ၸၢႆးလဝ်ပိူင်း(ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်)

0

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ – ၸၢႆးလၢဝ်ပိူင်း (ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း ၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး)

ၸိုဝ်ႈ – ၸၢႆးလၢဝ်ပိူင်း
ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ – ၸၢႆးလမွင်ႇ + ၼၢႆးပၢၼ်ႉလူင်
ပီၵိူတ်ႇ – 1954
တီႈၵိူတ်ႇ – ပွၵ်ႉႁူဝ်ၵၢတ်ႇ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
ပီႈၼွင်ႉ – 1. ၼၢင်းၶူဝ်ႈပဝ်း (လွၵ်ႈၸွၵ်ႇ)၊ 2. ၼၢင်းမၢၼ်ႇသႅင်ဢၢမ်ႊ (သဵင်ႈၵမ်၊ 3. ၸၢႆးသွႆႈၶမ်းယီႈ (ၼမ်ႉၶမ်း)၊ 4. ၼၢင်းမၢႆၶမ်းဢၢႆ (ၼမ်ႉၶမ်း)၊ 5. ၼၢင်းဢေး (ၼမ်ႉၶမ်း)၊ 6. ၸၢႆးဢုင်းၵျေႃႇ (မိူင်းၵုတ်ႈ)၊ 7. ၸၢႆးလၢဝ်ပိူင်း (ၼမ်ႉၶမ်း)၊ 8. ၼၢင်းလူၼ်း (ၼမ်ႉၶမ်း)၊ 9. ၸၢႆးႁၢၼ် (ၶုၼ်းမိင်)
ပၢႆးပၺ်ၺႃ – ပူၼ်ႉၸၼ်ႉငဝ်ႈ
ၼႃႈႁိူၼ်း – 1. ၼၢင်းဢွင်ႇ (လႃႈသဵဝ်ႈ) ဢမ်ႇမီးလုၵ်ႈ။
2. ၼၢင်းလီယဵၼ် (လီႇယဵၼ်ႉ) ဢမ်ႇမီးလုၵ်ႈ။
တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း- မၢႆႁိူၼ်း 136၊ သဵၼ်ႈတၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်၊ ပွၵ်ႉႁူဝ်ၵၢတ်ႇ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
ဝၼ်းသဵင်ႈၵမ် – 19/07/2001 ယၢမ်း 01.45 မူင်း (တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး)

ၶၢဝ်းတၢင်းၸူဝ်ႈပၢၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်း(ၽဵင်းၵႂၢမ်း)

1974-75 – တႄႇၾိုၵ်းတႅမ်ႈ/ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း

1976 – ၵႂႃႇၸွႆႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (ၼႂ်းၸုမ်းလၢႆးလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ) တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း တေႃႇလႅၼ်လိၼ်ထႆး -ပွတ်းၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ်

1997 – ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး – ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃႁွမ်ငိုၼ်းတႃႇလႆႈဢတ်းၽဵင်းတီႈ ၼိဝ်းပရႃးတိူဝ်ႊ (New Brother) တီႈဢၼ်ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ဢတ်းၶႅပ်းဢွၵ်ႇဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼၼ်ႉ။

1979 – ႁွတ်ႈထိုင်ၵဵင်းတုင် ၸုမ်းမွၵ်ႇၵွၼ်ၼုမ်ႇ (တႆးၼုမ်ႇ)ၶပ်းၶိုင်ၸတ်းဢတ်းဢွၵ်ႇပၼ် ၶႅပ်းၵႂၢမ်း “လႆႈယူႇၵူၺ်း” ႁူမ်ႈတင်း ၼၢင်းမုၼ်းမိူင်း လႄႈမီးတင်းၵႂၢမ်းၸၢႆးလၢဝ်ပိူင်း ၸၢႆးသၢမ်လူၺ် တႅမ်ႈ လႄႈၸၢႆးမွၼ်းၶိူဝ်း တႅမ်ႈပၼ်ၼၢင်းမုၼ်မိူင်းသေၸိုဝ်ႈၸၢႆးလၢဝ်ပိူင်းလိုဝ်းလင်ယႂ်ႇမႃး။ ၵူၼ်းႁူႉ ၸၵ်း ၸၢႆးလၢဝ်ပိူင်း တူဝ်ႈၸွတ်ႇၵႂႃႇၵူႈတီႈ

1980 – ဢႅဝ်ႁႃႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸွမ်းလူၺ်ႈပိူၼ်ႈဝွၵ်ႇၸိူၼ်းထိုင် ၵႂႃႇမူၼ်ႈၸႂ်ပၼ်ၵူႈတီႈၼႂ်းမိူင်းတႆး။ ၵမ်ႈၼမ် ပွတ်းႁွင်ႇလႄႈထုင်ႉမၢဝ်း

1993 – ၵႂႃႇမူၼ်ႈၸ်ႂပၼ်ႁႅင်းႁွင်ႉၵႂၢမ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈႁူဝ်မိူင်း မိူဝ်ႈပိူၼ်ႈဝွၵ်ႇထိုင် ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈယႂ်ႇၵူႈဝဵင်းဝဵင်း။ (ဝၢႆးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾိင်ႈငႄႈ ၸၢႆးသၼ်လွႆ မွၵ်ႈပီပၢႆ ၸင်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်း)

1998 – ၸၢႆးတႃႇဢူး(ၸုမ်းၸိူင်းလႅဝ်း) ဝွၵ်ႇၸိူၼ်းႁႂ်ႈၵႂႃႇမူၼ်ႈၸႂ်ပၼ်ပွႆးသၢင်လွင်းလိူၼ် 4 တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လႄႈတင်းၼၢင်းၶမ်းၶိၼ်ႇ လႆႈၵႂႃႇႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းၸွမ်းၵၼ်တီႈၵဵင်းမႆႇ

ၼမ်ႉၵတ်ႉလၢႆးမိုဝ်းလွင်ႈပၢႆးမွၼ်းၽဵင်းၵႂၢမ်း

တႄႇတႅမ်ႈၵႂၢမ်း/ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းၼႂ်းၶႅပ်း “လႆႈယူႇၵူၺ်း” ဢၼ်ႁွင်ႉၸွမ်းၼၢင်းမုၼ်းမိူင်း၊ ၼၢင်းၼုမ်ႇမၢဝ်းၶဝ် မိူဝ်ႈမိူဝ်ႈၵၼ် တင်းၶႅပ်း – ငိုၼ်းႁွမ် ဢၼ်ၸၢႆးၶမ်းဢွၼ်ႇ ၊ ၸၢႆးၵၢပ်ႇသႅင်၊ ၼၢင်းၼုမ်ႇမၢဝ်း၊ ၼၢင်းၼၢင်းၶဝ်ႁူမ်ႈႁွင်ႉၼၼ်ႉ။

ၽဵင်းၵႂၢမ်းဢၼ်တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ

တူၼ်းလမ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ (own tune) ႁင်းၵွႆး

1. ငရၢႆးလူင်ႁႃႈပၢၵ်ႇ 2. ၵမ်ႇၾႃႇတေတႅၵ်ႇ 3. ၵႆသေၵႆ 4. ၾၢႆးပၢင်ႇလၢႆႇ 5. ၼွၼ်းလပ်းလပ်း 6. ၶမ်ႈၶိုၼ်းၼႆႉ 7.ႁၵ်ႉပႅတ်ႈလၢႆ 8. သၢဝ်ၼမ်ႉၶူင်း ။

ၼႂ်းပႅတ်ႇၶႅပ်းၼႆႉ 3-4-5 ၼၼ်ႉ ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉၶိုၵ်ႉၶမ်ႇၶမ်ႇၶိုၵ်ႉၶၢႆး ၶႅမ်ႉၶိုၼ်းၶိုၼ်ၶၼ်းၶိုဝ်းယမ်တႄႉတႄႉ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here