Sunday, September 24, 2023

ၾႆးၾႃႉ မွတ်ႇႁိုင်ၸမ် 20 ဝၼ်း ၵူၼ်းၵုၼ်လူင် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း

Must read

ၾႆးၾႃႉ တီႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် ၶၢတ်ႇၸမ် 20 ဝၼ်းယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်း ၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း။

ၶူဝ်ၵုၼ်လူင်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၶူဝ်ၵုၼ်လူင်

ၼႂ်းလိူၼ်မေႊ 2023 ၼႆႉမႃး တီႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇမိူင်းၶႄႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်း ၾႆးၾႃႉ ပႅတ်ႈ ၸမ် 20 ဝၼ်းယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် တႃႇတုမ်ႈႁုင်ၶဝ်ႈၽၵ်း၊ လုတ်ႇၼမ်ႉ တၢင်ႇၼမ်ႉလႄႈ တႃႇပိုတ်ႇတႆႈယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵုၼ်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈငိၼ်းမႃးတႄႉ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းပဵၼ်ၼႆ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ပႆႇယိုၼ်ယၼ်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇတဵမ် ပဵၼ်ၵႂၢမ်းသိုပ်ႇၵႂၢမ်းမႃးၵူၺ်းလႄႈ ယူႇတီႈ ၽူႈၵုမ်းထိင်းၾႆးၾႃႉတီႈ ၵုၼ်လူင်ၼႆႉ ဢမ်ႇၵႂႃႇသႂၢင်းငိုၼ်း ပၼ်တၢင်းမိူင်းၶႄႇလႄႈ ထုၵ်ႇၶႄႇတတ်းပႅတ်ႈၾႆးၾႃႉပႅတ်ႈ ၼႆၵေႃႈဝႃႈ။ မၢင်ၸိူဝ်းဝႃႈ ယွၼ်ႉၽူႈၵုမ်း ထိင်းၾႆးၾႃႉ တီႈၵုၼ်လူင်ၼႆႉ ဢမ်ႇတူၺ်းလုမ်းလႃးသင်ပၼ် လွင်ႈသၢႆၾႆးၶၢတ်ႇ၊ သဝ်ၾႆးလူမ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးၾႃႉၵႆႉသျွတ်ႉ လႄႈ ၾႆးၼႆႉ ၵႆႉတုမ်ႉယွၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇ တီႈၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈလူင် ဢၼ်ၵုမ်းႁႅင်းဝႆႉတီႈၼၼ်ႈ သေ ၶႄႇၶဝ်ၵူဝ် ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ လႄႈ ၸင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ ၼႆၵေႃႈဝႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းၵုၼ်လူင်ၼႆႉ လႆႈဢဝ်ၾႆးၾႃႉတၢင်းမိူင်းၶႄႇ မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းမီးၶၢဝ်းတၢင်း 16-17 ပီယဝ်ႉ။ ၵူႈပွၵ်ႈ ၾႆးၾႃႉ ၼႆႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမွတ်ႇႁိုင်ၸိူင်ႉၼႆ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးၾႃႉမွတ်ႇႁိုင်တီႈသုတ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်မႃးပွၵ်ႈၼႆႉၵူၺ်း ဝႃႈ ၼႆ။

“ၾႆးၾႃႉၼႆႉ မွၵ်ႈၵႂႃႇ 17 -18 ဝၼ်း ၸမ် 20 ဝၼ်းယဝ်ႉ။ ၸူဝ်ႈၾႆးၾႃႉမွတ်ႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈႁဵတ်းသင်လႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တိုတ်ႉၼမ်ႉ၊ ႁုင်ၶဝ်ႈၽၵ်း၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တႃႇၸႂ်ႉၾႆးၼႂ်းတူႈယဵၼ် ၼမ်ႉၵတ်းၼမ်ႉ ယဵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႈၵူႈလွင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၼူဝ်းၸၢၵ်ႈၾႆးၸႂ်ႉ ၼိုင်ႈဝၼ်း 3-4 ၸူဝ်ႈမူင်း။ ၼမ်ႉ မၼ်းၸၢၵ်ႈၵေႃႈၵႃႈ ႁဵတ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်းတႄႉဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵုၼ်လူင် လၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းၵုၼ်လူင်သမ်ႉ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး (ထၢတ်ႈသီႇ) သမ်ႉ 1 လိတ်ႊတႃႊလႂ် 2,600 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းၵုၼ်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈႁိူၼ်းၶႃႈႁဝ်း ၼူဝ်းၸၢၵ်ႈၾႆးၼႆႉ 1 ဝၼ်း တေၼူဝ်း 3-4 ၸူဝ်ႈ မူင်း၊ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ 1 ပုင်း လႆႈသိုဝ်ႉမွၵ်ႈ 50,000 ပျႃး။ ၼႂ်း 1 ပုင်းၼႆႉ တေၼူဝ်းႁိုင်လႆႈမွၵ်ႈ 5-6 ဝၼ်း ၵေႃႈမူတ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ မႃးၽတ်ႉၽဵင်ႇၵၼ်ၼႆႉ 1 ဝၼ်း ၼူဝ်း 3-4 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ တေတူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းယူႇ မွၵ်ႈ 10,000 ပျႃးၼႆႉ”- ဝႃႈ ၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉမီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်မႄးလုမ်းလႃး ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တူဝ်ႈတၼ်း တႃႇတေပွႆႇ ၾႆးၾႃႉ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ယင်းပႆႇမီးလွင်ႈယိုၼ်ယၼ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵုၼ်လူင်လၢတ်ႈ။

ဝဵင်းၵုၼ်လူင်ၼႆႉ ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းၵႄႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ – ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (သျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ) ။ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဢၼ်လတ်း ၽၢၼ်ႇ တၢင်းဝဵင်းၵုၼ်လူင်ၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃႉၶၢႆ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး သဵၼ်ႈၼိုင်ႈ မိူင်းတႆးတင်း မိူင်းၶႄႇ။ ပေႃးလုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆး ဝဵင်း ၼမ်ႉၽႃႈ ၶမ်ႈၶူဝ်ၶဝ်ႈၸူးတၢင်းမိူင်းၶႄႇၸိုင် တေၶဝ်ႈၵႂႃႇပွင်ႇတီႈမိူင်းတိင် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း။

ယွၼ်ႉပဵၼ် သဵၼ်ႈတၢင်း ၵႃႉၶၢႆလူင် သဵၼ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/5/2023 ၼၼ်ႉ ၵႃး 12 လေႃႉ တၢင်ႇလိၼ်ပုၼ် (ဘိလပ်မြေ) လမ်းၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၽဝ် ၼႂ်းၵႄႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ – ၵုၼ်လူင် ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၵႃးႁၢႆတူဝ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း