Thursday, April 18, 2024

သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ယဝ်ႉလႄႈၵူၼ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၶိုၼ်းတႄႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လူၺ်ႈတၢင်းၵူဝ်ႁႄ  

Must read

သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၶိုၼ်းတႄႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး သေတႃႉၵေႃႈ   တိုၵ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၶိုၼ်းပဵၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၊ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၽေးလၢႆလွင်ႈလၢႆဢၼ် ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ယဝ်ႉ  ဝႃႈၼႆသေတႃႉၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ။   

- Subscription -

  ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တေလႆႈဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶႅၼ်းမႃးၽွင်ႈယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈမိူဝ်ႈႁိုဝ်းၵႂႃႇ ႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸွမ်းႁူႉလႆႈ ၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းၼႃႈ ၶႃႈၼေႃႈ။ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၼႆၵေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇႁဵတ်းၼႆၵေႃႈ လိူဝ်သေၼၼ်ႉယဝ်ႉ ႁဝ်းၶဝ်သမ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႃၵိၼ်ၵၢၼ်သင်။ တေဝႃႈ ႁဵတ်းဢိူဝ်ႈၼႆၵေႃႈ သမ်ႉလႆႈၵူဝ်ယူႇ။ ပေႃးၽုၵ်ႇယဝ်ႉသွမ်ႈယဝ်ႉသမ်ႉ ၵူဝ်မႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ ႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ။ ၸၢင်ႈဝႃႈႁိုဝ်လႃႇၼေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ဢဝ်ၵၢမ်ႇဝႃႈ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ သူၼ်ၵေႃႈ လီၽုၵ်ႇသင်ၵေႃႈ ၽုၵ်ႇဝႆႉႁေ ပေႃးပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်မႃးထႅင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈႁိုဝ်ယဝ်ႉ ႁဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ သမ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ်တႃႇယူႇတႃႇၵိၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈထႅင်ႈလူးၼေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 6 ဝၢၼ်ႈ တေပဵၼ် ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၸၢမ်၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းဢွႆႈ၊ ဝၢၼ်ႈၶၢႆးမွၼ်၊ ဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၵိုတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း PDF, TNLA ၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈပႆႇထၢင်ႇႁၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်လိူင်ႇၼမ် ဝူဝ်းၵႂၢႆးၸိူဝ်းလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်းၵေႃႈ မီးမႃးၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်သိုပ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ မၢင်ပွၵ်ႈမႃး ဝူဝ်းၵႂၢႆးၵႂႃႇတဝ်မႅၼ်ႈတီႈဢၼ်ပိူၼ်ႈ ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇၵၢင်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉႁေ မၢတ်ႇၸဵပ်းၽွင်ႈ တၢႆပႅတ်ႈၽွင်ႈႁဵတ်းၼႆၵေႃႈမီးဢေႃႈ။မိူဝ်ႈဝႃးမိူဝ်ႈသိုၼ်းၼႆႉ ၵႂၢႆးၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇႁေ မၢင်တူဝ် ၸဝ်ႈမၼ်းလႆႈဢဝ်ယူတ်းယႃဝႆႉယူႇတီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇသူႈႁတ်းၵႂႃႇတၢင်းလႂ်တေႉတေႉယဝ်ႉ။ တေႁဵတ်းသူၼ်ႁဵတ်းၼႃးၵေႃႈ ယၢပ်ႇဝႃႈယၢပ်ႇ။ ပေႃးတီႈႁူၵ်ႉတီႈႁၢမ်းၼႆၵေႃႈ တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇမၼ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁတ်းၵႂႃႇၵၼ်ယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢမ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းလႂ် ၸဵမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈမႃးပူတ်းဢွၵ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း လွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇမႅင်းဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈ ၼႃးလႄႈ ၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

ပၢင်တိုၵ်းတီႈၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်လႄႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် သႅၼ်း 120 မမ ယိုဝ်းသႂ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 20 လင်၊ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸၢၵ်ႇလူႉတၢႆၸွမ်း 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇ 4 ၵေႃႉလႄႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 1,500 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း