NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 2 ပီ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်

0

ဝၼ်းတီႈ 15/10/2017 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8 ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 2 ပီ။ ၽွၼ်းလီၽွၼ်းၸႃႉ လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး သမ်ႉပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ။ ၶၢဝ်းတၢင်း NCA 2 ပီ လွင်ႈလီၸႃ့ လွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းမီးသင်။

ၼၢင်းဝႃႇၼူႉ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း SNDP ထတ်းသၢင်လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ- ၽွၼ်းလီဝၢႆးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝဵင်း လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈတူင်ႉၼိုင် ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၸတ်းပၢင်ပၼ်တၢင်းႁူႉပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႃးလႆႈလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း၊ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈလူတ်းယွမ်းမႃး။

ၽွၼ်းၸႃႉဝၢႆးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA သမ်ႉၼႂ်း NCA ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းၵေႃႈပႃး ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈပႃး၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈပႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးမႃးဢုပ်ႇၵၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးၸႅင်ႈလႅင်းၵၼ်၊ ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉမၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ မီးမႃးပၼ်ႁႃၼႃႈလိၼ်။ ပေႃးၸုမ်းတႆးတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁႃလွင်ႈႁႃတၢင်းသေၶတ်းၶႂၢင်ၸွမ်းႁႄႉႁၢမ်ႈယူႇတႃႇသေႇ။ လွင်ႈၼႆႉထတ်းႁၼ်ဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ NCA လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်လွင်ႈၼႆႉတႆးႁဝ်းထုၵ်ႇလီဝႆႉၾၢင်ႉသတိၵႂႃႇ။

တႃႇ NCA ပေႃးတေမၼ်ႈၵိုမ်းယိုၼ်းယၢဝ်းလႆႈၼၼ်ႉ တင်းသွင်ၾၢႆႇလူဝ်ႇလႆႈသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵူၼ်းႁဝ်းႁႂ်ႈတူဝ်ႈတၼ်းယူႇတႃႇသေႇ၊ ပေႃးၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယွၼ်းမႃးတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၵမ်းလဵဝ်။

ဢၼ်ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတႄႉဝႃႈ ပေႃးႁဝ်းဝူၼ်ႉဝႃႈၸင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းလုမ်းမၢၼ်ႈ၊ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼႆယူႇတိၵ်းတိၵ်းၸိုင် ပေႃးပိူၼ်ႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ၊ ၸႂ်ႉလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇမေႃးလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ၊ ဢမ်ႇႁူႉပၵ်းပိူင်ပိူၼ်ႈၸိုင် ႁဝ်းတူၵ်းသုမ်းပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ပၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း လွင်ႈပၢႆးပၺ်ၺႃၼႆႉၼမ်ၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ။

ၼၢင်းၵေသီ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် တွၼ်ႈတႃႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸုမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငႃႇငမ်းယဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း (EPRP) ထတ်းသၢင်လၢတ်ႈဝႃႈ – ၽွၼ်းလီဝၢႆးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယဝ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵႂႃႇမႃးငၢႆႈလူမ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်း၊ ထၢင်ႇႁၢင်ႈၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း၊ ပၢင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၽွၼ်းၸႃႉမၼ်းသမ်ႉယင်းတိုၵ်ႉမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ယူႇ၊ ပေႃးမီးပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၶၢမ်ႇၸၢၵ်ႇမၼ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇထၢင်ႇႁၢင်ႈၵတ်းယဵၼ်လႆႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တင်းသွင်ၾၢႆႇ ထုၵ်ႇလီၵႆႉႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်။

လွႆၶမ်းပၢင်ႇ – ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ-ဝၢႆးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယဝ့် ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ပီၼႆ့ ၽွၼ်းလီတႃႇၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈတႆးတႄ့ ပႃႇတီႇ တပ့်သိုၵ်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း မီးတိုဝ့်တၢင်းႁူမ်ႈသၢင်ႈ တူင့်ၼိုင်လႆႈ ၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်း ၵူၼ်းမိူင်းမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ၊ မီးသုၼ်ႇႁူပ်ႉထူပ်း သပ်းလႅင်းၶၵ်ႉတွၼ်ႊၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်လႄႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈၸႂ် ပွင်ႇၸႂ်လီ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ လူတ်းပွႆႇပၼ် မၢႆမီႈ 17/1 ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း -လွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းတႄ့ ပၢင်ၵုမ်လူင်ငမ်းယဵၼ်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ သိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇၼၼ့်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ၶိုပ်ႈၼႃႈၶိုၼ်ႈသင့်သင်မႃး လိူဝ်သေၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း 8 ၸုမ်းယဝ့် ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇပႆႇသိုပ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလႆႈထႅင်ႈ။

-ဝၢႆးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းယဝ့်ၵေႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈယူႇတင်းၼမ် ၵမ်ႈၽွင်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵၼ်ယဝ့် သေတႃ့ တင်းတပ့်မတေႃႇၶဝ် တိုၵ့်သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း။

-ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းၼႂ်းၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆ့ ယင်းတိုၵ်ႉထုၵ်ႇၺႃးပေႃ့ထုပ့်တီ့ၺွပ်း မၢပ်ႇမႂ်မၢႆမီႈ 17/1 ။

-ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ့်ၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ပႆႇမီးသုၼ်ႇၸတ်းႁဵတ်း တိုၵ့်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁၢင်းႁႅၼ်းၵူၺ်း။ သင်ၸိူဝ့်တေလႆႈႁဵတ်းၵေႃႈ မီးလွင်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈ တေလႆႈႁဵတ်းၼႃႈတီႈ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈတပ့်မတေႃႇၶဝ်တမ်းဝၢင်း။

-ပၢင်ၵုမ်ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ့်ႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး ထုၵ်ႇၺႃးႁႄႉႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းမိူင်း ၼွၵ်ႈမိူင်း။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူဝ်ႇပိုတ်ႇပၢင်ႇလူင့်လႅင်းၼႄၽႅၼ်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၸႅင်ႈလႅင်း လူဝ်ႇပိုတ်ႇတိုဝ့်တၢင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸႅၵ်ႇၽႄ ႁႂ်ႈၵူႊမူႇၵူႊၸုမ်းႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလႆႈ လႄႈ မူၼ့်မႄးယူင့်ၶၢပ်ႈပိူင် NCA ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်တင်းလၢႆလႆႈၸႂ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ။

-ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထုၵ်ႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်းဢွၼ်တၢင်း တပ့်မတေႃႇၵေႃႈလူဝ်ႇမီး ၵၢင်ၸႂ်ယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ်ၼိူဝ်လွင်ႈၶွင်ႈၶမ် NCA ။

-ၾၢႆႇၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ့်ၵေႃႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈမူၼ့်မႄးယူင့်ၶၢပ်ႈ NCAသေယဝ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶေႃႈမုလ်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း၊ ဢုပ်ႇႁႂ်ႈလႆႈဢၼ်မႅၼ်ႈငၢမ်ႇတင်းယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်း လူၺ်ႈလၢႆးဢမ်ႇတုမ့်တိူဝ့်လူ့သုမ်းၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။

-ပေႃးဢဝ်တူဝ်ထူပ်းႁၼ်ၼႃႈၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီၼႆ့ဝႃႈၼႆၸိုင် NCA ၼႆ့ ၽွၼ်းၸႃ့ၼမ်လိူဝ်ၽွၼ်းလီ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ဢမ်ႇၶိုပ်ႈၼႃႈလႆႈ ယူင့်ၶၢပ်ႈ NCA ၼႆ့တိုၼ်းတေလႆႈမူၼ့်မႄး ဢမ်ႇၼၼ်တႅမ်ႈၸၼ်မၵ်းမၼ်ႈယူင့်ၶၢပ်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇ။

-ၸွမ်းလူၺ်းမၢႆမီႈလၵ်းမိူင်း 2008 ဢမ်ႇၵႄႈလႆႈလွင်ႈၶွင်ႈၶမ် တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းမႃးလၢႆးတၢင်း NCA သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မႃး..။ ပေႃးတူၺ်းၶိုၼ်းလၢႆးၵႂႃႇ NCA သမ်ႉ ႁဵတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းမႃးၶိုၼ်းၵႂႃႇမီးတႂ်ႈလၵ်းမိူင်း 2008 ။

-တႃႇတေမူၼ့်မႄး ဢမ်ႇၼၼ် တႅမ်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇယူင့်ၶၢပ်ႈ NCA ၼၼ်ႉ လိုမ်းပႅတ်ႈလၵ်းမိူင်း 2008 ၵႅပ့်ၼိူင်ႈသေ ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတႅမ်ႈၸၼ်မၵ်းမၼ်ႈ လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ။

-ၼၼ့်ၸင်ႇၸုမ်းၸိူဝ်းဢၼ်ပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းတင်းသဵင်ႈတေၶဝ်ႈပႃးမႃးလႆႈ၊ လွင်ႈယႂ်ႇသုတ်းတႄႉတပ်ႉမတေႃႇ လႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေဢမ်ႇလႆႈၸႅၵ်ႇၽႄၸုမ်းၼၼ့်ၸုမ်းၼႆ့၊ တေဢမ်ႇလႆႈပႃးၼႆ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈတေပဵၼ်လွၵ်းလၢႆးလီ တႃႇၶၢမ်ႈပူၼ့်လႆႈလွင်ႈၶွင်ႈၶမ် NCA ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here