Wednesday, June 19, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုင်ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆ့ ပဵၼ်လၢႆးဢိုတ်းတၢင်း တီႇမူဝ်ႇၶရေၸီႇၵူၺ်း

Must read

မိူဝ်ႈပူၼ့်ၼၼ့် ႁဝ်းလႆႈပၢႆးၼႄၵၼ်မႃး လွင်ႈဝႃႈ NSPNC ၸုမ်းဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁွင့်ထူပ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်လုၵ့်ၽိုၼ့်သေ ပၢႆးၼႄလၢႆးၵၢၼ်ၶဝ် တႃႇတေမူၼ့်မႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ။ ၼႂ်းၼၼ့်ပႃးၸဵမ်မတ့်တႃ 120 လႄႈ 188 ၼႆ သမ့်လႆႈထတ်းသၢင်ၼပ့်သၢင်ႈယဝ့်မႃး လွင်ႈ မတ့်တႃ 95။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ပေႃးမႃးတူၺ်းမတ့်တႃ 120  ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၼၼ့်ၼႆ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်း 2008 တႄ့ မီးယူႇ 4 တွၼ်ႈ။ တႃႇတေလူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈပဵၼ် ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆ့ 1.ဢႃယု တေလႆႈတဵမ် 25 ပီ 2. ပေႃႈမႄႈတင်းသွင် တေလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်း 3. တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလႆႈလိူၵ်ႈပဵၼ် ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၼၼ့် တေလႆႈယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁိုင်တဵမ် 10 ပီ 4. တေလႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈၼမ့်ၵတ့် ဢၼ်တတ်းမၵ်းဝႆ့ ၼႂ်းပၵ်းပိူင်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ့်။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းသမ့် ၶႂ်ႈၽိူမ့်ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈ ၵေႃႉတေလူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈပဵၼ် ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၼႆ့ တၢမ်တူဝ်မၼ်းလႄႈသင် ပေႃႈမႄႈမၼ်းလႄႈသင် မေးမၼ်းလႄႈသင် ၽူဝ်မၼ်းလႄႈသင် လုၵ်ႈလၢင်းမၼ်းသေၵေႃႉၵေႃႉၼၼ့်လႄႈသင် ၽူဝ်ဢမ်ႇၼၼ် မေးၶွင်လုၵ်ႈလၢင်းမၼ်းသေၵေႃႉၵေႃႉၼၼ့်လႄႈသင် တေဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ၵေႃႉယွမ်းႁပ့် သတ်ႉၸႃႇၵေးၸူးၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼွၵ်ႈ တေဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်းမိူင်းၼွၵ်ႈသေမိူင်းမိူင်း လိူဝ်ၼၼ့်တေဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ၵေႃႉမီးသုၼ်ႇႁပ့်ပူၺ်ႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်လႄႈ ၵျေးၸူးၶွင်မိူင်းၼွၵ်ႈ ၼႆ့ပဵၼ်ဢၼ်ၶဝ်ၶႂ်ႈၽိူမ့်ထႅင်ႈ။

- Subscription -

ၽိူဝ်ႇငိၼ်းဝႃႈၼႆၵေႃႈ ၽူႈထွမ်ႇငိၼ်းႁဝ်းၶဝ် တေဢွၼ်ၵၼ်ၶုၵ့်ၸႂ်လႆႈ မတ့်တႃ 95 (ၸ) ဢၼ်ႁၢမ်ႈႁႄ့ မတ့်ၶဵၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၸိူင့်ၼင်ႇ ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵီႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၸွမ်ၸိုင်မိူင်းၼၼ့်။ မႅၼ်ႈတေ့ယဝ့်ၶႃႈ။ ယွၼ့်ပိူဝ်ႈ မတ့်တႃ 95 သေ ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵီႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း သေတႃႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းတႄ့ပဵၼ်လႆႈယူႇ လုၵ့်တီႈ တႅၼ်းၽွင်းသေ ယင်းၸၢင်ႈ လိင့်လွၵ်းၶိုင်ပဵၼ် လႆႈမႃးၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၵွၼ်ႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ တၢမ်ၼင်ႇၸုမ်းသိုၵ်းတေမူၼ့်မႄးၼႆ့ ၸၢမ်းႁႂ်ႈဝႃႈပဵၼ်မႃးတေ့ၼႆၸိုင် ယႃႇဝႃႈၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပဵၼ် ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၵေႃႈ တိုၼ်းတေဢမ်ႇၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈယဝ့် လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆ့ လူဝ်ႇလႆႈမႄးဢိူဝ်ႈ တၵ်းလႆႈမႄးဢိူဝ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼႆ့ ယူႇတီႈလုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈသိုၵ်းထၢၵ်ႈၼၼ့်တေဢႃႈပၢၵ်ႇ ပၼ်သဵင်တီႈတႅၼ်းၽွင်းမႃး ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းပိူၼ်ႈၼႆ ၸႂ်ႈယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈဢၼ်ၶဝ်ၶႂ်ႈမႄးၼႆ့ ပိူဝ်ႈတႃႇပိၼ်ႇပႅင်လႅၵ်ႈလၢႆၸူးတီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊႁႃႉ  ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်တႃႇ ႁၢမ်ႈႁႄ့ ဢိုတ်းတၼ်ပႅတ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းတီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊၼႄႇၼႆ တူၺ်းဢဝ်လၢႆးလိူၵ်ႈတင်ႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်တိူဝ်းႁိပ်ႇႁပ့်ၵပ်ႉၵိၼ်းလိူဝ်မႃးၼႆ့ၵူၺ်းၵေႃႈ လီပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ယူႇ။

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆ့ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးၸႂ်ၽႂ်ႇၶႂ်ႈ ႁႂ်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ်မႃးၸိုင်ႈမိူင်း တီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းၵႄႈငဝ်းလၢႆးမိူၼ်ၼႆ ႁူဝ်ၼႃႈပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢင်ၵေႃႉ တိုၵ့်ၸူမ်းသိူဝ်းႁပ့်ႁၼ်လီ တီႈၵၢၼ်မူၼ့်မႄးလၵ်းမိူင်းၶွင် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ့်ယူႇ။မိူဝ်ႈလဵဝ်ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းႁဝ်းလႄႈ ၾၢႆႇၼၸၵ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆ့ယဝ့် ၸႄႈမိူင်းဢမ်ႇၼၼ် တိူင်းၼႆ့ မီးသုၼ်ႇၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း ႁင်းၶေႃယဝ့် ။ ဢၼ်ၼႆ့ယဝ့် ၾႅတ်ႊတရႄႊ၊ ဢၼ်ၼႆ့ယဝ့်ၼႃႇ သုၼ်ႇဢုပ့်ပိူင်ႇၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ ႁဵတ်းမႅဝ်းဢမ်ႇပဵၼ်ႁဵၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈသေ လၢတ်ႈယူႇၼၼ့်ၵေႃႈမီးမႃးယဝ့်။ဢၼ်ၼႆ့ တေၶႂ်ႈယိူင်းၸူးမတ့်တႃ 188 ဢၼ်ၾၢႆႇသိုၵ်းဢၢင်ႈၶိုင်မႄးၼၼ့်ၼႆ လၢမ်းႁူ့ၵၼ်ယူႇ။

မတ့်တႃ 188 ၵ ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႄးဝႆ့ၼၼ့် တႅၼ်းၽွင်းၸႄႈမိူင်းဢမ်ႇၼၼ် တိူင်းၼႆ့ မီးသုၼ်ႇၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပူင်ပၢႆးလႆႈ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း ၸႄႈမိူင်းဢမ်ႇၼၼ် တိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇၶၢမ်ႈပူၼ့် ဢၼ်ဢမ်ႇသၢၼ်ၶတ်းတင်း ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ့်ယူႇဝႃႈၼႆ။

ဝူၼ့်တူၺ်းၵၼ်ၶႃႈလႄႈ သုတ်းတီႈဝႃႈတေဢမ်ႇလႆႈၶၢမ်ႈပူၼ့် ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆၶႃႈၼႃႇ။ပိူဝ်ႈတႃႇၸႄႈမိူင်းၼႆ့ ႁိုဝ်တေၵႂႃႇမီးသုၼ်ႇႁဵတ်းသုၼ်ႇပွင်သင် လၵ်းမိူင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 2008 ပၼ်ၵႃႈႁိုဝ်လႆႈၵႃႈၼၼ့်ၵူၺ်း။ၼင်ႇၼႆ ၵၼ့်ၵူၵ့်ၽၢမ်းတႃၵၼ် ၸႄႈမိူင်းၶဝ်မီးသုၼ်ႇၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းယူႇၼႆ့ ပွင်ႇယူႇၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈ ၶႂ်ႈယူႇၵူၺ်းဢမ်ႇၺႃးၼၼ့်ယဝ့် ၵႃႈၶႂ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပွႆႇပၼ်လႃႈ တၵ်းဢမ်ႇပူၼ့်ဢွၵ်ႇၶွပ်ႇဝိူင်း ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသုၼ်ၵၢင် ၵုမ်းၵမ်ယိပ်းၸိၵ်းၼၼ့်လႃးလႃး။

ၵွပ်ႈၼႆ ပေႃးတေၶိုၼ်းႁုပ်ႈတႄ့ လၵ်းမိူင်း 2008 မတ့်တႃ 95 မတ့်တႃ 120 လႄႈ မတ့်တႃ 188 ၸိူဝ်းဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုင်ႈဢၢင်ႈမူၼ့်မႄးယူႇၼႆ့ တိုၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၸႄႈမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် မီးသုၼ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈပူင်ပၢႆး ၵူၺ်းပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇ တပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈၶီႇၼိူဝ်ၸိၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သုၼ်ၵၢင်သေ မိပ်ႇငႅၼ်းပေ့ပုၼ်ႈတေႃႇ ၸႄႈမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၵႂႃႇၼႃႈၶၢဝ်းၵႆၼၼ့်ၵူၺ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ့်သေ ပၢႆးၼႄမွၵ်ႈၼႆ့သေ ယွၼ်းၶွတ်ႇပၢႆၵႂၢမ်းတီႈၼႆၵွၼ်ႇၶႃႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း