ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

သိုၵ်း TNLA တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ မူႇၸေႊ – လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လူတ်ႉၵႃး/ ၵူၼ်းမိူင်း ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇတႃႇၵႂႃႇမႃး ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။

ဝၼ်းတီႈ 14/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း သိုၵ်း TNLA တပ်ႉၵွင် 777 တင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 11 ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 105 လၵ်း – ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုမ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇ ၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၶၢဝ်းႁိုင် 40 မိၼိတ်ႊ။

ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်၊ လူတ်းၵႃး ၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်းၼၼ်ႉ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇမႃး။ မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ၵႃးဢွၼ်ႇ မၢင်လမ်း ဝၢႆႇႁူဝ်သေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတၢင်းလင်ၵေႃႈမီး။ ၽိူဝ်ႇသဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ လူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇမႃးၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ သေ တႃႉ တိုၵ်ႉၵူဝ်ႁႄၵၼ်ယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/05/2018 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈယိုဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢႆတီႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ/ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆ 20 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁိမ်း 30 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here