Sunday, May 26, 2024

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ်ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၶူဝ်းၶွင်ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇလူႉသုမ်းႁၢႆၼမ်

Must read

ၾႆးၾႃႉမွတ်ႇ 2-3 ၶိုၼ်းထပ်းၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း 2 ႁၢၼ်ႉတိတ်းၵၼ် ဢၼ်ပိုတ်ႇၶၢႆဝႆႉ တၢင်းၼွၵ်ႈၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈလၵ်ႉ သုမ်းၾူၼ်းမွၵ်ႈ 90 ၶိူင်ႈလႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းပွၵ်ႉ 4 ၵေႃႈပႃးၵႂႃႇ လမ်းၼိုင်ႈ။

ရူတ်ႉၶိူင်းၵူၼ်းပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းပၢင်လူင် ဢၼ်ထုၵ်ႇလၵ်ႉ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းပၢင်လူင် ဢၼ်ထုၵ်ႇလၵ်ႉ

ဝၼ်းတီႈ 2/4/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈလၵ်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 4 (ပွၵ်ႉတုမ်ႇမူဝ်) ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လမ်းၼိုင်ႈ။ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁၼ်သေ ႁူမ်ႈၵၼ် လမ်းတီႉလႆႈတူဝ်ၽူႈလၵ်ႉ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် ထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ်သူင်ႇပၼ် တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈ ၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၽူႈလၵ်ႉၼႆႉ ၶဝ်တေမႃးသွင်ၵေႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႉလႆႈၵေႃႉၼိုင်ႈ မၼ်း ၸၢႆးၶဝ်ႈမႃးလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉႁၼ်သေ လမ်းၸွမ်းဢေႃႈ။ ၵူၼ်းလၵ်ႉၼၼ်ႉ ႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈလဵၼ်ႈပၢႆႈ သမ်ႉၵႂႃႇလူမ်ႈပႅတ်ႈသေ ၼူဝ်းၶိုၼ်းရူတ်ႉဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ၸင်ႇတီႉလႆႈတူဝ်ၽူႈလၵ်ႉ။ ရူတ်ႉၶိူင်ႈတႄႉ လႆႈၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ငိၼ်းဝႃႈ တူဝ်ၽူႈလၵ်ႉၼၼ်ႉ ဢၢပ်ႇပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်းပလိၵ်ႈ/ယေးယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵၢၵ်ႇသေႃးၽၵ်းတူ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵၢၵ်ႇသေႃးၽၵ်းတူ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ထုၵ်ႇယႃႉၵွႆ

ၽွင်းၶၢဝ်း ၾႆးၾႃႉမွတ်ႇမႃး 2 – 3 ၶိုၼ်းၼႆႉ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း တၢင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်းၵၢတ်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် သွင် ႁၢၼ်ႉတိတ်း ၸပ်းၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈလၵ်ႉ သုမ်းၵႂႃႇၾူၼ်းမွၵ်ႈ 90 ၶိူင်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

“ၾႆးၼႆႉ ဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇ ၶႂ်ႈမႃးၶၢဝ်းလႂ်မႃး ၶႂ်ႈမွတ်ႇၶၢဝ်းလႂ်မွတ်ႇ 1 ဝၼ်းမႃး 1 ၸူဝ်ႈမူင်း 2 ၸူဝ်ႈမူင်း မွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈမီး။ ၽွင်းၾႆးမွတ်ႇၼႆႉ ႁၢၼ်ႇၶၢႆၾူၼ်းတိတ်းၵၼ် 2 ႁၢၼ်ႉ တၢင်းၼွၵ်ႈၵၢတ်ႇၼႆႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ ယႃႉၽၵ်းတူႁၢၼ်ႉၶၢႆသေ ၶဝ်ႈလၵ်ႉၾူၼ်း လႆႈၵႂႃႇ 90 ၶိူင်ႈၼႆၶႃႈဝႃႇ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈလၵ်ႉ တီႈ ၼိုင်ႈယဝ်ႉ တီႈၼိုင်ႈ မႃး ၶိူဝ်းယႂ်း။ ၶႂ်ႈဝႃႈတႄႉ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈၼႆႉ ႁၢႆႉႁႅင်းမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇၶႃႈယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။  

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇလၵ်ႉ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ဢၼ်ထုၵ်ႇလၵ်ႉ

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ ယွၼ်ႉပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉတၢင်းၾၢႆႇတူၵ်း ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈဢႅၼ်ႇ ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 1 လၵ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ သဵင်ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လင်ႁႅင်းၵူႈၶမ်ႈ ၶိုၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇလႆႈၼွၼ်းလပ်းယဵၼ်လီ မီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် ၽူႈယိင်းဢႃယု 50 ပၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈလဵဝ် ၽူႈလၵ်ႉၼႆႉ  ၶႂ်ႈဝႃႈႁၢႆႉမႃး ႁႅင်းၼႃႇ ယဝ်ႉ။ မၼ်းပဵၼ် ယွၼ်ႉပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ၶဝ်ပိုတ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင်သေ ဢိတ်း။ ၼင်ႇႁိုဝ် တေမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတႄႉ ႁိူၼ်းၼိုင်ႈလင် လူဝ်ႇမီးၵူၼ်းပႂ်ႉႁိူၼ်း တီႈဢေႇသုတ်း 1 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ယႃႇၸႂ်ယႂ်ႇၶၢတ်းသေႃးႁိူၼ်းသေ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မဵဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်း။ သင်ပဵၼ်လႆႈ လူဝ်ႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇသေ တင်ႈၸုမ်းၶိုၼ်ႈမႃး ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၶိုၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇၽႂ်ၼႆ တေလီတီႈသုတ်းယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈၵႂႃႇၸႂ်ယႂ်ႇၽႂ် လိူဝ်သေ ႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၶိုၼ်း ၵူၺ်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး 2 ပီပၢႆၼႆႉ တင်ႈၸႂ် ပွႆႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးလိူင်ႇၽႄႈၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈလူႉ၊ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ၊ ယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ်မႃး လိူဝ်ႇၵဝ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း