Saturday, June 15, 2024

ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့်ပီၼႆ့ ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼပ့်ႁူဝ်သႅၼ်

Must read

ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့်ပီၼႆ့ ၵူၼ်းမႃးလူႇမႃးဝႆႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼပ့်ႁူဝ်မိုၼ်ႇ ႁူဝ်သႅၼ်။

ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့်ပီၼႆ့ ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼပ့်ႁူဝ်သႅၼ်

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1/1/2023  မႃး ၵူၼ်းတီႈၸမ်တီႈၵႆ မႃးပႂ်ႉဝႆႈသႃ ႁပ့်ထွမ်ႇတြႃးၶူးဝႃးပေႃႈ သိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့်  မႃးႁူမ်ႈၵိၼ်ႁူမ်ႈလူႇ ၼႂ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ 60 ပီတဵမ်  ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼပ့်ႁူဝ်မိုၼ်ႇႁူဝ်သႅၼ်။

- Subscription -
ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့်ပီၼႆ့ ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼပ့်ႁူဝ်သႅၼ်

ၸဝ်ႈၶူးၺႃႇၼသီႇရိ( ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ ) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၼႂ်းပွႆးၼႆ့ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်း ႁေႃးတြႃးၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းၽြႃးဢိၼ်းသၢၼ်ၼၼ့်ဢေႃႈ။ ၵူႈဝၼ်းၼႆ့ မၼ်းၸဝ်ႈတေမဵတ်ႉတႃႇတြႃးပၼ် ၵၢင်ဝၼ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၵၢင်ၶမ်ႈၼိုင်ႈပွၵ်ႈသေ ပေႃးၵၢင်ၼႂ်ၸဝ့် 4 မူင်းသမ့် ၶူးဝႃးပေႃႈ ဢွၼ်တၢင်ႇသွမ်း ဝႆႈၽြႃး ၵူႈဝၼ်းယဝ့်။ ၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းၽြႃးဢိၼ်းသၢၼ်ၼႆ့ ၵူၼ်းၶဝ်ႈလႆႈတၢင်းၼမ် မွၵ်ႈ သႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇ ၼႆ့ယူႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 ၼႆ့တႄ့မီးၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈထွမ်ႇတြႃး မီးမွၵ်ႈ 7 မိုၼ်ႇ 8 မိုၼ်ႇၼႆ့။ဝၼ်းထိ 4 ၼႆ့ တႄ့ မိူဝ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈၶဝ် လွတ်ႈႁေႃးသုတ်ႇမုၼ်းပၼ်ၶူးဝႃးပေႃႈၼၼ့် ၵူၼ်းၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ်ထိုင်မႃးၼႂ်းပွႆး မီးမွၵ်ႈ 2 သႅၼ်ၼႆ့ ယဝ့်။ၵႃးဢၼ်မႃးထိုင်တီႈၼႆၵေႃႈ မီးမွၵ်ႈ 8 ႁဵင်လမ်းၼႆ့ ” – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့်ပီၼႆ့ ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼပ့်ႁူဝ်သႅၼ်

ၼႂ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့်ၼႆ့ မီး ၵူၼ်းလၢႆလၢႆဝဵင်း မႃး ၸႃႇၵ ၶဝ်ႈၼမ့် တၢင်းၵိၼ် ၵၢတ်ႇၼိၵ့်ပၢၼ်ႇ ပေႃးၶပ့်ပေႃးၶိုဝ်း။ ၼႂ်းၼၼ့် မီးပီႈၼွင့် တၢင်း မိူင်းယု၊မိူင်းယွင်း၊မိူင်းၽျၢၵ်ႈ၊ မိူင်းသၢတ်ႇ၊တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊မိူင်းၽူင်း၊ ပႃႇလႅဝ်းၵဵင်းလၢပ်ႈ၊ၵဵင်းတုင်၊ၵႃလိ၊မိူင်းပွၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့ မၢင်ဝဵင်းဢမ်ႇတင်ႈသုမ့်တင်ႈၶဵင်ႇသင်သေ တၢင်ႇၵႃး မႃးၸႅၵ်ႈၶဝ်ႈၼမ့်တၢင်းၵိၼ် ၵေႃႈမီတင်းၼမ်။

ၸဝ်ႈၶူးၺႃႇၼသီႇရိ( ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ )သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၼႂ်းၵၢတ်ႇၼိၵ့်ပၢၼ်ႇၼၼ့် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတတ်းမၵ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ပေႃးၵူၼ်းတၢင်းၼႃႈၸႅၵ်ႇပၼ်ၼႆၵေႃႈ ၵူၼ်းတၢင်းလင် ႁုင်မိုဝ့်ယူႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး။ၶႂ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၽၵ်းၵေႃႈလႆႈ ၶဝ်ႈသဵၼ်ႈၶဝ်ႈသွႆးၵေႃႈလႆႈ၊တၢင်းၵိၼ်ယွႆႈတၢင်းၵိၼ်ယႅမ်း မီးယူႇ တင်းၶိုၼ်းတင်းဝၼ်းႁဵတ်းၼၼ်ယဝ့်။တေဝႃႈၵူၼ်းမႃးလူႇၼမ့်ၼႆၵေႃႈ ၼမ်ဝႃႈၼမ်။ၵူၼ်းဢၼ်မႃးပွႆးလႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၵိၼ်ၼႆ ဢမ်ႇမီးၽႂ် ” –  ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့်ၼႆ့ တွၼ်ႈတႃႇ ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁွင်ႈယႃဝႆ့သွင်တီႈ။

ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့်ပီၼႆ့ ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼပ့်ႁူဝ်သႅၼ်

ဢိင်ႈၼိူဝ်လွင်ႈၼႆ့ ၸဝ်ႈၶူးၺႃႇၼသီႇရိ( ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ )သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ-  “ တွၼ်ႈပၢႆးယူႇလီတႄ့ မီးဝႆ့ယူႇသွင်တီႈ ၼႂ်းပွႆးၼႆ့ ဢမ်ႇသူႈမီၵူၼ်းဢမ်ႇယူႇလီၼင်ႇၵဝ်ႇ ပေႃးၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းတႄ့ ၵႆၵႆမီးၼိုင်ႈၵေႃ့ယူႇ။တႃႇၼင်ႈတႃႇၼွၼ်းတႄ့ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇမႆႈၸႂ်သေဢိတ်း မၼ်းမီးလၢႆတီႈယူႇ။ၵူၺ်းၼႃႇ ၵႃးတႄ့ ဢမ်ႇပၼ်ဢဝ်ၶဝ်ႈမႃးၸမ် ဝၢင်းၵျွင်းၽြႃးဢိၼ်းသၢၼ် ၵွပ်ႈဝႃႈ မၼ်းပဵၼ် တီႈထွမ်ႇတြႃးၵေႃႈၸႂ်ႈ တီႈၼွၼ်းၵေႃႈၸႂ်ႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 5/1/2023 ဝၼ်းသုၵ်းၼႆ့ မႅၼ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၶူးဝႃးပေႃႈသိလ်ထမ်း ယဝ့်ၼႆ လႄႈ တႃႇပီႈၼွင့်ၸမ်ၵႆ ပေႃးတေလႆႈ ဝႆသႃၵၼ်ႇတေႃးၶူးဝႃးပေႃႈၼႆ့ တေႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်သုၵ်ႈမိုဝ်းပၼ်ၶူးဝႃးပေႃႈယဝ့်။ၵူၺ်းၼႃႇ ၶူးဝႃးပေႃႈ တေဢမ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်း တေႃႇထိုင်တဵင်ႈၶိုၼ်း ၸဝ်ႈၶူးလူင်  Dr.ထမ်ႇမသႃႇမိ လႂ် ၸဝ်ႈသုၶမ်းလႂ် တေပုတ်ႈၵၼ် ႁေႃးတြႃးပၼ်ၵူၺ်းၼႆ ၸဝ်ႈၶူးၺႃႇၼသီႇရိ( ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ )သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း