ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ဝၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၶွပ်ႈတဵမ် 2 ပီ (ၵဵပ်းထွၼ်ပိၼ်ႇတႅမ်ႈၾၢႆႇတႆး တွၼ်ႈ NCA ဝႆႉၵူၺ်း)

0

ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တီႈလႂ် ပၢင်ၵႅဝ်ႈတီႈလႂ်ၵေႃႈ တေၵႆႉလႆႈငိၼ်း ၶႃႈႁဝ်းလၢတ်ႈလွင်ႈ NCA ယူႇတႃႇသေႇ၊ လွင်ႈလႆႈ လၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ (1) လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼႆႉပဵၼ်ပိုၼ်ႉထၢၼ်ၵၢၼ်မိူင်း လမ်ႇလွင်ႈတႃႇ ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ်။ (2) ဢမ်ႇၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် လွင်ႈၼႆႉသေ ဢမ်ႇၼၼ် သဵင်ၵွင်ႈတိုၵ်ႉတႅၵ်ႇယူႇၼႆၸိုင် ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းယူႇၵူႈလွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈဝၢင်းၸႂ်၊ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇၶိုၼ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူၺ်း။ (3) ၶေႃႈလႆႈၸႂ် ၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႉလဵဝ် ၸုမ်းလဵဝ် ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉ၊ ဢိင်ဢဝ်ၶေႃႈမုလ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေ တပ်ႉမတေႃႇ(သိုၵ်းမၢၼ်ႈ) ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉ ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပႆႇယၢမ်ႈမီးမႃး ဢၼ်ပႃးၵူႈၾၢႆႇ ၵူႈပႃႈသေ ႁဵတ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်၊ လႆႈၸႂ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။ NCA ၼႆႉ ပဵၼ်တီႈတင်းလၢႆလႆႈၸႂ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင် လူၺ်ႈ လွၵ်းပိူင်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ယဝ်ႉ ၶႂ်ႈၸီႉၸမ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။ ၵွပ်ႈၼၼ် လွင်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သၢင်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်း ၼႂ်း NCA ၼႆႉ လႆႈဝႃႈ ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် လူၺ်ႈ လွၵ်းပိူင်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေသီႊ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ မုင်ႈမွင်း ၽွၼ်းပၢင်ႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းသေ လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉၼႆ ၶႂ်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၼ် ပိူင်ပိုၼ်ႉထၢၼ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ်ပႃး ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ – “ တႃႇႁူမ်ႈၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မီးလွင်ႈႁပ်ႉႁွင်းတဵမ်ထူၼ်ႈ တေဢဝ်ပိုၼ်ႉထၢၼ် ၾႅတ်ႊတရႄႊ တီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ဢၼ်မီးသုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းႁင်းၶေႃ၊ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း၊ လွင်ႈတီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ပဵၼ်လွၼ်ႉၵႅၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ၼမ်ႉၸႂ်ပၢင်လူင် ၼၼ်ႉသေ မုင်ႈမွင်း တႃႇႁႂ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမ်ႇတႅၵ်ႇဢမ်ႇယၢႆႈ၊ လွင်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇတႅၵ်ႇဢမ်ႇယၢႆႈ လႄႈ ဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ၵႅၼ်ႇၶႅင်မၼ်ႈၵိုမ်း” – ၼႆသေ တေလႆႈႁၼ် ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တႃႇလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၵႅၼ်ႇၶႅင်မၼ်ႈၵိုမ်းၼၼ်ႉ – တေလႆႈဢဝ်ပိုၼ်ႉထၢၼ် ဢၼ်ၵၢင်ၸႂ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တင်းလၢႆၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉပဵၼ်လၵ်းသေ တေလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းဢၼ် တင်းလၢႆၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ဢၼ်တတ်းမၵ်းဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယူႇသဝ်းဝႆႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈဝႃႈ လႆႈၸႂ်ၵိုတ်းၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃးပိူင်လဵဝ် ယင်းမီးလွၼ်ႉၵႅၼ်ၵႂၢမ်းမၢႆ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ တေလႆႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈပႂ်ႉပႃးသင်၊ တေလႆႈသင်၊ သုၼ်ႇလႆႈ ႁဝ်းၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈတိုဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ၵေႃႈပႃးဝႆႉၼႂ်းၼၼ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼၼ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းလၢႆ လႆႈၸႂ်တႅပ်းတတ်းဝႆႉဝႃႈ တေၵေႃႇတင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊတရႄႊ တီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်း ယိုၼ်ႈယွၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ၵေႃႇတင်ႈ မိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊတရႄႊ တီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ၼၼ်ႉသေ ယင်းမီးၵႂၢမ်းထၢမ်ဝႃႈ ၾႅတ်ႊတရႄႊ ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႆထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။ ၾႅတ်ႊတရႄႊ ၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ တေလႆႈႁၼ် တမ်းဝၢင်းၼႄ တႅၵ်ႇလႅင်း ၼႂ်းၶေႃႈႁႅၵ်ႈၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်၊ ၵေႃႇတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊတရႄႊ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ဢၼ်မီးၶေႃႈႁပ်ႉႁွင်း သုၼ်ႇလႆႈၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ၊ သုၼ်ႇလႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၽဵင်ႇပဵင်း လႄႈသုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းႁင်းၶေႃ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ် ပိူင်ၾႅတ်ႊတရႄႊ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႂ်ႈလႆႈ၊ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပိူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီ တွၼ်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၶႂ်ႈၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊတရႄႊ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တႃႇတေလႆႈမႃး လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈပႂ်ႉပႃးတိုဝ်းၵမ်သင်၊ လွင်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တြႃးလေႃးၵ လူင်ၼႆႉၵေႃႈ တိုၼ်းထုၵ်ႇလႆႈပႂ်ႉပႃး လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၽဵင်ႇပဵင်း ပဵၼ်ထမ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်းလူင်သၢမ်ယိူင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၽွၼ်းလီ တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၽွၼ်းလီမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈပႂ်ႉပႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပုၼ်ႈၽွၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းသင်၊ သုၼ်ႇလႆႈႁဝ်းတေလႆႈသင်၊ တႃႇလႆႈလွင်ႈမုင်ႈမွင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႄၼမ်ႉၼႄတူဝ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ တေပႆၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း လွၵ်းပိူင်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ၊ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းလၢႆးၵတ်းယဵၼ်၊ ၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ လွၵ်းလၢႆး “ၽွၼ်းပၢင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းသေ ၵေႃႇသၢင်ႈၵႂႃႇ” ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း တၵ်းတေလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်လူင် ဢမ်ႇလူဝ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၸုမ်းဢၼ်လၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ၵေႃႈတိုၵ်ႉမီးယူႇ။

လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼႆႉ ပေႃးဢဝ် ၼႃမ ၸိုဝ်ႈသဵင်ဝႃႈ ပဵၼ်လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ၵိုတ်းယိုတ်းၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃးၵၼ် ဝႃႈၼႆသေတႃႉ လွၼ်ႉၵႅၼ်မၼ်းၵႂၢင်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ၊ လိုၵ်ႉလမ်ႇလိူဝ်ၼၼ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် တိုၼ်းတေလႆႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းယဝ်ႉ ၶႃႈၶႂ်ႈလၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼၼ်ႉ ႁႄႉဝႆႉ၊ ၵင်ႈဝႆႉ၊ ဢိုတ်းႁႅတ်ႉဝႆႉ သုၼ်ႇလႆႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးသေတီႈ၊ ပၼ်လႆႈၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ပၼ်ဝႆႉသုၼ်ႇလႆႈ ယူႇၼႆၼၼ်ႉတေလႆႈႁၼ်ယူႇ၊ လွင်ႈၼႆႉ ပေႃးဝႆႉမၢင်ဝၢင်းႁဵဝ်ႇ ၼိူဝ်ၼႆႉၸိုင် မိူၼ်ၵၼ်တင်း သၢၼ်ၶတ်း ပိူင်ၾႅတ်ႊတရႄႊမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၶႂ်ႈလႆႈ၊ သၢၼ်ၶတ်းပိူင် ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးသိုပ်ႇ- ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ ၽႂ်ၵေႃႈၶႂ်ႈႁဵတ်းၸဝ်ႈႁဵတ်းၸွမ် ယူႇႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းတႄႉ တေလႆႈမၵ်းမၢႆပဵၼ် ၽူႈဢၼ် ၵွင်လင်သၢၼ်ၶတ်းၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here