Thursday, June 20, 2024

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လုၵ်ႉလွႆတႆးလႅင်း RCSS ယေႃးမုၼ် ၶဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

Must read

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် မႅတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃးပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လွႆတႆးလႅင်း RCSS ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ၶိုၼ်းသေ ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈယေႃးမုၼ် ၶဝ်ႈႁွတ်ႈထိုင် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ။

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁွတ်ႈလွႆတႆးလႅင်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ထိုင်လွႆတႆးလႅင်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လုၵ်ႉငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သေ ယေႃးမုၼ်ၵႂႃႇတီႈ ထမ်ႈဝူဝ်းယဝ်ႉ သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇတၢင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆး မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17 ၸဝ်ႈယေႃးမုၼ် ႁွတ်ႈထိုင်ၵႂႃႇ တၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ဢၼ်ၸွမ်းႁဵတ်းၵႃယ ၵုသူလ်ၸွမ်းလင်ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈလူင်းမႃးတီႈလွႆတႆးလႅင်း မိူဝ်ႈဝႃးယဝ်ႉ ၸဝ်ႈသိုပ်ႇၵႂႃႇတီႈထမ်ႈဝူဝ်း လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႈသေ သိုပ်ႇၵႂႃႇတီႈဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ်။ လုၵ်ႉတီႈ ၼၼ်ႈယဝ်ႉ သိုပ်ႇၶၢဝ်း တၢင်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသလဵင်း – ၸႄႈဝဵင်းႁွတ်ႉ – လမ်းပၢင်း – တၢၵ်ႇ – မႄႈသွတ်ႇသေ ၶၢမ်ႈၶူဝ်လႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမျႃႉ ဝတီႇ တၢင်းမိူင်းယၢင်းလႅင်။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁွတ်ႈထိုင်ၵႂႃႇ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်ယဝ်ႉ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈတေၵႂႃႇမႅတ်ႇတႃႇထမ်းထိုင် တီႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်”- ဝႃႈၼႆ။

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ထိုင်လွႆတႆးလႅင်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ထိုင်လွႆတႆးလႅင်း

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ႁွတ်ႈထိုင် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း RCSS ဝၼ်းတီႈ 14/3/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၊ ၵိင်းတီႈၼိူဝ်လွႆၶိုၼ်းၼိုင်ႈ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 15 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႈမႅတ်ႉတႃႇထမ်းပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်လႄႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ဢွၼ်ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းဝႆႈၽြႃး မႅတ်ႉတႃႇထမ်း တီႈဝတ်ႉ လႅင်းႁၢၼ်တႆး။ ဝၼ်းတီႈ 16 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႈၸင်ႇယေႃးမုၼ် လူင်းၵႂႃႇတၢင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

“ၶၢဝ်းတၢင်း ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ထိုင်ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ လႆႈဢွၼ်ၸဝ်ႈဢႅဝ်ႇယႅမ်ႈတူၺ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပေႃးၸွတ်ႈၸေးမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝတ်ႉလႅင်းႁၢၼ်တႆး၊ ပၢင်ႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ ပၢင်ႇသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ၊ ပၢင်ႇမၢႆ 6 လႄႈ ဢွင်ႈ တီႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၼရေးသူၼ်၊ တီႈၵွင်းၸဝ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ၽူႈတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းတႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႆႈယေႃးမုၼ် မိူဝ်းမႅတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃး ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) မိူင်းလႃး (NDAA) ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ၶပ်ႉမၢႆ ၶၢဝ်းတၢင်းၸဝ်ႈတႄႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1-2/3/2023 ၸဝ်ႈလႆႈမိူဝ်း မႅတ်ႉတႃႇထမ်းပၼ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းလႃး။ ဝၼ်းတီႈ 3-5/3/2023 သမ်ႉ မိူဝ်းမႅတ်ႉတႃႇထမ်း တီႈဝၢၼ်ႈမွၼ်ႈ ပၢင်ၼၢဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 6-8/3/2023 ၸဝ်ႈၶဝ်ႈထမ်ႈ တီႈမိူင်းၶၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 9 ဢွၵ်ႇထမ်ႈမႃးသေ ပူၼ်ႉမိူဝ်းမႅတ်ႉတႃႇတြႃး တီႈ ဝၢၼ်ႈသႃ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁိၵ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းသေႃ၊ ဝၢၼ်ႈသၢႆး၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼမ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵဵင်းၶၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 10 ယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၶိုင်ႈ ၸဝ်ႈလုၵ်ႉဝဵင်းမိူင်းလႃးသေ ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းၵဵၵ်ႉတႃႈပိင်း – ၵဵင်းတုင်ၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း