ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ထတ်းသၢင်ၽွၼ်းလီ ၽွၼ်းၸႃႉ NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 2 ပီ

0

(1) ၽွၼ်းလီၽွၼ်းၸႃႉ မီးၵိုၵ်းၵၼ်၊ ပေႃးၼိူင်းၵၼ်တူၺ်းၸိုင် တေလႆႈဝႃႈ ၽွၼ်းလီ ၼမ်ယူႇ။ ၽွၼ်းလီမၼ်းမီးယူႇလၢႆဢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ပူတ်းပၼ် မၢႆမီႈၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ (Unlawful Association Act) ပၼ်RCSS ၊ လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ပဵၼ်ၶၵ်ႉပဵၼ်တွၼ်ႈ၊ ၵၢၼ်တိုၵ်းၵၼ် လူတ်းယွမ်းလူင်းတင်းၼမ် ပေႃးတႅၵ်ႈတူၺ်း မိူဝ်ႈပႆႇၵိုတ်းတို်ၵ်း၊ လႆႈပိုတ်ႇလုမ်း ၵပ်းသၢၼ်၊ လႆႈပိုတ်ႇ လုမ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းမိူင်း၊ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ တၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်း၊ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈလႄႈ မူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ်ပၼ် ၵူၼ်းၸပ်းတိတ်းယႃႈ၊ မီးတိုဝ်ႉတၢင်း ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တႆးၶိုၼ်ႈမႃးသေ လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU)၊ လႆႈဢွၵ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၼွၵ်ႈမိူင်း လၢႆလၢႆမိူင်း၊ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈၼမ်းၸိုင်ႈမိူင်း၊ ၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်း၊ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၵုမ်းၵမ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၽွၼ်းၸႃႉၵေႃႈမီး မိူၼ်ၼင်ႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်သေ ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈၼႃႈတီႈ မုၵ်ႉၸုမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၵုမ်းၵမ်၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸုမ်း EAOs ပဵၼ်ၵႂႃႇသၢမ်မူႇသၢမ်ၸုမ်း၊ ငိုၼ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် တႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလတ်းၽၢၼ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယဝ်ႉ ၸင်ႇၸၢင်ႈပၼ် ၸုမ်း EAOs ။ ၶေႃႈလႆႈၸႂ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း၊ ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် လႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈ။ မီးသုၼ်ႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၼႆသေတႃႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉယူႇၾၢႆႇပေႉပုၼ်ႈသေ ၵႅဝ်ၵၢၼ်၊ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA သေတႃႉ မၢင်တီႈပၢင်တိုၵ်း တိုၵ်ႉမီးယူႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်း မၢင်တီႈၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ သိုၵ်းသိူဝ်ယူႇ၊ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ပေႃးဢဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ် (Process) ဝႃႈၸိုင် မီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈၼႃႈသေတႃႉ ပေႃးဢဝ် လွၼ်ႉမွၼ်းၽွၼ်းလီ(Results) ဝႃႈၸိုင် ယင်းပႆႇႁၼ်မီးသင်။

(2) ၵူႈၾၢႆႇလူဝ်ႇမီးၸႂ်ၵႂၢင်ႈတေႃႇၵၼ်၊ လူဝ်ႇမီးၸႂ်သိုဝ်ႈယူဝ်းပူင်ႇသႂ် ၶႂ်ႈႁဵတ်း ငမ်းယဵၼ်တႄႉတႄႉ၊ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ တေလႆႈတဵမ် 100% ၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ၊ တေၵႃႈလႆႈ ယွၼ်ႇယၢၼ်းၶဝ်ႈႁႃၵၼ်၊ တေလႆႈဢဝ် ပုၼ်ႈပၢင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းပဵၼ်ယႂ်ႇ၊ ယႃႇပေမီးၸႂ်ၶႂ်ႈပေႉပုၼ်ႈ ၵၼ်ၵူၺ်း၊ ပေႃးတပ်ႉမတေႃႇတေသိုပ်ႇယိပ်း မူႇငမ်းယဵၼ် (6)ၶေႃႈ ၶွင်မၼ်းယူႇမၼ်ႈတိုင်ႈတို်င်ႈၸိုင် တေဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်၊ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ၵေႃႉလဵဝ်၊ ၸုမ်းလဵဝ်ႁဵတ်းၸိုင် တေဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ် လီပိုတ်ႇပၼ် ႁႂ်ႈၵူႈၸုမ်း လႆႈၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉလႄႈ ၸႂ်ႉလၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼိူဝ်ၽိူၼ်သေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၼ်၊ ၸႂ်ႉလၢႆးႁႅင်းသိုၵ်းသေ ၵႄႈပၼ်ႁႃၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်၊ ဢမ်ႇၵႄႈလိတ်ႈလႆႈၼႆၼၼ်ႉ တူဝ်ထူပ်း ၼႂ်းပိုၼ်းမီးမႃး ၸမ် (70)ပီႊယဝ်ႉ။ တေႃႈလဵဝ် ဢမ်ႇဝႃႈၾၢႆႇ EAOs ဢမ်ႇဝႃႈ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၶိုၼ်းမႄးထတ်းၵၢၼ်ၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် NCA လႄႈ ထတ်းသၢင် ၶိုၼ်း ၼိူဝ်ယူင်ႉၶၢပ်ႈၵၢၼ်မိူင်း (FPD) ယူႇ၊ ပေႃးမူၼ်ႉမႄး လႆႈယူင်ႉၶၢပ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃး သၢင်ႇထုၵ်ႇၵူႈၾၢႆႇ ႁႂ်ႈၵူႈၾၢႆႇယွမ်းႁပ်ႉ ႁၼ်လီၸိုင် ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ တေၸၢင်ႈသိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ လႆႈယူႇ။ တႃႇၵူႈၾၢႆႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တပ်ႉမတေႃႇ လူဝ်ႇပိုတ်ႇၽၵ်းတူဝႆႉပၼ်။

(3) လၢႆးၵႂႃႇ NCA ၼႆႉ ယွၼ်ႉမၼ်းပႆႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈလႄႈ တေႃႈလဵဝ် ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ လႆႈၵိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း (Pause) ၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈ။ တင်ႈတႄႇပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း (2) ၼႂ်းလိူၼ်မေႊမႃးၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်း EAOs ယင်းပႆႇၸၢင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈၼႆႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ၊ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်း ပေႃးၸမ် (5)လိူၼ်ယဝ်ႉ။ လၢႆးလီသေပိူၼ်ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တပ်ႉမတေႃႇ လႄႈ ၸုမ်း EAOs တင်းသဵင်ႈ ဢမ်ႇဝႃႈ PPST ဢမ်ႇဝႃႈUNFC ဢမ်ႇဝႃႈ FPNCC လူဝ်ႇမႃး ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လူင်ႉလူင်ႉလႅင်းလႅင်း ၵူၺ်းၶႃႈယဝ်ႉ၊ ယႃႇပေဝႆႉ ၶေႃႈဝဵၼ်ႉလူင်ႈၼႃႈ (Precondition) သင် သေပိူင်၊ ဢဝ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပဵၼ်ယႂ်ႇ၊ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်လၵ်း၊ ဢဝ်သုၼ်ႇႁူမ်ႈ ပဵၼ်ပိူင်လူင် လႄႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း တေပဵၼ် လၢႆးၵႄႈၶႆ ဢၼ်လီသေပိူၼ်ႈ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here