Sunday, May 19, 2024

ၾၢင်ႉ ! လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉလႄႈ ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ

Must read

ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လီလႆႈဝႆႉၾၢင်ႉသတိ လမ်ႇလွင်ႈတီႈသုတ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ တေပဵၼ် (ယေႃးၵႃႇ) တၢင်းပဵၼ် ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉတင်း ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ။

ယုင်း
Photo by Website owner / ယုင်းၶူပ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉ ပေႃးပဵၼ်ယဝ်ႉ ဝႆႉမဝ်မၢင် ဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းႁႃၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် တီႈႁူင်းယႃသေ ယူတ်းယႃႁင်း ၵူၺ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်း ၸၢင်ႈလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵမ်ႈၼမ် တေမီးၵူၼ်းထၢမ်ၵၼ်မႃးဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇတင်း ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉၼႆႉ မၼ်းလုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃး တေတိတ်ႉၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းမဵဝ်းႁိုဝ်သေ ပဵၼ်မႃး ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉၵၼ်မႃးၵေႃႈ တေမီးၵူၼ်းတင်းၼမ် ၶႂ်ႈႁူႉၵၼ်မႃးယူႇ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉသေ ပေႃး ပဵၼ်မႃး သင်ၽႂ်ဢမ်ႇလုမ်းလႃးၶိုတ်းတၼ်းၸိုင် ၸၢင်ႈထိုင်သၢႆၸႂ်လူႉတၢႆၵွၼ်ႇ။ ပေႃးလၢတ်ႈဝႃႈ “ယုင်း” ဢိူဝ်ႈၼႆ ၵူႈၵေႃႉ တေႁူႉၸတ်းၵၼ်မႃး ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၶႆႈလိူတ်ႈတင်း ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉၼႆႉ လုၵ်ႉမႃးတီႈ “ယုင်းၶူပ်း” ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉသမ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်း ပဵၼ်ၵၼ်ၼမ်ႁႅင်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၾူၼ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊတင် လိူၼ် ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၼၢင်းသီၼူၼ်း မေႃလုမ်းလႃး ၵူၼ်းပဵၼ် တီႈႁူင်းယႃဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သပ်းလႅင်းလၢတ်ႈၼႄဝႆႉ လွင်ႈပဵၼ်မႃးတၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ – ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ၊ တေဢွၵ်ႇ ၾၢင်ႇႁၢင်ႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ တေလႆႈႁႄႉၵင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ် တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ် ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊတင်း လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊၼႆႉ တေမီးမႃး တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၶႆႈလိူတ်ႈတင်း ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တၢင်းပဵၼ်သွင်ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈပဵၼ်ၵိၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းတင်းသွင်ယဝ်ႉ။

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉၵွၼ်ႇ –

တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်တီႈၵူၼ်းလူင် တေပဵၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇၼႂ်းထိူၼ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ႁိူၼ်းယေး ၸမ်ထိူၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယူႇတီႈႁိူၼ်းသေ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈႁႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈယူႇ။ တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်ယဝ်ႉ တေ ၼၢၼ်းႁၢႆ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေပဵၼ်ၼၢဝ်ၸွမ်းဝၼ်း၊ ၼၢဝ်တွင်းၶိင်ႇ (ၶၢဝ်းယၢမ်း)။ ပေႃးႁူႉဝႃႈပဵၼ်ယဝ်ႉၸိုင် မႃးတီႈႁူင်းယႃၵမ်း လဵဝ် မေႃယႃၶဝ် တေၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း တၢင်းပဵၼ်ဢွၼ်တၢင်း ယွၼ်ႉဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉၼႆႉ မီးဝႆႉလၢႆမဵဝ်း။ သင်ဝႃႈ ပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉမဵဝ်းၼႆႉ မဵဝ်းၼၼ်ႉၼႆၸိုင် မေႃယႃၶဝ် တေပၼ်ယႃႈယႃၵိၼ်ႁႂ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း တေပၼ်ၵိၼ်တႃႇ 3 ဝၼ်း ပေႃးဢမ်ႇႁၢႆ တေၽိူမ်ႉထႅင်ႈ။

ႁိူၼ်းယေးၼႂ်းပႃႇထိူၼ်ႇ

သင်ဝႃႈ မီးၵူၼ်းႁူႉမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမေႃယႃ ၼႄႉၼမ်းႁႂ်ႈၵႂႃႇသိုဝ်ႉၵိၼ်ယႃႈယႃ သင်ဝႃႈ ယႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈမဵဝ်းမၼ်း ၸိုင် ၵိၼ်တၢၼ်ႇႁိုဝ်ၵေႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇႁၢႆလႆႈ သင်ဝႃႈ ၵိၼ်ယႃႈယႃလၢႆဝၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇႁၢႆ ပေႃးမိူၼ်ၼၼ် တေ ဢွၵ်ႇၾၢင်ႇႁၢင်ႈမႃး ၵတ်းသၼ်ႇႁႅင်း၊ တေဢူၼ်ႈႁႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးယဝ်ႉ။

ၵမ်းလိုၼ်းမႃး မႅင်းၼၢဝ်ၼူၵ်ႉၼႆႉ ၸၢင်ႈၶဝ်ႈၽႅဝ်ၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃႁဝ်းသေ ၸၢင်ႈယွင်ႈၵႂႃႇၵေႃႈမီး၊ ဢွၵ်းဢေႃႈႁဝ်း ၸၢင်ႈၵွႆၵႂႃႇသေ လူႉတၢႆၵႂႃႇၵေႃႈမီး ၼႆယဝ်ႉ။

တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼႆႉသမ်ႉ –

တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼႆႉသမ်ႉ တေလုၵ်ႉမႃးတီႈယုင်းလၢႆး။ ယုင်းလၢႆးၼႆႉသမ်ႉ တေဢွၵ်ႇႁူဝ်ၶမ်ႈႁူဝ်ၼႂ်။ ယုင်းလၢႆးၼႆႉ တေ ၸိူၵ်ႈယူႇတီႈလပ်းသိင်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁိူၼ်းယေး တီႈယူႇႁဝ်းၼၼ်ႉ သင်ဢမ်ႇမီးလူမ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလီ။ ၸွမ်းႁိမ်းႁိူၼ်းယေး ယုင်း လိူင်ႇၼမ်ၸိုင် တေၸၢင်ႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ။ တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼႆႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇၵိုၵ်းႁိူၼ်းယေး ၵမ်ႈၼမ်။

ၵူင်းၸၢၵ်ႈ ၸၢတ်ႈပၢၼ်ယုင်းလၢႆး

ၼၢဝ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼႆႉ တေတႄႇပဵၼ် ဢႃယု 5 ၶူပ်ႇ တေႃႇထိုင်ပေႃးထဝ်ႈ ပဵၼ်လႆႈၵူႈသႅၼ်း ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတီႈသုတ်းတႄႉ ယႃႇႁႂ်ႈယုင်းၶူပ်းႁဝ်း။ တႃႇတေႁ်ႈယုင်း ဢမ်ႇမီးၼၼ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ပေႃးၼွၼ်းၶၢဝ်းလႂ် ယူႇတီႈလႂ်ၵေႃႈ ယဝ်ႉ။ လူဝ်ႇလႆႈၵၢင်ပၼ်သုတ်းသေႇသေႇ ယႃႇႁႂ်ႈယုင်းၶႃးၶူပ်းႁဝ်း တေလႆႈၼုင်ႈပၼ် သိူဝ်ႈၶဵၼ်ယၢဝ်းမၢင်မၢင်ပၼ်၊ လူဝ်ႇလႆႈ ဝႆႉၽၵ်းတူ ႁူးလႅင်းႁဝ်း ႁႂ်ႈပၢင်ႇလီလီ ႁႂ်ႈလူမ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ယူႇသေႇသေႇ။ ၼမ်ႉဢၼ်မီးၼႂ်းၵွၵ်း၊ ၼႂ်းႁွင်ႈ၊ ၼႂ်းမၢၵ်ႇယၢင်ၵႃး ယွၵ်း ႁႂ်ႈထွၵ်ႇၼမ်ႉပႅတ်ႈ လၢင်ႉပၼ်မူတ်းမူတ်း၊ မွၵ်ႇမေႃႈၼမ်ႉႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လူဝ်ႇၵႆႉလၢႆႈပၼ် ၼမ်ႉၼႂ်းမၼ်းသေႇသေႇ ယႃႇႁႂ်ႈ မႅင်းလဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး ပေႃးဝႃႈ ႁဝ်းလၢႆႈၼႆၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈလၢင်ႉမူတ်းမူတ်း ယႃႇပေ ဢဝ်ၼမ်ႉၵွၵ်ႇၵႅၵ်ႇသေ လၢင်ႈပႅတ်ႈ ၸိူင်ႉ ၼၼ်ၵူၺ်း ၶႆႇမၼ်းၸၢင်ႈၸပ်းဝႆႉ။

ၼၢဝ်ၶႆႈလိူတ်ႈၼႆႉ မၼ်းတေၼၢဝ်ႁိုင် 10 ဝၼ်း သင်ဝႃႈ ႁဝ်းၼၢဝ်လႆႈ 2-3 ဝၼ်းၸိုင် မၼ်းတေၼၢဝ်ႁႅင်း၊ တွင်ႉၵႅၼ်းသေ ႁၢၵ်ႈ တေဢူၼ်ႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼၢဝ်ဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းပႆႇႁူႉဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်သင်သေ ယႃၵူၺ်းတီႈႁိူၼ်း မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ၵိၼ်ပၼ်ယႃႈယႃၼၢဝ် (ပႃႇလႃႇသီႇတႃႇမေႃး)။ ၵမ်းၼႆႉ ၼၢဝ်ႁိုင်မႃး 4-5-6 ဝၼ်းယဝ်ႉ မိူဝ်ႈတၢင်းၼႃႈ 2-3 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်း ဢမ်ႇၵိၼ်ပၼ်ၼမ်ႉဝႆႉ သမ်ႉႁၢၵ်ႈဢူၼ်ႈဝႆႉယဝ်ႉလႄႈပေႃးပဵၼ်ၼႆ တေၸၢင်ႈလိုမ်းတူဝ် (သျွၵ်ႉ) ပၢႆတိၼ်ပၢႆမိုဝ်းတေၵတ်း ယဝ်ႉ ၵေႃႈ တေဢူၼ်ႈႁႅင်းလႄႈ လိူတ်ႈၶူးၼင် တေၸၢင်ႈတူၵ်း/ တေၸၢင်ႈတႅၵ်ႇ။

ၵမ်းၼႆ သင်ဝႃႈ မႃးႁွတ်ႈထိုင်တီႈႁူင်းယႃယဝ်ႉ မေႃယႃၶဝ် တေၸႅတ်ႈပၼ် တေဢဝ်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ တႅၵ်ႈလိူတ်ႈၼၼ်ႉသေ မႃး တႅၵ်ႈ တီႈမိုဝ်းႁဝ်း ႁိုင်မွၵ်ႈ 5 မိၼိတ်ႉၸိုင် သင်ဝႃႈ တေမိုဝ်းႁဝ်းဢွၵ်ႇတုမ်ႇသီးသီးသေႃးသေႃးမႃးၸိုင် မၢႆထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်ၶႆႈ လိူတ်ႈဢွၵ်ႇယဝ်ႉ။

ပေႃးဝႃႈပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇယဝ်ႉ သင်မေႃယႃၶဝ်ထၢမ် ၼၢဝ်မႃးလၢႆဝၼ်းယဝ်ႉ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းတေလႆႈႁူႉ တွပ်ႇပၼ်လႆႈ မိူၼ် ၼင်ႇ ၼၢဝ်မႃး 3 ဝၼ်း 7 ဝၼ်းယဝ်ႉ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈၽွင်းၼၢဝ်ယူႇ လႆႈမႃး 7-8-9 ဝၼ်း တိုၵ်ႉဢမ်ႇမႃးႁူင်းယႃ ပဵၼ်လူမ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇတေမႃးၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈ ၶႂ်ႈယၢပ်ႇယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၶီႈဢွၵ်ႇလိူတ်ႈ၊ ႁၢၵ်ႈဢွၵ်ႇလိူတ်ႈ၊ တွင်ႉၵႅၼ်းႁႅင်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ထၢတ်ႈၼမ်ႉယွမ်းၵႂႃႇႁႅင်း လိူတ်ႈၵေႃႈယွမ်းႁႅင်းၼႆၸိုင် မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈမႆႈၸႂ်ႁႅင်းပူၼ်ႉယဝ်ႉ။  

သင်ဝႃႈ ၼၢဝ်လႆႈ 4-5-6 ဝၼ်း ပေႃးမႃးၸူးႁူင်းယႃၵမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈမေႃယႃၶဝ် ယႃပၼ်လႆႈ ပေႉမႅင်းမၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆတႄႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 7-8-9 ဝၼ်းၼႆႉ မၼ်းတေပဵၼ်ဝၼ်းယူႇလီမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ ၼႆႉပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ။

တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉတင်း ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼႆႉ လွင်ႈတိတ်းၸပ်းၵၼ်တႄႉ ငၢႆႈတင်းသွင်ယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ တေဢိင် တီႈၼိူဝ်ယုင်းဢွၼ်တၢင်း။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တၢင်းပဵၼ်သွင်ဢၼ်ၼႆႉ လႆႈမႆႈၸႂ်တင်းသွင်ယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇမႃးယႃ ထိုင်တီႈထိုင်တၢင်းမၼ်း ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇ မီးတၢင်းႁူႉ တႃႇတေလုမ်းလႃးမၼ်း သင်ႁဝ်းတိုဝ်တၼ်းသေ ယူႇတီႈႁိူၼ်းဢမ်ႇမေႃယႃ လုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ၵၼ် သိုဝ်ႉယႃႈ ယႃ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇမႃးၵိၼ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ယႃႈယႃ တီႈၵူၼ်းႁူႉၵူၼ်းႁၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈမေႃယႃသေ မႃးပၼ်ၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈမဵဝ်းမၼ်းၸိုင် မၼ်းတိုၼ်းလႆႈမႆႈၸႂ်တင်းသွင်မဵဝ်း ၸၢင်ႈထိုင်တီႈလူႉတၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉၵွၼ်ႇ။

သင်ဝႃႈ မႃးႁွတ်ႈထိုင်တီႈႁူင်းယႃယဝ်ႉ တေယူႇတီႈမေႃယႃၶဝ်သေ တေႁူႉလႆႈဝႃႈ ႁဝ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ၼၢဝ်သင် မေႃယႃၶဝ် တေၸတ်းပၼ်ယႃႈယႃ ႁႂ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းတၢင်းပဵၼ် တီႈဢၼ်ႁဝ်းပဵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ မေႃယႃၶဝ် တေႁူႉလီတီႈသုတ်း။

လၢႆးၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ – ၼၢဝ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ

သင်ပဵၼ်လႆႈ ႁိူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ယႃႇပေလပ်းသိင်ႇ ႁႂ်ႈပိုတ်ႇႁူးလႅင်းဝႆႉလီလီ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းႁိူၼ်းယေးႁဝ်း ယႃႇပေပၼ်ယိူဝ်ႈယႃႈ ႁုၵ်ႉ ႁႂ်ႈတီႇၽဵဝ်ႈပတ်းပႅတ်ႈ ႁႂ်ႈမူတ်းသႂ်။ ၼမ်ႉဢၼ်ၶင်ဝႆႉ ၼႂ်းၵွၵ်းၼႂ်းဢႅပ်ႇ မၢၵ်ႇယၢင်ရူတ်ႉယွၵ်း ၵွၵ်းယွၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေ လႆႈလၢင်ႉပႅတ်ႈ ၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈမူတ်းမူတ်း။ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇလၢင်ႉဢမ်ႇၽဵဝ်ႈၸိုင် တေဢွၵ်ႇမႃးမႅင်းလဵတ်း၊ တေပဵၼ်မႃးယုင်းသေ တေမႃးၶူပ်းႁဝ်းသေ တေၸၢင်ႈပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇလႄႈ ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉၵႂႃႇ။

ဢၢင်ႇၼမ်ႉၶၢင်ႉၶမ်

သင်ဝႃႈ ၼၢဝ်မႃးယဝ်ႉ ၼၢဝ်ယွၼ်းသင်ၵေႃႈယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း တီႈႁူင်းယႃၵမ်းလဵဝ် တေလႆႈႁူႉဝႃႈ ႁဝ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ၼၢဝ်သင်။ သင်ဝႃႈ မေႃယႃၶဝ်ႁူႉသေ တေလႆႈၵိၼ်ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၵႂႃႇလႆႈၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ သင်ႁဝ်းၶႃႈ ယူႇတီႈႁိူၼ်းႁင်း ၵူၺ်းသေ ဢမ်ႇမႃးၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းၸိုင် တေဢမ်ႇႁူႉလႆႈဝႃႈ ႁဝ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်သင် ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်ႁဝ်းၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈၵႅၼ်ႇၶႅင်ဝႆႉယူႇတႃႇသေႇ ၼင်ႇႁိုဝ် တေႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ႁဝ်း ႁႂ်ႈၵိၼ်ပၼ် ဢၼ်မီးဢႁႃႇရပၼ်မၼ်းၼမ်ၼမ်သေ တေလႆႈလိုဝ်ႉပၼ်လီလီ။

ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၵူၼ်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 30 ၵေႃႉ

ၸွမ်းၼင်ႇ တီႈလႆႈႁူႉသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ တီႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ မီး 11 ၵေႃႉ၊ လၢင်းၶိူဝ်း 9 ၵေႃႉ၊ မိူင်းပၼ်ႇ 14 ၵေႃႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပဵၼ်ၸိူဝ်း ၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်ႁႅင်း။

ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းတႄႉ ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇထိုင်ဝႃႈ

ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းၽူၼ်လႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼၢဝ်ၼႆႉ ၼမ်လႄႈ မၼ်းမီးယႃႈယႃမၼ်းယူႇ ပေႃးပဵၼ်မႃးယဝ်ႉ လူဝ်ႇမေႃႁူႉ ၾၢင်ႇႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်မဵဝ်းႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၼႆ ဢဝ်မႃးတီႈႁူင်းယႃၵမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇၼၼ် တီႈ ႁွင်ႈယႃ (ဆေးခန်း) ၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ႁႂ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈၼႂ်းမိုဝ်းမေႃယႃ ဢၼ်တႄႉမၼ်း ယိုင်ႈၶႅၼ်းလီ။

ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ႁႂ်ႈထွမ်ႇပၼ်ၶၢဝ်ႇပၼ်ငၢဝ်းတႃႇသေႇ ၶၢဝ်းလႂ်ယၢမ်းလႂ် ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်သင် ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းႁဝ်းပဵၼ်ႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းႁိူၼ်းယေးႁဝ်းပဵၼ်ႁႃႉ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ တေႁႂ်ႈမေႃလၢတ်ႈၼႄပိူၼ်ႈ ၶိုၼ်း ႁႂ်ႈမေႃသင်ႇသွၼ်သပ်းလႅင်းၼႄပိူၼ်ႈၶိုၼ်း။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႊလၢၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽူႇၵွၼ်းယႃႈယုင်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႊလၢၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽူႇၵွၼ်းယႃႈယုင်း ၵႅတ်ႇၶႄတၢင်းပဵၼ်

ပေႃးႁူႉဝႃႈၼၢဝ် ၶိင်ႇၼႆႉၶၢဝ်းၼႆႉၸိုင် တိုၼ်းမႃးတီႈႁူင်းယႃသေ မေႃယႃၶဝ် တေၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈ ပိူၼ်ႈတေ ၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ႁဝ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ပဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ပိူၼ်ႈဢဝ်ၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃယဝ်ႉ ဢၼ်ၵူၼ်းၵိုတ်းတီႈႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶဝ် တေႁူမ်ႈႁွမ်းမိုဝ်းတင်းႁဝ်းၶႃႈသေ တေဢဝ်ယႃႈယႃ မိူဝ်းပဝ်ႇပၼ် ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းႁိူၼ်းယေးႁဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေဢဝ်ၼမ်ႉယႃႈၶႃႈမူင်ႈမႅင်းယုင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်းသိတ်ႇပႅတ်ႈ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈႁွမ်းပၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ဢိတ်းၼိုင်ႈ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် ႁႂ်ႈႁဝ်းႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီသေ မိူဝ်ႈပိူၼ်ႈမိူဝ်းၸႅတ်ႈသေးပၼ် တီႈ ႁိူၼ်း သင်ပိူၼ်ႈဝႃႈ လူဝ်ႇယူႇသၢင်ႈၸိူင်ႉၼႆ။ ႁိူၼ်းၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈယူႇပၢင်ႇ မိူၼ်ၼႆ မိူၼ်ၼၼ်။  ၼမ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈၸႅတ်ႈ ဢိူဝ်ႈ လူဝ်ႇလႆႈလၢႆႈဢိူဝ်ႈ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼမ်ႉၼႂ်းဢုမ် ဢၼ်ၶင်ဝႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႅတ်ႈ ဢမ်ႇမီးႁူႉၽုတ်ႇမၼ်းၸိုင် ပိူၼ်ႈတေဢဝ်ယႃႈယႃမိူဝ်းသႂ်ႇပၼ် ၼႂ်းၼမ်ႉၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ်သေ ႁဵတ်းပၼ်ႁဝ်း။

ၼႂ်းပွၵ်ႉႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် ထုၵ်ႇလီတူၺ်းထိုင်လုမ်းလႃးၵၼ် ႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁဵတ်းၸွႆႈဢိူဝ်ႈ ယုမ်းႁုၵ်ႉႁႅင်းၼႃႇ ယဝ်ႉ လူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ်မိူဝ်းၸွႆႈပတ်းၽဵဝ်ႈပၼ် မိူဝ်းတူၺ်းပၼ်ၵၼ်။ ၵူၼ်းပွၵ်ႉၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈတူၺ်းၵၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ လူဝ်ႇ လႆႈတူၺ်းၵၼ် လူဝ်ႇပဵၼ်ၽွၼ်းလီ တႃႇၶိင်ႇၶၢဝ်းၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး တေပဵၼ်လွင်ႈဢုၼ်ႇၸႂ်ႁဝ်းႁႃးၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း