Saturday, July 13, 2024

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈတေပူၵ်းသဝ်ၾူၼ်ႊ

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉတီး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ႁူမ်ႈၵၼ်တႅမ်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တၢင်ႇထိုင်ၵူၼ်းလူင်ၵၢင်ႉၵႄႇ၊ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈတေပူၵ်းတင်ႈသဝ်သၢႆႁႅင်းၾူၼ်ႊ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇမီး လွင်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။

ဢွင်ႈတီႈၶုတ်းလုၵ်း တႃႇပူၵ်းတင်ႈသဝ်ၾူၼ်ႊ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတီး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ပိူဝ်ႈတႃႇပူၵ်းလၵ်းႁႅင်းၾူၼ်ႊၼႆႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ တႄႇမႃးၶုတ်းလိၼ်ၶုတ်းလုၵ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/03/2018 တီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ ဝူင်ႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတီးလႄႈ ငွၼ်ႈဢႅၼ်ႇ ဢိူင်ႇၼမ်ႉတီး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ဢမ်ႇႁၼ်လီ၊ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/03/2018 ႁူမ်ႈၵၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တၢင်ႇထိုင်တီႈၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇၵႂႃႇ-ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၼမ်ႉတီး ၸၢႆးၶမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးတႄႉ တေမႃးပူၵ်းတင်ႈသဝ်ၾူၼ်ႊ တီႈဝၢၼ်ႈႁဝ်းၼႆ ၶဝ်လၢတ်ႈယူႇပွၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ပူၵ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးဝႃႈပုတ်ႈလၢႆႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵေႃႉမႂ်ႇယဝ်ႉၵေႃႈ ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်မႃးၶိုၼ်း၊ ၶဝ်မႃးဢုပ်ႇၵၼ်သေ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 29 ၼၼ်ႉ ၶဝ်မႃးၶုတ်းလုၵ်းၶိုင်ပူၵ်းသဝ်သၢႆႁႅင်းၾူၼ်ႊ၊ လွင်ႈၼႆႉႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းသင်၊ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇႁၼ်လီ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉပႆႇမီးၵူၼ်းယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁိုင်တၢင်းၼႃႈၼႆႉ တေမီးၵူၼ်းမႃးႁဵတ်းႁိူၼ်း ယူႇသဝ်း၊ ႁဵတ်းသူၼ်ႁဵတ်းႁိူၵ်ႈၵၼ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈမႃးပူၵ်းလၵ်းသဝ်ၾူၼ်ႊသေ လၵ်းမၼ်းၵူၼ်ႇပင်းမႃးၸိုင် ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးတေႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းဢၼ်ယူႇႁိမ်းႁွမ်း ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်တေပူၵ်းသဝ်သၢႆႁႅင်းၾူၼ်ႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတီး တင်းဝၢၼ်ႈ ငွၼ်ႈဢႅၼ်ႇ။ ၵပ်းၵၢႆႇလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတီးတင်းမူတ်း 10 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈငွၼ်ႈဢႅၼ်ႇ 20 ၵေႃႉပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈတေပူၵ်းသဝ်လႅင်းၾူၼ်ႊၼႆႉသေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းယဝ်ႉ တၢင်ႇထိုင်တီႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ၊ ႁူဝ်ၼႃႈၵၢင်ႉၵႄႇသိပ်းႁိူၼ်း လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈယဝ်ႉ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 31 ၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ၶုတ်းလုၵ်း၊ ပႃးၸဵမ်ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၶဝ်ၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ- ၸၢႆးၶမ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸၢႆးၶမ်းပၢင်ႇ ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ MEC ၶဝ်ပူၵ်းတင်ႈ ပၼ်သဝ်သၢႆႁႅင်းၾူၼ်ႊၼႆႉ ပဵၼ်သဝ် CDMA ၊ ၶဝ်ပူၵ်းတင်ႈပၼ်တီႈ ဢၼ်လႅင်းၾူၼ်ႊဢမ်ႇပေႃးလီၼၼ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

“တႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈၸႂ်ႉလႅင်းၾူၼ်ႊလီလီ ဢိၼ်ႊတိူဝ်ႊၼႅတ်ႊလီလီၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈဢမ်ႇမႃးပူၵ်းတင်ႈသဝ်ၾူၼ်ႊၸိုင် တေႁဵတ်းႁိုဝ်လႆႈၸႂ်ႉလီလီ၊ ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်ၵေႃႈ ၵႆႉၶၢင်းၵၼ်ဝႃႈ လႅင်းၾူၼ်ႊဢမ်ႇလီ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ပေႃးမီးၵူၼ်းၶႂ်ႈလႆႈၵေႃႈ မီးၵူၼ်းမႃးႁဵတ်းပၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ပိူဝ်ႈတႃႇတိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပွတ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ႉသၢႆႁႅင်းၾူၼ်ႊမိူင်းၶႄႇမိူၼ်ၼင်ႇ MPT, MEC, Telenor Ooredoo ၸိူဝ်းၼႆႉ-လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း