Saturday, June 22, 2024

ၶွမ်ႊပၼီႊသိုပ်ႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် လိၼ်တႅၵ်ႇၶၢပ်ႇႁႅင်းတီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

Must read

ၶွမ်ႊပၼီႊဢမ်ႇထွမ်ႇသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်းသေ သိုပ်ႇၸူင်လိၼ် ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸမ်ထိုင်ၾင်ႇၼမ်ႉပၢင် ၊ လိၼ်တႅၵ်ႇၶၢပ်ႇတူဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီ ။

Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈတၢတ်ႇလႅတ်ႇ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၶွမ်ႊပၼီႊ ၸူင်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း၊ ယၢမ်းလဵဝ် ၸူင်ၶုတ်းၸမ်ထိုင်ၾင်ႇၼမ်ႉပၢင် ဢၼ်မီးတၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်တႅၵ်ႇၶၢပ်ႇလိူဝ်ၵဝ်ႇႁႅင်း၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၸမ်ထိုင်ၶၢဝ်းၾူၼ်ယဝ်ႉလႄႈပေႃးၼမ်ႉလူၼ်ႉၾင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်လိၼ်ယုပ်းလူမ်ႇၵူၼ်ႇ သူၼ်ၼႃးႁိူၼ်းယေးၸၢင်ႈၸူမ်ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ၶွမ်ႊပၼီႊၼႆႉ ၶဝ်ၸူင်တႂ်ႈလိၼ် ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းမၼ်းဢွၵ်ႇမႃး ဢၼ်ၶဝ်ၸူင်ၶုတ်းယူႇၼၼ်ႉ ပေႃးတေထိုင်ၼမ်ႉပၢင်ယဝ်ႉ ၼမ်ႉၵေႃႈၶိုၼ်ႈယဝ်ႉ။ ဢွင်ႈတီႈ ၶဝ်ၸူင်ၶုတ်း ၼၼ်ႉ တေပဵၼ်တီႈဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဝဵင်းႁိၼ် လူင်းမႃး ၸမ်မိူင်းမႃးယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၶဝ်ၸူင်ၶုတ်းၶဝ်ႈၼႂ်းလိၼ်လႄႈ မၢင်ဢွင်ႈ တီႈ လိၼ်ပေႃးၵူၼ်ႇယုပ်းယဝ်ႉ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၶဝ်ၶုတ်းၶုတ်းယင်ႉယင်ႉ ႁဵတ်းၼၼ်ၶႃႈ ဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢၼ်မႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ AAA။ မႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ထုင်ႉၼႆႉ တေမီးၶၢဝ်းတၢင်း ဢမ်ႇယွမ်း 15 ပီယဝ်ႉ။  ဢွင်ႈတီႈၶဝ်ၶုတ်းၼၼ်ႉ တေပဵၼ်တီႈႁူဝ်ၼမ်ႉပၢင် မီးၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ယၢၼ်ဝဵင်း 30 လၵ်းပၢႆ ႁိမ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းသၢၼ်ၶတ်းယူႇၵေႃႈ ၶွမ်ႊပၼီႊဢမ်ႇထွမ်ႇသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ။ၶုတ်းယူႇတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈဢိူင်ႇၼႃးႁုၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး ၸူင်ၶုတ်း ထၢၼ်ႇႁိၼ် တႂ်ႈဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်တႅၵ်ႇၶၢပ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆႉပၢႆႈ ဢမ်ႇ ယွမ်းႁူဝ်ၵူၼ်း 300 ပၢႆ။

ၶွမ်ႊပၼီႊဢၼ်မႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တၢင်းဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇၼႆႉပဵၼ် ပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႇပလႄး၊ ၶဝ်ၶုတ်း ဢဝ် ထၢၼ်ႇႁိၼ် ထုင်ႉၼႆႉမႃးမီးႁိမ်း 20 ပီ၊ ၸဵမ်ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽွင်းငမ်းမိူင်း။

ဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးႁုၵ်ႇၼႆႉ မီးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း၊ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း မီး 73 လင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 300 ပၢႆ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်လႄႈ လိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ယွၼ်ႉလိၼ်တႅၵ်ႇၶၢပ်ႇ၊ လိၼ်ဝၢင်းႁိူၼ်းၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈတႅၵ်ႇ ဢမ်ႇႁတ်းယူႇသဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ လိၼ်တႅၵ်ႇၶၢပ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

ၶွမ်ႊမၼီႊ မႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႆႉ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈပီ 2000 မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 20 ပီယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်မႃးၸူင်ၶဝ်ႈၼႂ်းလိၼ်တႂ်ႈဝၢၼ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်တႅၵ်ႇၶၢပ်ႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႃး။ မိူဝ်ႈတႄႇႁႅၵ်ႈၶုတ်းမႃး ပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႇပလႄး၊ ပူၼ်ႉမႃးထႅင်ႈ မွၵ်ႈ 2-3 ပီၼႆႉ ၶွမ်ႊပၼီႊသူၺ်ႇလိင်ႇၵႃႇ ၶဝ်ႈမႃးၶုတ်းႁိမ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ ထၢင် ၼိုင်ႈ၊ တင်းမူတ်းမီးသွင်ထၢင်သွင်လုၵ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၶွမ်ႊပၼီႊသူၺ်ႇလိင်ႇၵႃႇ ထွၼ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ- လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း