Sunday, May 26, 2024

ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ထုင်ႉမၢဝ်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇႁႅင်း မၢင်ၸိူဝ်းပဵၼ်ၼီႈၼမ်

Must read

ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ထုင်ႉမၢဝ်း  တႅပ်းဢွႆႈသူင်ႇၶၢႆၸူးမိူင်းၶႄႇမႃးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇ ပႆႇပၼ်ၵႃႈဢွႆႈ၊ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈတေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈယၢပ်ႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပဵၼ်ၼီႈပဵၼ်ၶွတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း။

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸမ်တေတဵမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ထုင်ႉမၢဝ်း တၢင်းထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈမိူင်းၶၢင်လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်မွင်းပႂ်ႉ တၢင်ႇၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ဢူၼ်းငိုၼ်း သူင်ႇၵႃႈဢွႆႈမႃးပၼ် ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈႁပ်ႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ထုင်ႉမၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈယဝ်ႉ မၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁႅင်းၼႃႇ။ ၵၼ်ႉၽုၵ်ႇမႃးတင်းႁိုင် သႂ်ႇဢဵၼ်သႂ်ႇႁႅင်းသႂ်ႇငိုၼ်း။ငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လႆႈၵႂႃႇၵူႈ ယိုမ်တၢင်ႇတီႈမႃးၸႂ်ႉဝႆႉဢွၼ်တၢင်းလႄႈ  ႁဝ်းၶႃႈ  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ပဵၼ်ၼီႈပဵၼ်ၶွတ်ႇဝႆႉႁင်းၽႂ်မၼ်းဢေႃႈၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းဢဝ်ဢွႆႈသူင်ႇယဝ်ႉယႃႇ  တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၵႃႈ ဢွႆႈတေဢူၼ်းပၼ်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15 ဝႃႈၼႆ။ ၵူၺ်းၵေႃႈတေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 20 ပၢႆမႃးၵေႃႈ ပႆႇဢူၼ်းမႃးသေဢိတ်း သမ်ႉၶၢႆႉၵႂႃႇထိုင်လိူၼ်သဵင်ႈၸင်ႇဢူၼ်းမႃးဝႃႈၼႆထႅင်ႈ။

“ယၢမ်းလဵဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸိူဝ်းယုမ်ႇဝႃႈ တေလႆႈၼႆၵေႃႈ တႅပ်းသူင်ႇယူႇတိၵ်းတိၵ်း။ မၢင်ၸိူဝ်း ဢမ်ႇတႅပ်းယဝ်ႉ ၵိုတ်းပႅတ်ႈၵေႃႈမီး။ ၵႃးတၢင်ႇ ဢွႆႈ လုၵ်ႉတၢင်းၼႆႉ တေႃႉသူင်ႇၵႂႃႇၵေႃႈ ၵိုတ်းယဝ်ႉ တင်ႇတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 20 ၼၼ်ႉမႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵႃးတၢင်းမိူင်းၶႄႇသမ်ႉ လုၵ်ႉ တၢင်းပုၼ်ႉမႃး တေႃႉဢဝ်ၵႂႃႇဢေႃႈ။ ဢၼ်ၶဝ်ဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 20 တေပၼ်လႄႈ ဢမ်ႇပၼ်ၼၼ်ႉ တေႃႇလဵဝ်သမ်ႉ လိူၼ်ၼႆႉ သဵင်ႈ ၸင်ႇတေပၼ်ၼႆ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ၸၢႆႇပၼ်တႄႉ ၸွမ်းၼင်ႇၵႂၢမ်းမၼ်ႈၶဝ်ပၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃး 2 ပီၼႆႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ႁဝ်းၶႃႈ သုမ်းႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ပီၼႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈလႆႈသုမ်းထႅင်ႈ”- ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ပီသွင်ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ လႆႈလူင်းတိုၼ်းလၢင်း ၸၢင်ႈၵူၼ်းတႅပ်း၊ လိတ်ႉ၊ မတ်ႉယဝ်ႉ ၵွင်ဝႆႉသေ ယွၼ်ႉ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူမိူင်းပႅတ်ႈမူတ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈတေႃႉသူင်ႇၸူးၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈ သူၼ်ဢွႆႈ ထေႃႇပႅတ်ႈၸွမ်းတၢင်း ၸွမ်းၼႂ်းၼမ်ႉမၢဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းၼမ်လၢႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ဢွၼ်ၵၼ်မုင်ႈမွင်း ပႂ်ႉၵႃႈဢွႆႈ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ဢူၼ်းမႃးတႄႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇဢွႆႈ ၶဝ်ႈၸူးၼႂ်းမိူင်းၶႄႇမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ဝၼ်းၼႆႉ ပေႃႈလဵင်ႉၵူၼ်းၵႃႉၾင်ႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ဢဝ်ၵႃးလူင်ၶဝ်ႈမႃးတေႃႉဢဝ်ထိုင်တၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆး။ မႃးသိုဝ်ႉ တၼ်ႊ 390 ယႂၼ်ႊ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ဢွႆႈဢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ၶၢႆၸူးတၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇၼႆႉ တေဢဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်း ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် – ပၢင်ႇၶမ်းလႄႈ တၢင်းၽၵ်းတူပၢင်ႇသၢႆး ၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵမ်ႈၼမ် တေဢဝ်ၵႃးလူင်ၵရဵၼ်ႊ ယုၵ်ႉၶၢမ်ႈလႅၼ် လိၼ်။ ယုၵ်ႉၼိုင်ႈပွၵ်ႈ တေၶၢမ်ႈလႆႈ မွၵ်ႈ 30 တၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/12/2022 ၼႆႉမႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ လူတ်းယွမ်းပၼ် ၵၢၼ်လွၵ်ႊၻွင်ႊ ၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်း ငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇမႃးယဝ်ႉ။ ႁူင်းၸၢၵ်ႈဢိတ်ႇဢွႆႈၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်း ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ပိုတ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉ ဢွႆႈတၢင်းၾင်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်းလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း