Sunday, April 14, 2024

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း လွင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ

Must read

ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်း 1027 မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း ၵမ်ႈၼမ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း လွင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႄႈ ၾႆးၾႃႉ တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼၼ်ႉမႃး ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းသေဢမ်ႇၵႃး ၾႆးၾႃႉ တႃႇတေၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တင်ႈတႄႇ ၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး တေႃႇထိုင် သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၵုမ်းလႆႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ၾႆးၾႃႉ ဢမ်ႇမႃးသေဝၼ်းၶႃႈ။ တႃႇတူမ်ႈႁုင် ႁဵတ်းၽၵ်း တႃႇၸၼ်ၼမ်ႉ တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း/ ၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵႂႃႇတၵ်းဢဝ်တႂ်ႈလွႆသေ ႁၢပ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးၾႆးၾႃႉတႃႇၸႂ်ႉၵၢၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တၢင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း ၵမ်ႈၼမ်ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ တေလႆႈတင်ႈၶိုၼ်းသုၼ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးမႂ်ႇယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇသွၵ်ႈတဝ် လူႉၵွႆတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

“ယၢမ်းလဵဝ် ၸႂ်ႉၾႆးသႅင်လႅတ်ႇ (Solar) ၵူၺ်းၶႃႈ။ ၾႆးၸၢၵ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႉ ၵွပ်ႈၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၵႃႈၶၼ် သုင်။ 1 လိတ်ႊလႂ် 4,000 ပျႃးပၢႆၵွၼ်ႇ ဢမ်ႇမီးၽႂ်သိုဝ်ႉၸႂ်ႉၶႃႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးငိုၼ်းသိုဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၼမ် ၼမ်ႉ မၼ်းၸၢၵ်ႈၼႆႉ ဢဝ်မႃးတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈၶၼ်ၵႃႈ။ တဵၼ်းသမ်ႉ ပေႃးထုၵ်ႈလဵၵ်ႉ 1,500 ပျႃး ထုၵ်ႈယႂ်ႇသမ်ႉ 2,500 ပျႃး တဵၼ်းၵေႃႈ ၶၼ်ၵႃႈ။ ယွၼ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ – သႅၼ်ဝီ ပႆႇပိုတ်ႇ။ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇတႄႉ ၶၼ်ၶိုၼ်ႈၵူႈမဵဝ်း”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သႅၼ်ဝီ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၵုမ်းလႆႈဝႆႉ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီယဝ်ႉသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်း လဵဝ် ဢမ်ႇပူၵ်းပွင် တူၺ်းထိုင်လူလွမ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသင် ၸဵမ်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ လွင်ႈလုမ်းလႃး ၵေႃႇသၢင်ႈပၼ် ၶိုၼ်း ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်း တီႈလႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 600 လင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈသိုၵ်းၶဝ်သေလင် ဝႃႈၼႆ။  

ၽူႈယိင်း ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းၵူၼ်းတေႃႉထူင်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵႂႃႇႁႃၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသူၼ် ပႆႇလႆႈၶၢႆ။ လွင်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ၶဝ်ဢမ်ႇပူၵ်းပွင်သင် ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႃႈ။ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇ 600 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပွႆႇဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်။ မၢင်ၸိူဝ်း ႁဵတ်းသုမ်ႉသွင်း ယူႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးငိုၼ်း တႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်းယဝ်ႉ တုၵ်ႉၶဢေႃႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး လႆႈမႃးတႄႇမႂ်ႇၵၼ်ၶိုၼ်းမူတ်းမူတ်း ၸိူင်ႉၼႆ လီၸၢၼ်ႈတႄႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၵုမ်းလႆႈဝႆႉယဝ်ႉသေတႃႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ သိုၵ်းတႆး SSPP ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ မိူၼ်ၵၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26-27/3/2024 ၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်း MNDAA တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈတင်း ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း