Sunday, October 1, 2023

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ယၢပ်ႇၸႂ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ့်လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်

Must read

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၸမ် 300 မႃးယူႇၵိၼ်ၼွၼ်း ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇလွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉလႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်း။

Photo : ႁၢင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရိႁိတဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း

ၸဝ်ႈၶူးၶၼ်ႇတီႇၸႃႇရ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်တႄႉၵေႃႈပဵၼ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈဝႃႈ ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ပၼ်ႁႃလူင်မၼ်းယဝ်ႉၶႃႈဝႃႈၼႃ ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၼႆႉသမ်ႉၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၶဝ် ယူႇသဝ်းၵိၼ်ၼွၼ်းၼႂ်းမၼ်း လႄႈၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ်ၵေႃႈလႆႈၶိုင်ႈၶဝ်ႈၽၵ်းၼိုင်ႈဝၼ်းသၢမ်တႃႇ ၵူၼ်းႁဝ်း တၢင်းမူတ်းၼႆႉၵေႃႈ တေမီးယူႇ(270)ပၢႆပႃးတင်းမေႃသွၼ်ၶဝ်။ ဢၼ်ပဵၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်လႄႈ တင်းထူဝ်ႇလိူင်ၼႆႉတႄႉ ယၢပ်ႇၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈၼိုင်ႈဝၼ်းသၢမ်တႃႇၼႆႉတႄႉႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ်လႆႈတူမ်ႈႁုင်လဵင်ႉၵၼ်ၵူႈဝၼ်း ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈမၼ်း ပုၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်သမ်ႉမိူၼ်ၼင်ႇပပ်ႉပဝ်ႇ၊ ၵမ်ၸိုမ်းၵမ်ႁႅင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ယႃႈယႃၸိူဝ်းၼႆႉၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းဢေႃႈ ” -ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပႆႇယဝ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းၼႆၸိုင် တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ပူင်သွၼ် ပူၵ်းပွင်ပၼ်။ သင်ဝႃႈမီး ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းႁႃလၢႆးတၢင်း ၵပ်းသိုပ်ႇတၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်းသေ ႁႃပၼ် scholarship  ပႃးၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူးၶၼ်ႇတီႇၸႃႇရ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢၼ်ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ်ႁဵတ်းယူႇၼႆႉၵေႃႈမၼ်းပဵၼ်တႃႇၵမ်ႉထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း။ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ လွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းႁဝ်း ၼႆၵေႃႈတေလႆႈဝႃႈတိူဝ်းတွၼ်းမႃးယူႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းမၢင်ၵေႃႉ ဢၼ်ၶဝ်လႆႈယဝ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းၵႂႃႇၵေႃႈမီး ၵမ်ႈၽွင်ႈၸိူဝ်းယဝ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းၵႂႃႇသေ မီးၽိင်ႈ ယၢမ်ႈလီၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသမ်ႉမီးတၢင်းၶတ်းၸႂ်မေႃၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဝႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ (scholarship) သေသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉသိပ်းသွင်ၵေႃႈမီးဢၼ်လႆႈႁပ်ႉသေၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ၵေႃႈမီးယူႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈပဵၼ် ၼမ်ႉတွၼ်း ၽွၼ်းလီမၼ်းၵႂႃႈၼေႃႈ။ ႁႂ်ႈပေႃးပဵင်းၸႂ်ၼႆတႄႉၵေႃႈဢမ်ႇပဵင်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၺ်းၼႃႇလႆႈဝႃႈပဵၼ်ပီႇတိႁူမ်ၸူမ်းၼၼ်ႉၼႃႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇသွၼ်မႃးမိူဝ်ႈပီ2018 ။ လႆႈ ပိုတ်ႇႁပ်ႉ သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢ င်ႇ ၸိူဝ်းပေႃႈမႄႈဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈလႄႈ မီးတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇတိုဝ်ႉတၢင်း ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း