Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းႁိမ်းႁိူၼ်း ၽၼ်း တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း

Must read

ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ်ၵၼ် ၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈ ဢဝ်မိတ်ႈၽၼ်းသႂ်ႇၵၼ် ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 60 ပၢႆ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မိတ်ႈမၢတ်ႇတီႈၶူႈၼင်သေ လႆႈယဵပ်ႉ 13 ၶဵမ်။

လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇသႃႇ
Photo by – ၼွင်ႉယိင်း/ လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇသႃႇ ဢႃယု 60 ပၢႆ ၽွင်းၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇသႃႇ ဢႃယု 60 ပၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈ မီးလွင်ႈပၢၵ်ႇသဵင် ၽိတ်းမေႃးၵၼ်တင်းႁိူၼ်းႁိမ်းၸမ် လွင်ႈတႅပ်းၵိင်ႇမႆႉ၊ ၺႃးၵူၼ်းႁိမ်းႁိူၼ်း ၸူဝ်းၵၼ်မႃး 4-5 ၵေႃႉပေႃႉထုပ်ႉ လၢၵ်ႈမိတ်ႈၽၼ်းသႂ်ႇ လုင်ူၸၢႆးဢွင်ႇသႃႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ။

- Subscription -

ၼၢင်းမျႃႉတီႇ ၵေႃႉပဵၼ် ၼွင်ႉယိင်း ၸၢႆးဢွင်ႇသႃႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈတၢင်းမၼ်းပဵၼ်ၼႆဢေႃႈ။ ႁိူၼ်းၶၢင်ႈႁဝ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ ။ ၶဝ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမၢၵ်ႇတိုင်ႇယင်းဝႆႉ ႁိမ်းႁူဝ်ႉၶဝ်။ ၵိင်ႇမႆႉသမ်ႉ သုမ်ႇၶဝ်ႈမႃးတင်းႁိူၼ်းႁဝ်း၊ ပီႈဢၢႆႈၶႃႈသမ်ႉ ယူႇတၢင်းၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းႁဝ်းၼႆႉသေ ၶိုၼ်ႈလၢၼ်းၵိင်ႇမႆႉၼၼ်ႉပႅတ်ႈ။ ၶဝ်ဢမ်ႇ ႁၢၼ်ႉၸႂ်သေ ၽိတ်းမေႃးႁဝ်း။ လႆႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ပီႈဢၢႆႈၶႃႈ ထဵင်ၶဝ်ၵႂၢမ်းတႆး၊ ၶဝ်သမ်ႉ ထဵင်ပီႈၶႃႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းၼႆ။ ထိုင်မႃးယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ပၢႆ လုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢူၺ်းၵေႃႉ ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈၶဝ်မႃး 5 ၵေႃႉ သႅၼ်းဢႃယု 30 ပၢႆလၢႆလၢႆ မႃးပေႃႉထုပ်ႉ ဢဝ် မိတ်ႈၽၼ်းသႂ်ႇ ပီႈဢၢႆႈၶႃႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ပေႃးလႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃဝႆႉၶႃႈဢေႃႈၼၼ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းယေး လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇသႃႇ
Photo by – ၼွင်ႉယိင်း/ ႁိူၼ်း လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇသႃႇ ပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇသႃႇ ဢႃယု 60 ပၢႆၼႆႉ ၺႃးၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈႁိူၼ်းမႃးပေႃႉထုပ်ႉဢဝ်မိတ်ႈၽၼ်းသႂ်ႇ ပဵၼ်လၢႆၵမ်း တိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈၶူးၼင်မၼ်းၸၢႆး ႁွႆးၼိုင်ႈ လႆႈယဵပ်ႉ 13 ၶဵမ် ဝႃႈၼႆ။

“ၽႃႉမိတ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ၽၼ်းသႂ်ႇ တီႈၶူႈၼင် ပီႈဢၢႆႈၶႃႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း လႆႈယဵပ်ႉ 13 ၶဵမ်။ လိူတ်ႈတီႈၶူၼင်ပီႈၶႃႈသမ်ႉ တူၵ်းၼမ် ထိုင်ပွတ်ႇလႄႈ မေႃယႃၶဝ်ဝႃႈ ထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်ႁႅင်း (ထိုင်သၢႆၸႂ်) ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၵႃႈယူတ်းယႃလႄႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃ မႃးမီးဝႆႉတီႈႁိူၼ်းယဝ်ႉ။  ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႃႈဢူၵ်းမၼ်းၸၢႆးၸဵပ်းႁႅင်း၊ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမိူၼ် ၵဝ်ႇယဝ်ႉ လၢတ်ႈၵႂၢင်ၵႂၢင်ၵႃးၵႃးၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉထုၵ်ႇၶဝ် ပေႃႉထုပ်ႉသႂ်ႇမၼ်းၸၢႆးႁႅင်းလႄႈ တေသၢင်ႈတၢင်းၼႂ်းတူဝ်မၼ်း ႁႅင်း။ ႁဝ်းၶႃႈ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ႁဝ်းၶႃႈၽွင်ႈ”- ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉယိင်းလုင်းၸၢႆးသႃႇဢွင်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေဢမ်ႇမီးလွင်ႈလူလၢႆပေႉၵိၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းတႆး ၼႂ်းဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈၶဝ် လႆႈၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ 1 ဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးႁၢၼ် ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လုင်းႁဝ်းၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇၶဝ် ပေႃႉထုပ်ႉသႂ်ႇမၼ်းၸၢႆး မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃ လွင်ႈတႅပ်းၵိင်ႇမႆႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁိူၼ်းၼႆႉ။ ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်မႃးလူလၢႆ ။ပိတ်ႉၽၵ်း တူႁိူၼ်း လုင်းႁဝ်းၶဝ်သေ ဢွၼ်ပိတ်ႉပေႃႉထုပ်ႉသႂ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ၽႃႉ တင်းပျႃးမၼ်း ၼၼ်ႉ ပေႃႉသႂ်ႇၼႃႈဢူၵ်း မၼ်းၸၢႆး 2 ၵမ်း၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၽၼ်းသႂ်ႇတီႈၶူႈၼင်မၼ်းၸၢႆးသေ လႆႈယဵပ်ႉ 13 ႁွႆး။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉတီႈ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ 1 ယဝ်ႉ။ ႁႂ်ႈၶဝ်လူင်းတူၺ်းႁဵတ်း ၵၢၼ်ပၼ်။ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉဝႃႈ တေလူင်းၵႂႃႇ ၵူတ်ႇထတ်းသေ ႁွင်ႉဢုပ်ႇတင်းသွင်ၾၢႆႇၼႆၶႃႈ။ လွင်ႈၶဝ်ႁဵတ်းၼႆႉ မၼ်းလူလၢႆၸၢဝ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ႁႅင်းၼႃႇ။ ႁဝ်းယူႇႁိမ်းၵိၼ် ၸမ်ၵၼ်လူး ၶႅၼ်းလူဝ်ႇတူၺ်းထိုင်ၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇဢိူဝ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇသႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉလဵဝ် ဢမ်ႇမီးလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး။ မၼ်းၸၢႆး မီးပီႈၼွင်ႉ 9 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈ ၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇဝႆႉၸွမ်းၼွင်ႉယိင်းလႄႈၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ တီႈပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။

တီႈပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၵူႈပွၵ်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႉၸၢဝ်းတႆးယူႇ ဝၢႆးၼၼ်ႉမႃး ၶၢႆပၼ်ၸၢဝ်းတၢင်ႇၶိူဝ်းမႃးယူႇၼမ်သေ ဢဝ်ပဵၼ်ၵႂႃႇ ပွၵ်ႉမၢၼ်ႈ တၢင်းလိၼ်ထုင်ႉပဵင်းၼၼ်ႉ မႃးသိုဝ်ႉယူႇသဝ်းၵႂႃႇၼမ်။ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼၼ်ႉ မီးႁိူၼ်းတႆး ယူႇၸွမ်းဝႆႉ လၢႆလင် ဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးပၼ်ႁႃၵၼ်တင်း ႁိူၼ်းလုင်းဢွင်ႇသႃႇၶဝ်ၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉလုၵ်ႉတၢင်းထုင်ႉလိၼ်ပဵင်း မႃးသိုဝ်ႉယူႇ ႁိုင်မွၵ်ႈ 4 ပီၼႆႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း