သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတပ်ႉ SSPP/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ

0

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ 100 ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။

ဝၼ်းတီႈ 11/5/2018  သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ၶမယ 525 လင်းၶိူဝ်း၊ တႂ်ႈၵုမ်းၵုမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း မိူင်းပၼ်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်ပွတ်းမိူင်းသူႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း SSPP/SSA ဢၼ် မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈပႃၶီး ဢိူင်ႇၼမ်ႉတွင် ၸဵင်ႇႁွင်ႇ ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ  ယၢၼ် မွၵ်ႈ 7 လၵ်း။ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ် တင်ႈတႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ယိုဝ်း ၵၼ်ႁိုင်မွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်းသေ ၾၢႆႇသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထွႆဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၶိုၼ်းလႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၸင်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – သိုၵ်းသၢႆၼႆႉ မႃးတူင်ႉၼိုင် ပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈ 10 ဝၼ်းပၢႆ။ ႁဝ်းၶႃႈလၢမ်းႁူႉၵူဝ်လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ ၾၢင်ႉဝႆႉ။  ပေႃးၶဝ်မႃးၸူးၵေႃႈသဵင်ၵွင်ႈ တႅၵ်ႇၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ – ဝႃႈၼႆ။

ပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 2015-2016 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇ  တပ်ႉသိုၵ်းတႆး ထွၼ်တပ်ႉဢွၵ်ႇ၊ ထိုင်တီႈၵႆႉလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် လႄႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ၊ ၵေးသီး လႄႈ ဝၢၼ်ႈ /ဢိူင်ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈထိုင်တီႈပေႃး ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ။

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ တိုဝ်းၵမ်ဝႆႉဝႃႈ ပေႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် တင်းမူတ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢၼ်တႄႉမၼ်းဝႃႈၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ တိုတ်ႉၸၼ်ပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇၶေႃႈလႆႈၸႂ် NCA ၼၼ်ႉၶဝ်ႈပႃးမႃး ငဝ်ႈတေႃႇပၢႆ သေတႃႉ  ယူႇတီႈ SSPP/SSA တႄႉ ပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ။

ဝၢႆးလင် တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၽွမ်ႉတႃႇ တဢၢင်း TNLA ၊ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ၊ ရၶႅင်ႇ AA ၶဝ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ FPNCC ။ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵေႃႈ ၶဝ်ႈပႃးပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းၶဝ် ၸုမ်းၼိုင်ႈ။

 

 

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here