Wednesday, June 19, 2024

ၶလိပ်ႉ ဢွၼ်ႇယိင်းမိူင်းယႆ ထုၵ်ႇလူလၢႆၵၼ်ႉၸၼ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈပီၵၢႆ 2022

Must read

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢွၼ်ႇယိင်းမိူင်းယႆ ၵေႃႉထုၵ်ႇ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် လူလၢႆၵၼ်ႉၸၼ် ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းၼိူဝ်သိုဝ်ႇ ဢွၼ်ႊလၢႆႊသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃးတူၵ်းၸႂ်ၵႂႃႇမူတ်းၼၼ်ႉ လွင်ႈတၢင်းမၼ်း ပဵၼ်မိူဝ်ႈပီ 2022 ပူၼ်ႉမႃး၊ ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵုမ်းၶင်ၶွၵ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၽူႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်းပိူင်ပဵၼ်ၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၼၢင်းယိင်း ထုၵ်ႇလူလၢႆ
Photo by – Online/ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၼၢင်းယိင်း ထုၵ်ႇလူလၢႆ ၵၼ်ႉၸၼ် ဢၼ်ပိုၼ်ၽႄႈ ယူႇၼိူဝ် Social Media

ဝၼ်းတီႈ 31/5/2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ပိုၼ်ၽႄႈ ဢွၵ်ႇမႃးၼိူဝ် Social Media လွင်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် လူလၢႆၵၼ်ႉၸၼ် ၊ လွင်ႈၼၼ်ႉပဵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈလိူင် ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းယႆ – ၶူဝ်လွင်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပုင်ႇ ၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းပဵၼ်မိူဝ်ႈပီ ၵၢႆ 2022 ၽွင်းၶၢဝ်းပွႆးလိူၼ်သီႇ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၽူႈလႆႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢေႃႈ— လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီၵၢႆယဝ်ႉၶႃႈ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ်ဢေႃႈၼၼ်ႉ။ ၶဝ်ၸူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇလႄႇပွႆးလိူၼ်သီႇသေလႄႈ ၵႂႃႇပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆ ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ၵမ်းၼႆႉ ၶဝ်ၶိုၼ်းထၢႆႇဝီးတီးဢူဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်းသေ ဢဝ်ဝႆႉသမ်ႇမႅၼ် ၵျွႃးတေႃႇၵၼ်ၶႃႈဝႃႇၼၼ်ႉ။ ဝႃႈဢမ်ႇလီႁဵတ်း မၼ်းဢမ်ႇၶႅမ်ႉ မၼ်းၸၢင်ႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃဢိူဝ်ႈ သင်ဢိူဝ်ႈ ၼႆလူးၵွၼ်ႇ။ ၽူႈၸၢႆး ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်ၵႂႃႇ မီး 3 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉပဵၼ် ၸၢႆးငၢၼ်ဝၢၼ်ႈ ၊ ပဵၼ်သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း တႂ်ႈသိုၵ်းဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP ၵုမ်းၵမ်။ လိူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢွၼ်ႇယိင်း ၵေႃႉထုၵ်ႇ ပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆ ၵၼ်ႉၸၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢုမ်လႃႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၽၢႆႇ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းမိူင်းယႆ။  ဝၢႆးမၼ်းၼၢင်း ထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆၵၼ်ႉၸၼ်ယဝ်ႉ မၼ်းၼၢင်း လႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပၢႆးတူဝ်လႄႈပၢႆးၸႂ် ၊ ဢမ်ႇႁတ်းလၢတ်ႈၼႄၽႂ်။ ၽိူဝ်ႇၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်ယဝ်ႉဝၼ်းၼိုင်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းၼၢင်းၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်ၼၼ်ႉၽႄႈၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ၊ ၽွင်းၼၼ်ႉပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၸင်ႇႁူႉသေ ၸင်ႇၵႂႃႇလၢတ်ႈတီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ SSPP ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ တၢင်းငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸင်ႇလူင်းမႃးဢဝ်လိူင်ႈဢဝ်လၢဝ်းတီႉဢဝ်တူဝ် ၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၵုမ်းၶင်ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈဝႃႈၼႆ။

“လွင်ႈၶဝ် လူလၢႆၵၼ်ႉၸၼ်ၼႆႉ မၼ်းပေႃးပူၼ်ႉပႅၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယဝ်ႉ။ လွင်ႈၶဝ်ထၢႆႇႁၢင်ႈသေ ထုၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈဢွၵ်ႇမႃး ၼိူဝ်လႅင်း ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈ လူလၢႆၼၢင်းယိင်းတႆးႁဝ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇၵႃး၊ လူလၢႆပႃး ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။ သင်ပဵၼ်လႆႈ ၵူၼ်း ႁဵတ်းၽိတ်းၼၼ်ႉ လူဝ်ႇပၼ်တၢမ်ႇၶဝ်ၼၵ်းၼႃ ဢမ်ႇၼၼ် ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ႁႂ်ႈပေႃးလၢပ်ႇပေႃးၵူဝ် မိူဝ်းၼႃႈမႃးလွင်ႈႁၢႆႉၸႃႉၸိူင်ႉၼႆတေဢမ်ႇလႆႈမီးထႅင်ႈ။ သင်ဝႃႈ ၽူႈၸၢႆးၼၢင်းယိင်းၶဝ် လႆႈၸႂ်ၵၼ်သေ ႁဵတ်းတႄႉ ပဵၼ်မဵဝ်းၼိုင်ႈ”- ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ႁူႉႁၼ်ၶဝ်ႈပႃးၸွႆႈထႅမ်ၸွမ်းလယွင်ႈၼႆႉ တုၵ်းယွၼ်း လၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢွၼ်ႇယိင်းဢၼ်ထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၶၢဝ်းတၢင်းလႆႈပီပၢႆယဝ်ႉသေတႃႉ ပႆႇၶိုၼ်းယူႇလီ ၸိုၼ်ႈသႃႇမိူၼ်ၵဝ်ႇ။ တိုၵ်ႉငဝ်မိုင်မိူၼ်ႇဝႆႉသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ်ဝႆႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆၵၼ်ႉၸၼ် ဢွၼ်ႇယိင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ သိုၵ်း SSPP ၵုမ်းတူဝ် ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၶင်ၶွၵ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈႁႆး 4 ၵေႃႉ ၊ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ မၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇလႆႈၵၼ်ႉၸၼ်သေဢမ်ႇၵႃး မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းႁၢမ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉပႃးလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉတူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် တီႈၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈ လႄႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉလွင်ႈတူတ်ႈတၢမ်ႇၼၼ်ႉလီငၢမ်းတႅတ်ႈတေႃး။

တီႈၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉ Tai Tang Yan ၼၼ်ႉတႄႉ တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉဝႃႈ ၽူႈၸၢႆး ၸိူဝ်းၵၼ်ႉၸၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၢႆးႁၢၼ်ႇဢွင်ႇ ဢႃယု 18 ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈလိူင်၊ ၸၢႆးထုၼ်းၸိင်ႇ ဢႃယု 16 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈလိူင်၊ ၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း ဢႃယု 20 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢၵ်ႇမူင်ႈလိူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပုင်ႇ။ ၸၢႆးၸိင်ႇမွင်ႇ ဢႃယု 16 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢၼ်ယႃႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၽၢႆႇ။ ၸၢႆးလႅင်း ဢႃယု 23 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽႃၵိင်ႈ ဢိူင်ႇမိူင်းႁႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးလႅင်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၵေႃႉထၢႆႇႁၢင်ႈသေ ဢမ်ႇလႆႈၵၼ်ႉၸၼ်လႄႈ ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 3 လိူၼ်သေ ပွႆႇတူဝ် ၶိုၼ်း။ ၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း ၵေႃႉႁၢမ်ႈသီးၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းလွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လႄႈ ထုၵ်ႇပွႆႇတူဝ်ၶိုၼ်း (ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉတူတ်ႈတၢမ်ႇသင်) ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ ၺႃးတီႉၵုမ်းတူဝ် ပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႇၵႂႃႇ၊ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတူဝ်သိုၵ်း SSPP သေၵေႃႉ ။ ၵူၺ်းၵႃႈဢူႈၶဝ် ပဵၼ်သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ – တီႈၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉ Tai Tang Yan တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ ပိူင်ပဵၼ်ႁၢႆႉၸႃႉ ၸိူင်ႉၼႆဢွၵ်ႇမႃး ပိုၼ်ၽႄႈၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ (ၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉ၊ ဝီႊၶျႅတ်ႉ) ၸိူင်ႉၼႆ ၼႆႉ ပဵၼ်တီႈၵူၼ်းတင်းၼမ် ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈလႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ်ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း