ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 30 ၵေႃႉ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ တီႉမတ်ႉၵူၼ်းမိူင်း 3 ၵေႃႉ ထဵတ်ႈထၢမ် ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းသူင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပၼ်သိုၵ်းတႆး ဝႃႈၼႆ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈ – ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉ တီႈဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတလူင် ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

ဝၼ်းတီႈ 09/05/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 430 ၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်း လူင် ဢွၼ်ႁူဝ် သိုၵ်း 30 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတၢင်းဢိူင်ႇၼႃးႁီးသေ လတ်းထိူၼ်ႇၵႂႃႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇၸူၵ်း ဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင်(ၵၢၼ်ႇတူးလူင်) ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ထူပ်းၺႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းႁႆႈ ယူႇၼႂ်းသူၼ်၊ လႆႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼႆႉ တီႉမတ်ႉၵႂႃႇ ထဵတ်ႈထၢမ် ၵၢဝ်ႇႁႃဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းသူင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပၼ်သိုၵ်းတႆး ၼႆသေ တီႉမတ်ႉပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉၼႆႉ ၺႃးၶဝ်ၸႅတ်ႈ ထၢမ်လႄႈ ပေႃႉထုပ်ႉၶဝ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဝၢႆးပွႆႇၶဝ် 3 ၵေႃႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸၢႆးလႃႉၸဵင်ႇ တင်း ၸၢႆးၼႅင်ႇ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉ တႄႉ ဢမ်ႇႁတ်းၼွၼ်းတီႈႁိူၼ်း။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸၢႆးလွႆတႄႉ လႆႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉၼၼ်ႉ 1) ၸၢႆးလႃႉၸဵင်ႇ ဢႃယု 35 ပီ ပေႃႈလုင်းတဵင်းလႅင်ႇ မႄႈ ပႃႈသႃႇ ယူႇဝၢၼ်ႈၵုင်းလူမ်း ဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင်။ ၸၢႆးလွႆ ဢႃယု 37 ပီ ၸိုဝ်ႈပေႃႈ လုင်းငႃႉ မႄႈဢိင်း ယူႇ ဝၢၼ်ႈမႆႉသႃး ၸေး ဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင် လႄႈ ၸၢႆးၼႅင်ႇ ဢႃယု 35 ပီ ၸိုဝ်ႈပေႃႈ လုင်းတွႆႈ ယူႇဝၢၼ်ႈပုင်ႇၸူၵ်း ဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင် ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼႆႉ တီႉမတ်ႉၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉၵႂႃႇၶၢင်ဝႆႉတီႈတပ်ႉၶဝ် တီႈၵိူၼ်ႇတူလူင် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 09/05/2018 ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 11/05/2018 ၸင်ႇပွႆႇတူဝ်ၶဝ် 3 ၵေႃႉၼႆႉ ဢွၵ်ႇမႃး ဝႃႈၼႆ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here