Thursday, June 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ် ၼၢင်းယိင်း 3 ၵေႃႉ တီႈမိူင်းမိတ်ႈ

Must read

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉလၢႆးမိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ် ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်း 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ယိုဝ်းတၢႆ ပႅတ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ – ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 27/2/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ 6 ႁဵင်ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇလႄႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ႁိူၼ်းယေး ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၽုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/1/2024 ယၢမ်းၸဝ်ႉ 4 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 99 ဢဵၼ် ႁႅင်းသိုၵ်း 3 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉယႂႃႇတေႃႇလေး ဢၼ်မီးတၢင်းၸဵင်ႇဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းမိူင်း မိတ်ႈၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈငႃပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉပိူၼ်ႈသေ ၵၼ်ႉၸၼ်လုၵ်ႈယိင်းသၢဝ်ပိူၼ်ႈ ဢႃယု 24 ပီ တီႈၼႂ်းလုၵ်းၼွၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/1/2024 ၼၼ်ႉသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁူပ်ႉၺႃးသွင်ၽူဝ်မေး ဢၼ်ၸူဝ်းၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇယူႇဝႆႉၼႂ်းထိူၼ်ႇသေ တေပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း မိူဝ်းၸႂ်းဝူဝ်းၵႂၢႆးၶဝ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢုင်းၵျေႃးမႂ်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ် ၵွင်ႈယိုဝ်းၵေႃႉ ပဵၼ်ၽူဝ်တၢႆပႅတ်ႈသေ ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉပဵၼ်မေးယဝ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၶဝ်ႈၵူင်ၶေႃးမၼ်းၼၢင်းတၢႆ။

ဝၼ်းတီႈ 26/1/2024 ၼၼ်ႉသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 5 ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁူမ်ႈၵၼ် ၵၼ်ႉၸၼ် ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 32 ပီ ၵေႃႉ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယူႇဝႆႉၼႂ်းထိူၼ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇၸႃႇလီႇ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပၢႆႁဵတ်းႁၢႆႉသႂ်ႇ ထႅင်ႈ ၸွမ်းတူဝ်မၼ်းၼၢင်း မီးႁွႆးမၢတ်ႇၸဵပ်းဝႆႉ တင်းၼမ် – ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပိူင်ပဵၼ်ၼႂ်းၽိုၼ် တၢမ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်ဢွၵ်ႇပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ပိူင်သိုၵ်းၼႂ်းမိူင်း ၼွၵ်ႈမိူင်း လိူင်းလိူင်းၸိူင်းၸိူင်းၼႃႇ။ ၶဝ်ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းဝဵင်းတီႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်း​​ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလူႉၵွႆ သွၵ်ႈတဝ်ဢဝ် ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ယင်းပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆ ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်းပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၽုင်ထႅင်ႈလႄႈ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်း မိူင်းႁၢမ်းပၵ်းႁၢမ်းပိူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ​​။ လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈသၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းလႄႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶဝ်ႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တင်းမူတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယင်းၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်းထႅင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/1/2024 ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈဝၢၼ်/တယႅၵ်ႉတေႃႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၼၢင်း ယိင်းၼုမ်ႇ 4 ၵေႃႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယူႇတၢင်းလင်သေ ၸႅင်ႈလႅင်းဝႃႈ ၶဝ်ၶိုင်ဢၢင်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ် ၼၢင်းယိင်းယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ထဵင်ၶိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ႁႂ်ႈၼၢင်းယိင်း ၶဝ်ႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇ၊ မၼ်းၸၢႆး ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၸိူၵ်ႈမတ်ႉသေ ပေႃႉထုပ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းၸၢႆးတၢႆ ႁိုဝ်လိပ်းယင်းပႆႇမီးၽႂ်ႁပ်ႉႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈၼႆႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/1/2024 ထိုင် 2/2/2024 ၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း၊ ဢဝ်ၵွင်ႈ လူင်ယိုဝ်းသေ ပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 27 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 12 ၵေႃႉလႄႈ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇ ၽဝ်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ 150 လင်ပၢႆ – ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆထႅင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း