Friday, March 31, 2023

တဝ်ႈလုပ်ႇသေႃးယၼ်ႇတ ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ တေထႃႇပၼႃႇဝႆႉ တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ

Must read

ပၢင်ထႃႇပၼႃႇ တဝ်ႈလုပ်ႇၸဝ်ႈၼွႆႉ (သေႃးယၼ်ႇတ) ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တႄႇတင်ႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တႃႇမိူင်းတႆးသဝ်းၶေႃ ၵေႃႉ ႁႅၵ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ တႃႇပဵၼ် (ဢွင်ႈတီႈ မၢႆၵိုမ်းၸဝ်ႈၼွႆႉ) ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵူႈတီႈ ပေႃးတေၵႂႃႇ ဢႅဝ်ႈယဵမ်ႈတၵ်ႉယမ်ၵၼ်။

ဢွင်ႈတီႈ မၢႆၵိုမ်း ၸဝ်ႈၼွႆႉ
Photo by – มหชน เมืองไต/ ဢွင်ႈတီႈမၢႆၵိုမ်း ၸဝ်ႈၼွႆႉ သေႃးယၼ်ႇတ တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျေႃႇ ဝဵင်းႁႅင်

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 26/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ယူႇတီႈ ၵေႃႇမတီႇ ၵေႃႇသၢင်ႈဢွင်ႈတီႈ မၢႆၵိုမ်းၸဝ်ႈၼွႆႉလႄႈ ၵေႃႇ မတီႇ ပွင်ပဵၼ်ပၢင်လူႇတၢၼ်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး၊ ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ ပီႈၼွင်ႉဢိူင်ႇပဵင်းလူင် တေႁူမ်ႈ ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ထႃႇပၼႃႇ တဝ်ႈလုပ်ႇၸဝ်ႈၼွႆႉ (သေႃးယၼ်ႇတ) တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျေႃႇ ဢိူင်ႇပဵင်းလူင် ဝဵင်း ႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း မင်းၵွၼ်း လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈၼွႆႉ (သေႃးယၼ်ႇတ) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဝၢႆးသေ ပေႃႈႁဝ်းၶႃႈ လူႉ ၵႂႃႇၼႆႉ လုပ်ႇပေႃႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၽႄၵႂႃႇတၢင်းသၢႆပီႈသၢႆၼွင်ႉ တၢင်းမိူင်းဝၼ်း ဢၼ်မီးယူႇဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပုၼ်ႈၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်မီးတီႈ လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး တီႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပုၼ်ႈၼိုင်ႈ။ ဢၼ်မီးတီႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ်ၼႆႉ တေဢဝ်တဝ်ႈလုပ်ႇပေႃႈႁဝ်း မိူဝ်းၾင်ဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျေႃႇယဝ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈလႂ် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတႃႇၼ ၶႂ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်လူႇတၢၼ်း ဢွင်ႈတီႈမၢႆၵိုမ်း ၸဝ်ႈၼွႆႉ ၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈ ထၢမ် လႆႈတီႈၸၢႆးၵမ်ႇ ၵေႃႇမတီႇဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင် မၢႆၾူၼ်း(ထႆး) 0987864953 (ဢမ်ႇၼၼ်) ၶႂ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇ ၼၵမ်ႉၸွႆႈ ငိုၼ်းတွင်းၼႆၸိုင် ဢူၼ်းလႆႈတီႈယေးငိုၼ်း (ပၢၼ်ႇ/ BANK) (ธกส) မၢႆယေးငိုၼ်း – 020194564276 ၊ မၢႆ ၸိုဝ်ႈယေးငိုၼ်း – สร้างอนุสรณ์สถานเจ้าน้อย (ซอหยั่นต๊ะ)။

ၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတၼႆႉ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈလိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီၶရိတ်ႉ 1927 ၼီႈ၊ တီႈမိူင်းမွၵ်ႇၶၢဝ်မၢဝ်းလူင်၊ မိူင်းမၢဝ်းလူင်၊ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶႄႇ ယၢမ်းလဵဝ်။

ပေႃႈၸဝ်ႈပဵၼ် ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵမ်ႇ ၶုၼ်ၽွင်းမိူင်း ႁေႃၶမ်းမိူင်းမၢဝ်းလူင်၊ မႄႈၸဝ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၼၢင်းယေႈ ႁိုဝ် ၸဝ်ႈ ၼၢင်းထီးယွတ်ႈ။ တင်ႈတႄႇ ယႂ်ႇမႃႈၵႃႈသုင် ပဵၼ်တႃႁၢၼ်မိူင်း ယူႇပႂ်ႉႁေႃၶမ်းမိူင်းမၢဝ်းလူင်မႃး ယွၼ်ႉပေႃႈၵေႃႈ ယူႇ ၼႂ်းဝၢင်း။

မိူဝ်ႈပီ 1958 လိူၼ်မေႊ 21 ဝၼ်း ၸဝ်ႈၼွႆႉ ႁူၺ်းလႆႈၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းပၼ်ႇ 30 ၵေႃႉ (ပႃးၸဝ်ႈၼွႆႉ 31 ၵေႃႉ) သေ ၽွၵ်ႈ လိူတ်ႈ ၵိၼ်ၼမ်ႉသၸ်ႉၸႃႇ ၵေႃႇတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် တီႈတႃႈၽႃလႅင် သူပ်းႁူၺ်ႈသမၢၼ်း ထုင်ႉမိူင်းၵျွတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသေ တႄႇၵၢၼ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး။

ဝၢႆးၸဝ်ႈၼွႆႉၵေႃႇတင်ႈၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ယဝ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ ၼႂ်း1959 ၸဝ်ႈပူဝ်ႇတေႇ ဝိင်ႇၵေႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ် တပ်ႉ သိုၵ်းတႆး ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် လေႃႇတိုၵ်းလွႆပၢင်ၽြႃး၊ ၽွင်းၼၼ်ႉ ပူဝ်ႇမွင်ႇ ပူဝ်ႇဝႃႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ယိုတ်း ဢဝ်တပ်ႉၵွင်မၢၼ်ႈ ၶလယ 41 (ၽွင်းၼၼ်ႉ ပၵ်းတၢင်ႉယၢၼ်း၊ ယၢမ်းလဵဝ် တပ်ႉၼႆႉပၵ်းလွႆယဵဝ်ႈ/လႃႈသဵဝ်ႈ)။

1961 ၽွင်း ၸဝ်ႈၾႃႉတႆး ၾၢႆႇဢၼ်ၶႂ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းသၽႃး ဢွၼ်ႁူဝ် ၶၢင်၊ ၶျၢင်း ၸတ်း ႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်တူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼွႆႉ တႄႉ ၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်း ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ၸိုင်ႈတႆး မီးၵႂႃႇပဵၼ်လၢႆတပ်ႉၵွင်သေ ၽႄႁႅင်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုင်ႈတႆး ၵူႈပွတ်းတွၼ်ႈမႃး။

ၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတၼႆႉ မိူဝ်ႈသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် ဢႃယု မီး 69 ပီ ဝၼ်းတီႈ 14/11/1996၊ လပ်ႉလွႆငိုၼ်းလွႆၶမ်းၵႂႃႇ တီႈဝဵင်း ၵဵင်းမႆႇ၊ ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈ ဝႆႉတီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈသေ ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ သၼ်ႇတိထမ်း ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ၼႂ်းတူဝ်မိူင်းၵဵင်းမႆႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း