ထႆး-မၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈဝၢင်းၽႅၼ်ၽဵဝ်ႈလၢင်ႉ ပၼ်ႁႃ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်

ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လႅၼ်လိၼ် ၸၼ်ႉတူင်ႇတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ထႆး-မၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉၵၼ် တီႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး၊ ႁူမ်ႈဝၢင်းၽႅၼ်ၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃလၢႆလၢႆလွင်ႈ၊ ပႃးၸဵမ်ႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ။

ภาพ แม่สายเออีซี – สื่อสร้างสรรค์

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 05/04/2018 ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လႅၼ်လိၼ် ၸၼ်ႉတူင်ႇတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ (TBC) ထႆး-မၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 92 တီႈဝၢင်းၼမ်ႉရီႊသွတ်ႊ၊ ဢိူင်ႇပူင်ႇငၢမ်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး။ ၾၢႆႇထႆးမီး ႁူဝ်ပဝ်ႈ TBC ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၵီႇတႃးၵွၼ်း ၵျၼ်းထရႃး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ၊ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈမီး ႁူဝ်ပဝ်ႈ TBC (တႃႈၶီႈလဵၵ်း) ၸဝ်ႈသိုၵ်းယၢၼ်ႇၵျီးဢွင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ-ၼႆယဝ်ႉ။

ภาพ แม่สายเออีซี – สื่อสร้างสรรค์

သွင်ၾၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၢၼ်ၵႄႈပၼ်ႁႃမွၵ်ႇၵႂၼ်း လႄႈၾႆးပႃႇ၊ ၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ် မႄႈၼမ်ႉသၢႆ၊ ၼမ်ႉႁူၵ်ႈ၊ ပႃးၸဵမ်တႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တီႉၵူၼ်းႁၢႆႉ ၸိူဝ်းငိူင်ႉပၢႆႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်၊ ၸိူဝ်းပၢႆႈၶၻီး(ဢမု)မိူင်းထႆးသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇသွၼ်ႈႁူမ်ႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ၸိူဝ်းလုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မႃးသွၼ်ႈယူႇတၢင်းမိူင်းထႆး။ လွင်ႈပိုတ်ႇၸႂ်ႉၶူဝ်ဢူၺ်းလီမၢႆ 2 ။ ၵၢၼ်ၵႄႈလိတ်ႈလွင်ႈၵပ်ႉၵႅပ်ႈ/လူတ်ႉၵႃးတိတ်း မိူင်းၼႃႈလၢၼ်ႇ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်ၵႂႃႇမႃးဢွၵ်ႇတၢင်း ပေႃးတေမီးလွင်ႈငၢႆႈလူမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ။ လွင်ႈႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၽွင်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇလိူၼ်ႁႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ပႃးလွင်ႈ တေႁဵတ်းသၢင်ႈႁႂ်ႈပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ် ၽၵ်းတူလူင်သွင်မိူင်း ပေႃးတေႁၢင်ႈလီ၊ လီလွမ်လီတူၺ်းသေ ၸၼ်ၸႂ်ၵူၼ်းတွင်ႈတဵဝ်းဢႅဝ်ႇမိူင်း။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၾၢႆႇထႆးယင်းၶွပ်ႈၵုၼ်းမုၼ်တၢင်ႇ ၼိူဝ်ၾၢႆႇမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၼ်တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ သိုဝ်ႇထႆး မႄႈသၢႆဢေႊဢီႊသီႊ၊ ၵဵင်းမႆႇၼိဝ်ႊသ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here