ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်လၢႆပွၵ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်

တပ်ႉသိုၵ်း TNLA တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလၢႆတီႈ လၢႆပွၵ်ႈ၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽိူမ်ႉႁႅင်းတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင်ထႅင်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 15/05/2018 တပ်ႉသိုၵ်း TNLA တပ်ႉၵွင် 223 တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ႁူမ်ႈၵၼ် ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 11 တီႈႁိမ်းမၢၼ်ႈဝဵင်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 2 ပွၵ်ႈ။ မိူဝ်ႈယၢမ်း 9:00 မူင်းထိုင် 9:30 မူင်း ၵမ်းၼိုင်ႈ။ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:00 မူင်း ထိုင် 12:30 မူင်းၵမ်းၼိုင်ႈ။ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ႁုပ်ႈလႆႈၵွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လဝ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း ထိုင် 10 မူင်း တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA တပ်ႉၸုမ်း 6 ႁူမ်ႈပႃး တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 11 တီႈမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇထႅင်ႈ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းၵူဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းၵူဝ်း တင်း ပၢင်ႇသၢႆး။ ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တႄႉ တေယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း ပၢင်ႇသၢႆး မွၵ်ႈ 6 လၵ်း။ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းၵူဝ်းတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။ တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ တေပဵၼ်တၢင်းၼႂ်း ဢိတ်းၼိုင်ႈ။ ဢမ်ႇၸမ်ဝၢၼ်ႈၵူၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းTNLA တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈ 105 လၵ်း တင်း ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုမ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/05/2018 ၼၼ်ႉသမ်ႉ သိုၵ်း TNLA တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈယႄးလႄႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉပေႃႈ၊ တႃႈႁိူဝ်းၼွင်ယၢင်း၊ ၸႄႈလၢၼ်ႉလႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢႆတီႈ။ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း လႆႈလူႉတၢႆ/မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁိမ်း 50 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here