႈၸွႆႈလႆႈ၊ ၵိုင်ႇၸွႆႈ(ၵဵဝ်ႇတင်းၵၢၼ်ၾိင်ႈၵူၼ်း)ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈၼင်ႇပဵၼ်လႆႈယူႇၼႆ။ ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ၵေႃႈ ယိၼ်းလီႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လႆႈတီႈၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ယူႇၼႆလႆႈႁူႉၸွမ်းဝႃႈလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်လိူၵ်ႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ၸုပ်ႈမႂ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈသိုပ်ႇႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵေႃ ၵမ်ၵၢၼ်ၸုပ်ႈမႂ်ႇ (organization development= OD ၼႆႉထႅင်ႈသၢမ်ဝၼ်းလုမ်းလုမ်း။ တင်ႈဢဝ် ဝၼ်း 17 တေႃႇထိုင်ဝၼ်း 19 လိူၼ်မေႊ ၼင်ႈႁိုဝ်ပေႃးတေၶဝ်ႈၸႂ်ပွင်ႇၸႂ်ၼႃႈၵၢၼ်လၵ်းၸုမ်းၵူၼ်း ၼုမ်ႇတႆးလႄႈ လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်းတုမ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁူမ်ႈတင်းၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၾိင်ႈၵူၼ်း (တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း)ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင်လႆႈႁူႉယိၼ်းၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။

လုမ်းတီႈၵပ်းသၢၼ်- ၼၢင်းဢွမ်ၶမ်း ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ (ၽူႈၼင်ႈလုမ်းငဝ်ႈငုၼ်း) Tai Youth Organization= T.Y.O. Tel: 09- 263 4321 59 E-mail: taiyouthorganization@gmail.com FB: taiyouthorganization- T.Y.O

ၵဵင်းသၢမ်ၶႃ (ၼမ်ႉၶူင်း)

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here