20 ၵျူႊလၢႆႊ မၢႆတွင်းဝၼ်းၽူႈႁတ်းငၢၼ်ၸိုင်ႈတႆး

0

ဝၼ်းတီႈ 20 ၵျူႊလၢႆႊတႆးသဝ်ႈယိၼ်းမွင်
ယွၼ်ႉၽူႈၶဵၼ်ပွင်ႁၢႆႉဢွင်ႇသၢၼ်း ပၢၼ်းပၢႆႉပႃးတႆး
လပ်းၾႆးၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇဢဝ်ၸိုင်ႈၵွၼ်းၶေႃ
ၽွင်းတိုၵ်ႉၵုမ်ၵေႃတမ်းႁၢင်ႈၽႅၼ်ဝၢင်း
ပိူဝ်ႈၼပ်ႉယၢင်ႈၶပ်ႉမၢႆသဵၼ်ႈတၢင်းႁူမ်ႈမိူင်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼ်
တိုတ်ႉၸၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈၽႅၼ်ၸူဝ်ႈယၢမ်းဝႆႉသိပ်းပီ
ပေႃးဢမ်ႇလီၸင်ႇၶိုၼ်းယၢၼ်ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ
မိူၼ်ထွၵ်ႇၼမ်ႉႁၢႆၸိုမ်းၶဝ်ႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင်သၢႆး
ဝၢႆးၸဝ်ႈၶဝ်သဵင်ႈသုတ်းမုၼ်
ၼေႇဝိၼ်းယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈၶိၼ်ႁဵတ်းၶုၼ်ႁုပ်ႈဢဝ်မင်း
ယႃႉသိၵ်ႇလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇဢၼ်ပဵၼ်တီႈမၢႆယိူင်း
ႁူမ်ႈဝႃႈထုၵ်ႇယိုဝ်းၶႃႈတၢႆပႅတ်ႈပဵၼ်သိူင်းတင်းၸိူဝ်း ၵိူဝ်းလပ်းမွတ်ႇမူၺ်ႉသဵင်ႈမူတ်းႁၢႆ ပႅတ်ႇၸဝ်ႈတၢႆထင်တီႈၵေႃႈယင်းၵိုတ်း
ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်းတၼ်းၶိုတ်းၶဝ်ႈႁူင်းယႃ
ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈၸႃၶေႃႈသင်ႇပွၼ်ႈပၼ်ၵႂၢမ်း ထိုင်ယၢမ်းတဵင်ႈဝၼ်းတီႈ 20 ငၢႆးၶွပ်ႈထိုင်ၶၢဝ်းဝၼ်းၼႆႉၸဝ်ႈၸင်ႇလႆႈၼွၼ်းၽႄး
ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတူဝ်ႈၸွတ်ႇၸေး
ၸမ်ၸမ်သွင်လၢၼ်ႉလႆႈတူၵ်းၼမ်ႉတႃ
ၵႃရဝၵူမ်ႈၼပ်ႉယမ်ၽူႈႁတ်းငၢၼ်ၸိုင်ႈတႆး
ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း(ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းပွၼ်)ယႂ်ႇၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here